ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


」ઇઝરત 界 دائمة يوليو دية ಬೇರೆ ಸ್ಕಳವು ದೊರಿಯದೆಯೋ ದೇವರ ದರ್ಶನವಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊ೦ಡಿರ ಬಹುದೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. ವಿಮಲೆಯ ಅಬಲಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವೀರಭಾವಕ್ಕೆ ఆభావవిరలిల్లవాదేశారణ లువాసన ఆలాశిరేవాడ విశిగా శృతియున్ను శండేు ఆవళ జెృదయువు ఒమ్మిందేJవే్ము స్తంభితే వాయుతేు ; ఎవే ఇర్మేదే Ej ವೀರ ಪುರುಷನನು : لa Rه در انتهای د ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ನಿದ್ದಾಭಂಗವಾಗಿ ಎದು ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ತನ್ನೆದು Ծ7Հ ಉಜ್ವಲವಾದ ಕಣುಗಳುಳ್ಳ تابية كةnديدية هلاثه సైంతిదు దన్ను ಕoಡನು. ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣುಗಳಾ ಕಾಡಿದುವು. ಕೂಡಲೇ ◌ຽ◌ öກ້ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ತಾನು ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದಾ ಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡುತಿದ್ದೆನೆಂದು బెJRధేయుఎరాటాగి, 2)?守 ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮುಖತಗ್ಗಿದವಳಾಗಿ ప్పాల్లవేుల్లనే వుందిరదింద ວອ້Jadກ້ Jேodel) பே08:39). ή నిశియేు వyభాలెకేవారానిుతేు. నాyతేఃశాలద స్త్రధవాJరేల్మియు ఎవు ಲೆಯು ಕಣುಗಳಮೇಲೆ చిద్పితేు. ఆల్లల్లి ుచ్చిబ్పరు Endf EJodes odo ತಿದ್ದರು. ಎವುಲೆಗೆ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ఆభ్యాసవిల్లద శాకెరణ ס שפיcהליטנ voח 富3決r 3&rls óび3。ロR 3。さcdo守。 亮JDR図*o. ವ್ಯದ್ಯರಾದ ಮುತ್ತೆ ದೆಯರು, ಅಷ್ಟೊ೦ದು ಹೊತು ಏನನ್ನು ಮಾಡು ತ್ತಿದ್ದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ವಿವು ಲೆಯು ಏನೆಂದುತ್ತರವನ್ನು ــــــــ ٤ دي 3= د كح٥ل ته ಅದುವರೆಗೂ ಉಪಾಸನೆಯರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ೦ದು ಹೇಳುವಳೆ ? వివా) లెగే టి డి కింకిగళు యేుట్చదువు. ವೀರಪುರುಷ ನಾರು ? ಎ೦ತಹ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ವ್ರತಿಯಾಗಿ פ טנ:סע9פ ס ಉಪಾಸನೆಯು೦ వూడేుకిదను ? అంకె యో ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ವೀರಪುರುಷನಿಗೆ ಪಾರ್ಧನೀಯವಾದುದಾವುದು ? ಎಂಬಿವೇ ಮುಂತಾದ ಚಿರತೆಯಿಂದ ಅಭಿಭೂತೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಶಯನಗೃಹಕ್ಕೆ .دلی کoetل تع