ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


חוק ಪರಿಚ್ಛೇದ دكRoلة هدد ಯಜಮಾನನನು ಪಡೆದು, ಸಮರಸಿಂಹನ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸತೀಶಚಂದ್ರನ ಪ್ರಜೆಗಳಾ ಶೀಫಲದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿಯು ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಗಳುವರು.. ಕಲ್ಲೋಲಿನಿಯಾದ ಯಮು ನೆಯJಾ ಶಕುನಿರರು ಗೌರವಗೀತವನ್ನು -ಪಾಡುವುದು. oম3১ত ! ইং BJoং ? ನೀನೆನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ವೆಕ್ಕಸವಾಗುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ವೆಕ್ಕಸವಾಗಿ ಅಸಂಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲವು ಈಗ ಹೇJಾರನಿುತು, ನೀನು ಇಷ್ಟ! ಪಟ್ಟರೂ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೂ ER, F2, 84, ಸಾಮಿಯೆ೦ದು זס (8ט}RסJסנ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ుందేు పాE } నినే న్నన్ను ಪ್ರಿ) ತಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ నిన్నన్ను ಕಾಡಿ ಕಾಲಲ್ಲೊರಸಿಬಿಟ್ಟ ಭೂಗತಮಾಡುವೆನು-ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು సిన్నే నే్ను ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲ. ಫ್ರೆ), ವುವೆ೦ಬುದು ಬಾಲಕ ಬಾಲೆಯರ ಸ್ವಪ್ನಮಾತ್ರ ! ನಿನ್ನ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಣಿಗ್ರುಹಣವರ ಮಾಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪಲಾವಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಆದರವಿಲ್ಲ. ಆದರವಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಕಾಧಿಪತಿಯಾಗುವವನಿಗೆ ರೂಪಲಾವಣ್ಯಗಳ ಅಭಾವವುಂಟೆ ? ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗಲೆ ಭೂಗತಮಾಡದಿರುವುದೇಕೆ? ಸತೀಶಚಂದ್ರು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಸಾವಧಾನವಾಗಿರು! ఇందు సైన్నాన్ను ಯವು ಮರದಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆನು. ಗಾಢಚಾರರನ್ನಿಟ್ಟಿರು ವೆನು; ಗೋಪ್ಯವಾದ ಸಮಾಚಾರವು ಹೇJಾರಪಡು ವ್ರದು, ಮುತು, ಶಕುನಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳೆಲಾ సిన్నేల్లి ఆరేJR సికేవాగు వ వు. ఒళి శా ? సంతానే పిల్లజీ r{&リ ಹೆJಾದ ಸತೀಶಚ೦ದ್ರುನಿಗೆ ಅವನ ಅಳಿಯ ಶಕುನಿಯೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗು ವಸು. قRددتهاده دنيمرية ಚಿರಕಾಲ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಈ ವ್ರುಕಾರ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳುತ್ತ ಶಕುನಿಯು ಅ೦ತಃ ಪುರದ ಗವಾಕ್ಷದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ವಿವು ಲೆಯು ಗವಾಕ್ಷದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಿ೦ತಿ ದಳು. ತಂದೆಯು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆದರೂ ತಂದೆಯು ಹೆJಾರಟುಹೋದ ದಾರಿಯ ಕಡೆ ಎವೆ ಇಕ್ಕದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಳುವಿನಿ೦ದಾ ಉನ್ನತವಾದವಳ ಪ್ರಶಸ್ತ ಲಲಾಟದ ನರಗಳು ಹುರಿಗೆJಾ೦ಡುಬ್ಬಿದುವು; ಕಣುಗಳು జలదింద భార్బేసి శేJండిడ్చువు; ಓಷ್ಟಗಳು ఆదురుత్తిద్చువు; ಉನ್ನತ ವಕ್ಷಸ್ಯಳವು ಉಬ್ಬಿದ್ದಿತು; ಉಟ್ಟಿದ್ದ ಸೀರೆಯು ಅಶು)ಜಲದಿಂದ ತೊಯಿುದ್ದಿತು; ಅವಳು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವಳ ಹೃದಯದ ಗಂಭೀರವಾದ ವ್ಯಸನದ ಭಾವವು బాలయురే ಉಚ್ಚರೋದನದಂತೆ ుశా లేగేళ్ళుతిరలిల్ల; 88.32חספ ಆರಿಗೂ ಕಾಣದಹಾಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಅಶುಜಲದಿಂದದು ಪ್ರಕಟಿತವಾಗುವುದು; ಒಂದೊಂದು ತಡವೆ ಶಾ೦ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಶಕುನಿಯು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನೂ ಕಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಕೊಂಡು ಅವಳಿದ್ದೆಡೆ ಗವಾಕ್ಷದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಒಂದು ನಿಂತನು. ವಿಮಲೆಯು ತಲೆ ಯೆತ್ತಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು : ಶಕುನಿಯು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಕೊJಧದಿಂದಲೂ