ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


గాan ಈ ಗ್ರು೦ಧಕರ್ತರ ಗ್ರಂಧ ಬಾಹುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಯJಾನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯವರು ಈ ಗ್ರುಂಧವನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿ 1920-21ನೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕುಲೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮJಾಲಕ ಗ್ರಂಧಕರ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ప్చుత్సాయేవాన్నుంటు వూడిదుదశ్మాగి ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುವೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆಯJಾ ಇದರ೦ತೆಯೇ ಪ್ರೋತಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ಸ೦ಪೂರ್ಣಿ ನ೦ಬಿರುವೆನು. ವೆJಾದಲನೆಯು ಸಂಸ್ಕರಣದ ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದುದರಿಂದ ಪ್ರುಧವು ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಅಶುದೃಗಳನ್ನು సరి వడిసి వున 3 వ)ుద్సిసిdుపాను. ಪಾರಕ ಮಹಾಶಯರ ಉದಾರಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕೋರುವ, ಮೈಸೂರು, } 30–10–1921. .ே .ெ ನರಸಿ೦ಹೈ రాయుంగారాల్. ವಿಜಾ ಪನೆ གཏག་ཁ་ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ನಾವೆಯೋ ಲೈಖ ಮಾತ್ರದಿ೦ದಾರು ಸಕಲ ವಿದಾ ವಿಶಾರದರೆಂತಲೂ ಅನೇಕ ಗೌರವಪದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವರೆಂತಲೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಿತರಾಗಿ ಖಾತಿಗೊಂಡಿದ್ದವರೆಂತಲೂ ತಿಳಿಯುವೆವೋ ಮಹಾ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾ ಶ್ರೀ ರವೆುಶಚ೦ದ್ರುದತ್ತ ಮಹಾಶಯರ ಮJಾಲಗ್ರ೦ಧವನವ ಲ೦ಬಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಧವು ಕನ್ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರವೆು ಶ ಬಾಬುಗಳು ಒದೆJಾಡೆ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಲಂಡನ ನಗರದಲ್ಲಿಯ విల్చేవిద్యా evoổoriġ ŠEJ; Fjö (Professor) ಪದವಿಯಲ್ಲಿದಾಗ ತಮ್ಮೆಲಾ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನೂ శన్న డిసి ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಲೆನಗೆ ಸರ್ವಸಾತಂತ್ರು ನು ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತೆ, ಬಾಲಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತುಗಳು, ಶೌತ rృయ్యే ಧರ್ವು ಸJಾತ್ರಗಳು, ಧರ್ಮಸಂಹಿತೆ, ಷಡ್ಡರ್ಶನ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಅಷಾ ದಶಪುರಾಣಗಳು—ಇವೇ ಮು೦ತಾದುವನು ಸ೦ಕಲನ ಮಾಡಿ ಒ೦ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ನಾವೆಲಗಳನ್ನು Uబకిసీ రేు ವರು: ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯJಾ ಅನೇಕ ಮಾಲಿಕ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದ್ವಾರೆ ; ಅವು ಇ೦ಗಾ೦ಡಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ఇండియు నా సివిలా నవిFRసిగే : RD అనే శా ಮಹೋನ್ನತ ಪದವಿಗಳನ್ನಲಂಕರಿ ಸಿದ್ದರು; ಇಂಡಿಯಾ ಸರಕಾರದವರು ಅವರಿಗೆ (ಸಿ.ಐ.ಇ.) ಎ೦ಬ ಬಿರುದನ್ನು