ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


= JoríEt3e= סף వుదశ్మాగు వదిల్ల. ಆದರೆ ಅವಳು ಹೇಳುವುದಾವಾಗಲJಾ సుళ్ళాగువ దిల్ల" ವೆರದನು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆ-ಅದ್ಯಾವಾಗಲೂ Pدئ ళ్ళాగిల్ల. یادگة گم న్చామియు ಮರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಟವನು ಗಣಿಸಿ ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು నన్న న్చావిగే دله بالات nل ثانی تگ تم ಹೇಳಿದುದನ್ನೆಲಾ ಹೇಳಿ ಸಪರಿವಾರವಾಗಿ دټ 3ج ئ చేJR గటిశేందు తిళిసిడెను. ಅದಕಾ ವೀರನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವು ಈಗಲೂ నేపి నల్లిదే-లతేనేు, ' ఫౌూRరవాద ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿoದಾವಾಗಲೀ, ವೆJಾಗಲ ನಾಗಲೀ, ಪರಾನನಾಗಲೀ ಸಮರಸಿಂಹನು ರಣರಂಗವನ್ನು చిట్చ మీ వే్ముట్చ ದುದನಾರಾ ನೋಡಿಲ್ಲ; :סהספדס סנ3ספת ಸತೀಶಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅ೦ಜಿ ಓಡಿ ಹೇJಾಗು ವುದೆ? ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಯುುವೆನು; ಯೋದ್ಧನಿಗೆ ಭಯವೇನು?' ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. ಇಂದ್ರನಾಧ—ಆ ಹುಚ್ಚಿಯು ಬೇರೆ ಎರಡು ಮJಾರು ತಡವೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾದುವು. ತಾವು ηττυς3ω5ξύ, చిట్చ *JottlocšЈЕ črto ವುದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ವಾವುದೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ೦ದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ددثدينة دكت ,వేు నేస్సీనల్లి ددته 3 مباؤه تهدئة ಎರಡು ಮJಾರು ತಡವೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನೆಲಾ డి దోుదు ಸುಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ತಡವೆಯJಾ ಪಾವುರ ನಾದಾ ಸತಿ ಶಚಂದ್ರುನು ಸವು ರಸಿ೦ಹನ ಹೆ೦ಡತಿಗೆ بيكة مكة دكة ಕೆಡಕುಮಾಡಲುದುಕ್ತನಾಗಿರುವುದನ್ನು జెRగేJR కి ? దు ಮು೦ತಿಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ బందింబయోుదేరాడారు యJR నేసి ಕೊoಡು, ಬಳಿಕ, 'ಇ೦ದಿನವೇ ಈ ಗಾುವುವನ బిట్చ ಹೋಗುವುದು Rయు స్కర ఎందు యే శిదళు. ಇ೦ದ್ರನಾಧ—ತಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣಾಗುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ తేవ్మున్ను ట్విడిణిగాళ్ళలాపౌసా ? ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–ಮಹೇಶ್ವರ ಮ೦ದಿರದ ಮಹ೦ತ ಚ೦ದ್ರುಶೆಖರನ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗುವೆನು. ఇందునా భేనేు స్వల్ప విన్నెనాn ఆవుదే.Rందుత్తే.రవనJ్న శూడలిల్ల. ಕೂಡಲೇ ಗಾಮವನ್ನು ಬಿಡಲುದ್ಯಮವು ಜರುಗಿಸುವುದಕಾರ೦ಭವಾಯಿತು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ಸರಳೆಯನೆಬ್ಬಿಸಿ ವೃತಾಂತವನ್ನೆಲಾ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳುಹಿ దేళు. ఆవళ ಬಾಲಿಕಾ ಮುಖವು೦ಡಲವು ಗ೦ಭೀರವಾಯಿತು. ರುದ್ರುಪುರ ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಆರುವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿದು ಅಲ್ಲಿದುದರಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಮತೆಯು జిణాగిద్చితేు. వరివ్మారవాగిదా הפדםטש وع , لح ملادية, ఆల్లి ಹಾಕಿದ್ದ ನಾನಾವಿಧವಾದಾ ಹJಾವಿನ ಗಿಡಗಳು—ಇವೆಲ್ಲಾ ಅವಳಿಗೆ నాyణావాnదువు; も