ಪುಟ:ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣವು ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡವು .djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿಷ ಯಾ ನು ಕ್ರಮ ಣಿ ಕೆ.

೨೩ 4: 6 _

••• ಡ 0

  1. # #

ಡ C

d • . . ಇ si & ಡ ಸರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ. ವಿಷಯಗಳು. ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ. ಅವತಾರಿಕೆ. ... ೨೬೭ ಭರತಶತಪ್ಪು ರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದುದು ... ೨. ದಶರಥನು ರಾಮಾಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೊಡನೆ ಆಲೋಚಿ ಸಿದುದು, .... ೨೮೮ ೩. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದುದು. ೩೦೦ ೪. ದಶರಥನು ಅಭಿಷೇಕಾರವಾಗಿ ರಾಮನನ್ನು ರೆಪಡಿಸಿದುದು. ೫. ವಸಿಷ್ಠನು ರಾಮನನ್ನು ಉಪವಾಸವಿರುವಂತೆ ನಿಯಮಿಸಿದುದು. ರಾಮಾಭಿಷೇಕದ ಸನ್ಯಾ ಹವು. ಮಂದರೆಯು ಕೈಕೇಯಿಗೆ ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದುದು. ಅ. ತನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬಾರದ ಕೈಕೇಯಿಗೆ, ಮಂಧರೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದುದು ... ೯. ಕೈಕೇಯಿಯು ಮಂಧರೆಯ ದುರ್ಬೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದುದು, ೩೩೫ ೧), ದಶರಥನು ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು, ಅವಳ ಕೋಪವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದುದು. ... ೧೧. ಕೈಕೇಯಿಯು ಭರತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ರಾಮನನ್ನು

  • ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ರಾಜನನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದುದು, ದಶರಥನ ದು:ಖವು. ... ... ... ೩೫೬ ದಶರಥನು ಪುನಃ ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದುದು ದಶರಥನು ರಾಮನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ

ದುದು. ಸುಮಂತ್ರನು ದಶರಥನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದು. ರಾಮನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದುದು.

  1. #

೩೪ ೩೫೨ ಕ * 8