ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹತ್ತನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ 剔留鬥 - - - - ------ SSAS A SAS SSAS SSAS S S AAAAA AAAAS AAAASS వూజియున్నే వూర్ఫేసిశేJండేది ద్చనేు | ఎవుల్గే జితేవన్ను న్చాధిగినదల్లిట్చ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದಿತು. ಅವಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೊಂಡು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಸಕನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅವನತಮುಖಿಯಾಗಿ ಮು೦ದಿರದಿ೦ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಯುವಕನು స్వల్ప విస్మితే నాదసోు. ಎರಡು ದಿನವೂ ಪರವು ಸು೦ದರಿ ಯಾಗಿದ್ದಾ ರಮಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಎರಡು ದಿನವೂ ಸು೦ದರಿಯು ಒ೦ದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ఆవ నన్ను దృష్చిసి ನೆJಾಡಿದಳು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ರಮಣಿಯು ವಿಶೇಷವೇನೋ ಹೇಳತಕುದಿದೆಯೆಂದೂ Sr3ð ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಲಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳೆಂದೂ ನಿದ್ದಾರತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊರಡನು. ತಾನೇ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೇJಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕೆ೦ದು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾದನು. ಆದರೆ ಅಪರಿಚಿತೆಯಾಗಿಯೂ ತರುಣಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಯ ಕನ್ಯೆಯ ಸ೦ಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎರಡು ದಿನದ ವೃತಾಂತವನ್ನೂ ಕ್ಷಣಕಾಲ kBKekuLSYYz S kBBeg TTkBa ವಿಚಾರವನ್ನು వూడ దిద్చరే ఒందావుదేJF విజీ వెవాడ విద్యవూనేవు 3Jర ಪಡದೆ ಹೇJಾಗುವುದು. ಅವಳಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮ೦ದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ವಳೆJಾ ಅದJಾ هتة رهينة مrدكتلة دا ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ವೆುಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ವಿಮಲೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ಭದ್ರೆ! ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಬಂದು ಮಾತನಾಡು ತ್ತೇನೆ. ಕ್ಷಮಿಸು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನೇನನ್ನೋ ಹೇಳತಕುದಿದೆಯೆಂದು ತೆJಾರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎ೦ದು ಹೇಳಿದನು. వివు లేయు శివిగళల్లి ಅಮ್ಮತವನ್ನು ס, נשסכ-%סs3 חפDRロ3 öも尋。 స్వల్ప ಕಂಪಿತವಾಯಿತು. ಅವಳು ಮುಖವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರುತ್ತರೆಯಾಗಿ సింకి దళ). ಯುವಕನು ನೋಡಿದನು : ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ರವು ಣಿಯು ನಿ೦ತಲ್ಲಿ೦ದ ಕದಲಲಿಲ್ಲ-ಅವನು ಪುನಃ ಭದ್ರೆ! ಹೇಳತಕ್ಕುದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ ಬಹುದು, ಕೇಳುವೆನು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದನು. ವಿಮಲೆಗೆ ವಿಹ್ವಲತೆಯನೂ ಕಳವಳವೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆJಾತು, ಸಾಯಿಯಾಗಿರದು. ఆవళు వేుల్లవేుల్లనే ತಮ್ಮ డి: రే ను ? ఎందు జెRళిదాళు. ಯುವಕ-ಹೆಸರು వుశృతేళ్కే ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿರುವುದು. ಈಗ್ಗೆ నేన్నేన్నే ఇంద్రునాలెడ్గానేందు తిళిదిరు. ವಿವು ಲಿ-ತಾವು ಮಹೇಶ್ವರನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ט3ססנל tפהס5טתr:סנ: סה ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೋ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು 5) 37 ಇ೦ದ್ರುನಾಧ-ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ యేFళువేను-ఆనాధేఖూnయుJ లన్ఫ్లుయు