ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೯೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹದಿನೈದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ઇ ಛದ್ಮವೇಷಿಗಳಾದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ניס53ט 'aספ נסעסס פ' בסכם3חס ನನ್ನು ಸಂಗಡ ಬರಲು ಸಂಜ್ಞೆಮಾಡಿದರು. ಇ೦ದ್ರುನಾಧನ್ನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. స్వల్ప ಹೊತು ಇ೦ದ್ರುನಾಥನು ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ೦ಗಡ ಮಾತನಾಡದೆ ಹೇJಾದನು. నాలJ్మ ದಿಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬಿಡಾರಣ್ಯ, ನಿಬಿಡಾ೦ಧಕಾರ; ಮJಾವರಾ נ3ססנל tif ಗಂಗಾತೀರಕ್ಕೆ 5 3נ}זס6Jס fשפ3Jסכ:3סט פ"ם פרס נ3סט33ססס 3ססט ಅಲ್ಲೊಂದು ನಿಭೃತವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು–ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವ Ծe:3FԾJo తేనే్ము ಮುಖದ ಆವರಣವನು ತೆಗೆದರು–ಇ೦ದ್ರುನಾಧನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಅವರು టిJRడేరవుల్లనిగే ఆధి నేరాగి దా ಸೇನಾಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು! ఒు బ్చనే ಹೆಸರು ಹುಮಾಯು ನ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ತರ್ಖನ. ಇ೦ದ್ರನಾಧ –(ಐಸ್ಮಿತನಾಗಿ) ఇషాJ్చండు -ರಾತ್ರಿ)ಯಲ್ಲಿ ಭಯ೦ಕರವಾದ పా నెదల్లి ఈ ಸ್ಮೃಳದಲ್ಲಿ ನೀವೀರ್ವರೂ ಏನನು వూడేు విరి ? ಹುಮಾಯುನ–(ಸ್ವಲ್ಪ ನಕು) ಸೇನಾನಿಯಾದ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನ ಸಹಾಸವಂ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿದ್ದೆವು. ಇ೦ದ್ರನಾಧ–ನಾನು సివే్ము ుళి ಪರೀಕ್ಷೆಯಂ #لetdeدر ಅಸಮ್ಮತ তত3ে5 ? ಹುಮಾಯುನ–ಹಾಗೆ ಅಸಮ್ಮತನಾದರೆ, ನಾವಾವ ಅಸಮ ಸಾಹಸಿಕ శాంయు Fదల్లి సైయ3ుళ్పెరాగి శృగేJండిరుపావణ సోనాసి ಇಂದುನಾಧನದನ್ನು .ಅಕ್ಷಮನಾದನೆಂದು తిళియు వేవు درع bxئج ؟fدا ಇ೦ದ್ರು ನಾಧ-ಕಾರ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇ೧ದ್ರನಾಥನು ಅಕ್ಷಮನೋ ಸಕ್ಷಮನೋ ఎంబు ద నే్ను ಇತರರು ವಿವೆಚನೆಯು೦ ಮಾಡುವರು. ಶ್ಯ-ಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಗಳೆJಾಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೆ ಸಾಹಸದ ಪರಿಚಯ ವಾಗದು. ಹುಮಾಯುನ–ಸೇನಾನಿ ಇ೦ದ್ರುನಾಧನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸವಿರು ವುದು ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರದಲಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇಲ್ಲ-ಅವನಿಗೆ ಪೈಶಾಚಿಕ ಸಾಹಸ విdువదేF ఆధ్వా ఇల్లవే, ಅದನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿದ್ದೆವು. ಪೆಶಾಚಿಕ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತನಾದ ಒಳಿಕ ಪೈಶಾಚಿಕ ಸಾಹಸವು ಆವಶ್ಯಕ. ಇಂದ್ರನಾಧ-ನಾ ನಾವ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತನಾ ? נ}ק5הטסה ಹುಮಾಯುನ-ನಿನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆ ? ನಗುವುದೇಕೆ ? ನೀನಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವೆಯೋ ಗಾಢವಾದ ಮು೦ತಾಲೋಚನೆಯಿ೦ದಲೂ