ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


వdనేయు ಪರಿಚ್ಛೇದ १ट" ಏಳನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ Try what repentance can : What can it not Yet what can it when one cannot repent * O wretched state! O bosom black as death ! O limed soul that struggling to be free, Arl more engaged. Help angels, make assay! Bow stubburn knees and hearts with strings of steel, Be soft as sinews of the new born babe, All may be well. ..Shakespeam e. ಶಚಡ್ರಸ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಸೇವಕನು ಪ್ರುಭುವಿನ ಸೇವೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದನು. ಸತೀಶನು ಅವನನು వేఎఎమ్చ ಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಶಕುನಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಯರ ಮಾಡಿದನು. ಆಳು ಬೇಗನೆ ಹೇJಾರಟುಹೋದನು. ಹೊರಗಣ ಚಿಕ್ಕಮನೆಯು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿ ಅತಿಸು೦ದರವಾಗಿ פשeהסדסג ನೆಲದಮೇಲೆ ಮನೋಹರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ; دقيه الثانية ಬಟ್ಟಿಗಳು ಹಾಸಲ್ಪಟ್ಟಿದುವು; ಬಾಗಿಲಗಳಲ್ಲಿಯJಾ ಗವಾಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯಾ ಹJಾವಿನ ಮಾಲೆಗಳು తేJగు శాశల్పట్చడ్చువు; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂವು ಸJಾಪಾಕಾರವಾಗಿ ರಾಶಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿತು; סם:r}ליf నాల్ను శడియుల్లియుJగా ఆలజీJFంపు ಗಳನ್ನು ತೂಗುಹಾಕಿದ್ದಿತು. ಸತೀಶಚಲದ್ರನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಯಳವು 3ల యుJళ్ళీ ఒట్చిగళిందలంళృతేవాnద్చితేు. ಅ೦ತಹ ಸು೦ದರವಾದ ಕೆJಾರಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹಾರ್ಹ ಅಲರ್ವಸೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಹಾಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಹಾ ಧನಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ದಿವಾನನಾಗಿದ್ದಾ ಸತೀಶಚಂದ್ರುನು ? לי סלשסחפרנס 353סמס ס שהנבנינ3ס ಪಾರಕಮಹಾಶಯರು ನಮ್ಮಂತೆ ದರಿದ್ರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈರ್ಷಾಪರವಶರಾಗಿ ಅವರಾವಾಗಲಾದರಾ ' ವಿಷಯಿಾ' ಜನರ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಅವ ರಾವಾಗಲಾದರೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಕರ బ్బీలేశ్కు ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವ ಕಾಚಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನೂ ದೀಪಗಳನ್ನೂ ಸತ್ಯಷ್ಣನಯನಗಳಿ೦ದ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವೇ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, నవ్ము సంగడా బందు ಲಕ್ಷಪತಿ ಯಾಗಿದ್ದಾ ಸತೀಶಚಂದ್ರನನು ನೋಡಿ వేు నేస్సన్నే ಶಾಂತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ੋri੬੭, ಲೋಭವನು ದ.JಾರವಾಡೆJಾಣಾಗಲಿ. 高3 Rögローリド ಹೃದಯ ವು ಪಾಪದಿ೦ದ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಪಾಪಾ೦ಧಕಾರ ರಿಂದಾವೃತವಾಗಿದ್ದಿತು. ಆ ಪಾಪರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು వూకే) పుణ్యద రేణియు శాణుతి,ద్చితేు—వివా) లేయుల్లి ఆవసైnడ నివు Fలవాడ ಅಪತ್ಯ