ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂತಾರಾ ಯ ದ್ರವ್ಯನಿಧಿ

೧೦೫

ಪುರ್ವಭಿಮುಖವಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಲವಲಯವನ್ನು ಅನುಕ್ತಮವಗಿ ಪ್ರವೆಶಿಸಿದಂತೆಯೂ ಅವನು ತನ್ನ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಇಡಬೆಕು;ದಲು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ ಅವನ್ನು ತನ್ನ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಇಡಬೆಕು. ದಿನಾಂಕ ರೆಖೆಯನ್ನು ಪೊರ್ವಭಿಮುಖಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದವನ ಗಡಿಯಾರ ಗ್ರೀನಿಚ್ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 12 ಗಂಟೆ ಮುಂದೆಯೊ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿದವನ ಗಡಿಯಾರ ಗ್ರಿನಿಚ್ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಇರುವುದು. ದಿನಾಂಕ ರಖೆಯನ್ನು ದಾಟವವನು ತೂಡಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ನಿನಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೀಖಾ ಸಮಾವೀಶ 1884ರಲ್ಲಿ ನೆರವೀರಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶ್ಟ್ರಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕರ ದಿನಾಂಕ ರೀಖೆಯನ್ನು ಪೊರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯ್ದಾಗ ತರೀಖು ಪಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ತಾರೀಖನ್ನು ಪೊರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆಡ್ಡ ಹಾಯ್ದಾಗ ತಾರೀಖು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ತಾರೀಖನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೀಕೆಂದೂ ತೀರ್ಮಾನವಯಿತು. ದಿನಾಂಕ ರೀಖೆ ಗ್ರಿನಿಚ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನರೀಖೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಶ್ಟ. ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ದ್ರವ್ಯನಿಧಿ:ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಧೆಯೊಡನೆ ಸಂಯೂಜನೆಗೊಂಡಿಡದ್ದು ಆಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಸ್ಧಿರಗೊಳಿಸುವ ವಿಶಿಶ್ಟ ಉದ್ದೀಶದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುಟತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಧೆಯಾಗಿದೆ(ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮಾನಿಟಿರಿ ಫಂಡ್).1944ರಲ್ಲಿ ಸಮಾವೀಶಗೊಂಡ ಬ್ರೆಟನ್ ವುಡ್ಸ್ ಸಮ್ಮೆಳನ ಈ ಸಂಸ್ಧೆಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ಪುನಾರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ರುದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. 27ನೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1945ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಧೆ ರೂಪುಗೂಂಡಿತು. ವ್ಯವಹಾರ ಮೊದಲಾದದ್ದು 1947ರಲ್ಲಿ. 1950ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 67 ರಾಶ್ಟ್ರಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದವು. ಅಗ ಯಾವ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ರಶ್ಟ್ರವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದಸ್ಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯ 100ಕ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಗವರ್ನರುಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗವರ್ನರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯ ರಶ್ಟ್ರವು ಗೊತ್ತುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ 12 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ನಿರ್ದೀಶಕರಿಗೆ ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವ 5 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದು, ಮಿಕ್ಕ ಸ್ಧಾನಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಕೀಂದ್ರಾಲಯ ವಾಸ್ಗಿಂಗ್ಟ್ ನ್ ಡಿ.ಸಿ ಸಂಸ್ಧೆಯ ದ್ಯೀಯಗಲಳು ಹೀಗಿವೆ: 1.ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರಿಯ ಆರ್ಧಿಕ ಸಮಸ್ಯಗಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹೂದ್ಯಮಹಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳ್ನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಧಿರ ಸಂಸ್ಧೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಶ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಭಿರ್ರುದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 2.ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪರದ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮರೊಪದ ಬೆಳವಣೆಗೆಗೆ ಅನುಕೊಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 3.ವಿನಿಮಯ ಸ್ಧಿರತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁAPÀ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¨sÀÆ¥Àl

¥ÀƪÁð©üªÄÄRªÁV ¸ÁVzÀgÉ MAzÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ PÁ®ªÀ®AiÀĪÀ£Äß C£ÀÄPÀªÄªÁV À À æ À ¥ÀªÃ²¹zÀAvÉAiÀÄÆ CªÀ£Ä vÀ£ßÀ UÀrAiÀiÁgÀª£Äß MAzÉÆAzÀÄ UÀAmÉ ªÀÄÄAzÉ EqÀ¨ÃPÀÄ; æ É À À À É EzÀgÀ §zÀ®Ä ¥À²ªiÁ©üªÄÄTAiÀiÁV ¸ÁVzÀgÉ CªÀ£Ä vÀ£ßÀ UÀrAiÀiÁgÀª£Äß MAzÉÆAzÀÄ Ñ À À À À À UÀAmÉ »AzÉ EqÀ¨ÃPÀÄ. ¢£ÁAPÀ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀƪÁð©üªÄÄTAiÀiÁV vÀ®Ä¦zÀª£À É À À UÀrAiÀiÁgÀ VæäZï ¸ÀªÄAiÀÄQÌAvÀ 12 UÀAmÉ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ¥À²ªiÁ©üªÄÄTAiÀiÁV À Ñ À À vÀ®Ä¦zÀª£À UÀrAiÀiÁgÀ VæäZï ¸ÀªÄAiÀÄQÌAvÀ 12 UÀAmÉ »AzÉAiÀÄÆ EgÀĪÀÅzÀÄ. À À ¢£ÁAPÀ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß zÁlªÀª£Ä vÉÆqÀQUÉ ¹Q̺ÁQPÉƼÀÄvÁÛ£.É ªÀ媺ÁgÀz°è F À À î À À ªÀåvÁ帢AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¢UÀÞvAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä ªÁ¶AUÀ¤ß£À°è MAzÀÄ À É Ö CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄzsÁåºßÀ gÉÃSÁ ¸ÀªiÁªÉñÀ 1884gÀ°è £ÉgªÃjvÀÄ. C°è J¯Áè À À É gÁµÀçÖU¼Ä M¦àPÆAqÀ ¸ÀA¥ÀzÁAiÀÄzÀ ¥ÀPÁgÀ ¢£ÁAPÀ gÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀƪÀð¢AzÀ À À É æ æ ¥À²ªÄPÉÌ CqÀØ ºÁAiÀiÁÝUÀ vÁjÃRÄ ¥ÀnUÉ »A¢£À vÁjÃR£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀ¨ÃPÉAzÀÄ Ñ À Ö î É ¥À²ªÄ¢AzÀ ¥ÀƪÀðPÉÌ CqÀºÁAiÀiÁÝUÀ MAzÀÄ vÁjÃR£ÀÄß vÉUzÄ ºÁPÀ¨ÃPÉAzÀÆ Ñ À Ø É À É wêÀiÁð£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¢£ÁAPÀ gÉÃSÉ VæäZï ªÀÄzsÁåºßÀ gÉÃSÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ JA§ÄzÀÄ ¸Àµ.ÖÀ à (Dgï.Dgï.AiÀÄÄ.) é À É CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ zÀªåÀ ¤¢ü : «±À¸A¸ÉÜAiÉÆqÀ£É ¸ÀAAiÉÆÃd£ÉUÆArzÀÄÝ æ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀt «¤ªÀÄAiÀĪÀ£Äß ¹ÜgUƽ¸ÀĪÀ «²µÀÖ GzÉÝñÀ¢AzÀ À À É PÉ®¸ÀªiÁqÀÄwÛgĪÀ MAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ (EAl£ÁåðµÀ£¯ï ªÀiÁ¤lj ¥sAqï). À À À À 1944gÀ°è ¸ÀªiÁªÉñÀUÆAqÀ ¨Él£ïªÀÅqïì ¸ÀªÄäüÀ£À F ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÁgÁ¶ÖÃAiÀÄ À É æ É ç ¥ÀÄ£ÁgÀZ£É ªÀÄvÀÄÛ C©üªÈÀ ¢Þ ¨ÁåAQ£À ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼£Äß gÀƦ¹vÀÄ. 27£Éà r¸ÉA§gï À À À 1945gÀ°è F ¸ÀA¸ÉÜ gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ. ªÀ媺ÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀzÄÝ 1947gÀ°.è 1950gÀ À À CAvÀåz°è 67 gÁµÀçÖU¼Ä ¸Àz¸åÀ gÁVzÀݪÅÀ . DUÀ AiÀiÁªÀ PÀªÄÆ夸ïÖ gÁµÀçÖªÇ EzÀPÌÉ À À À À À À ¸ÉÃjgÀ°®è. FUÀ ¸Àz¸åÀ gÀ MlÄÖ ¸ÀASÉå 100PÀÆÌ ºÉZÁÑVzÉ. UÀª£ðgÀÄUÀ¼À ªÀÄAqÀ½UÉ À À À M¨ÉƧâ UÀª£ðgÀ£Äß ¥ÀwAiÉÆAzÀÄ ¸Àz¸åÀ gÁµÀçÖªÅÀ UÉÆvÀĪiÁqÀÄvÀz.É DqÀ½vÀ â À À À æ À Û À Û 12 ªÀÄA¢ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉðñÀPjUÉ ªÀ»¸À®nz.É EªÀg°è CvÀå¢PÀ ¥ÀªiÁtzÀ À à Ö À ü æ À §AqÀªÁ¼À ºÉÆA¢gÀĪÀ 5 ¥Àw¤¢üU¼Ä EzÀÄÝ, «ÄPÀÌ ¸ÁÜ£U¼Ä ZÀÄ£ÁªÀuAiÀÄ æ À À À À À É ªÀÄÆ®PÀ ¨swðAiÀiÁUÀÄvÀª.É EzÀgÀ PÉÃAzÁæ®AiÀÄ ªÁ¶AUïÖ£ï r.¹. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ zsåÉÃAiÀÄUÀ¼Ä À Û À »ÃVªÉ:

1. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ DyðPÀ ¸ÀªÄ¸ÉåU¼À §UÉÎ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÆÃzÀåªÄUÀ¼À §UÉÎ À À É À «ªÀgU¼£Äß MzÀV¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¹ÜgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀºPÁgÀª£Äß À À À À À À À C©üªÈÀ ¢Þ¥r¸ÀĪÀÅzÀÄ. À 2. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ C©üªÈÀ ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄgÀÆ¥ÀzÀ ¨É¼ªtUUÉ À À À Â É C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. 3. «¤ªÀÄAiÀÄ ¹Ügvª£Äß §®¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àw¤¢üUÀ¼À°è MAzÀÄ PÀæªÀħzÀÞ À éÀ À À æ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀ媸ÜÉ AiÀÄ£ÀÄß £Àq¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¤ªÀÄAiÀÄzÀ Kj½vÀzÀ À É ¸ÀàzðAiÀÄ£ÀÄß vÀqAiÀÄĪÀÅzÀÄ. És É 4. ZÁ°Û ªÀ媺ÁgÀU¼°£À PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ ««zsÀ ¥Á±Àéð ªÀ媸ÜÉ AiÀÄ ¸ÁÜ¥£UÉ À À À è À À É CAzÀgÉ ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸ÀUÀ¼À ZÁ°Û gÀ¥sÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ DªÀÄzÀÄUÀ¼À «ZÁgÀªÁV C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¸ÁPÀµÀÄÖ DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zsÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¤¢üAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖçUÀ½UÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ ¨sgª¸É ¤Ãr, CªÀÅ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ CxÀªÁ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ K½UÉUÉ À À À ¨sAUÀvgĪÀ «£Á±ÀPÁj PÀªÄUÀ¼£Äß CªÀ®A©¸ÀzAvÉ vÀqºÁQ, CªÀgÄ PÉÆqÀ¨ÃPÁzÀ À À À æ À À À À É À É ¸Á®zÀ ¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÀiÁUÀðzÀ°è »AwgÀÄV¸ÀĪÀ MAzÀÄ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. 6. ªÉÄð£À CA±ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¸ÀzÀ¸Àå gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨ÁQAiÀÄ°è£À C¸ÀªÄ¹ÜwAiÀÄ ¥ÀjªÀiÁtªÀ£Äß vÀVι ¸Á® wÃgÀĪÉAiÀÄ À À PÁ®ªÀ£Äß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. À F zs£À ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¥ÀwAiÉÆAzÀÄ ¸Àz¸åÀ gÁµÀçªÇ vÁ£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÃPÁzÀ ¥ÀªiÁtzÀ°è À æ À Ö À É æ À PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀª£Äß a£ÀßzÀ gÀÆ¥ÀªÁVAiÀÄÆ, ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀª£Äß vÀ£ßÀ zÉà DzÀ À À À À £ÁtåzÀ gÀÆ¥ÀzÀ®Æè PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw gÁµÀÖçPÀÆÌ MAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ. CzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt F ¥ÀæªÀiÁtPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀwAiÉÆAzÀÄ ¸Àz¸åÀ gÁµÀçÖªÇ vÀ£ßÀ ZÀAzÁºÀtzÀ ±ÉÃ.25 ¨sÁUÀª£Äß a£Àß CxÀªÁ æ À À À À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£zÀ qÁ®gï gÀÆ¥Àz°è ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ¨sÁUÀª£Äß vÀ£ßÀ zÉà DzÀ À À À À £ÁtåzÀ gÀÆ¥Àz°è PÉÆqÀÄvÀÛz. zs£À ¸ÀA¸ÉÜ ¥ÀqAiÀÄĪÀ a£ÀߪÀ£Äß £ÀÆåAiÀiÁPïð, À É À É À ®AqÀ£ï, ¥Áåj¸ï, ªÀÄÄA§¬Ä ªÀÄvÀÄÛ µÁAUÉÊUÀ¼°è EnÖg¯ÁUÀÄvÀz.É F zs£¸A¸ÉÜAiÀÄ À À Û À À À