ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೨೪
ಅಂಬೆ,ಅಂಬಿಕೆ,ಅಂಬಾಲಿಕೆ-ಅಂಶಗಣ

ಅಂಬೆ,ಅಂಬಿಕೆ,ಅಂಬಾಲಿಕೆ: ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶೀರಾಜನ
ಮಕಲು.ಥನ್ದೆ ಈವರಿಗೆ ಸ್ವಯಮ್ವರವನು ಎರ್ಪಫ಼ಿಸಿದಗ ಭಿಶ್ಮ ಈ ಮುವರನು
ಅಪ್ಪಹರಿಸಿದ.ಅಮ್ಬೆ ತ್ಥನು ಸಾಲ್ವರಜಾನನು ಪ್ರಿತ್ತ್ಸಿದುದುಧಗಿ ಹೆಲಲು ಭಿಶ್ಮ ಅವಲ್ನು
ಅವನ್ ಬಲೀಗೆ ಕಲುಹಿಸಿದ.ಅಧರೆ ಭಿಶ್ಮ ಅಪ್ಪಹರಿಸಿದ ಅವಲನು ಸಾಲ್ವ ಸರಕರಸಲ
ಭಿಶ್ಮ ಒಪಲಿಲ.ಅನನ್ಥರ ಶಿಕದೀಯಗಿ ಜನ್ಮ ಥಾಲಿ ಭಿಶ್ಮನ ಸೆದೂ ಥಿರಿಸಿಕೊನ್ದಲು.ಭಿಶ್ಮನು ಅಮ್ಬಲಿಕೆ ಮಥು ಅಮ್ಬಿಕೆಯನು ಥನ ಮಲಥಮನದ ವಿಛಿಥ್ರ ವಿರನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮದಿದ. ಸಥಾನ ವಿಲದೆ ಅವನು ಥಿರಿಸಿಕೊಲಲು ಈವರ ಅಥೆ ಸಥ್ಯವಥಿಯ ಅಜಿಗೆ ವಿಧೆಯರಗೆ ನಿಯೊಗ ಪಧಥಿಯನ್ಥೆ ವ್ಯಸರಿನ್ದ ಅಮ್ಬಕಲಿಕೆ ಪಾಅನ್ದು ಅಥೀಯೊದನೆ ಥಪಸಿಗಗೆ ಕಾದಿಗೆ ಹೊಧರು.

ಅóಬೆದ್ಕರ್ ಬ್ಕಿಮ್ರಒ ರಾಮಜಿ; ೧೮೯೩-೧೯೫೬ ದೊಚ್ತೊರ್ ಅòಬೆದ್ಕರ್ ಎನ್ದು ಪ್ರಸಿಧರಿಗಿರುವ ಈವರು ೧೮೯೩ ಅಪ್ರಿಲ್ ೧೪ ರನ್ದು ಮಹರಶ್ತ್ರದ ರಥ್ನಗಿರಿ ಜಿಲೆಯ ಅõಬಾವದಿ ಎಮ್ಬ ಹಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ ಎಮ್ಬ ಹರಿಜನ್ ಕುತುಮ್ಬದಲಿ ಜನಿಸಿಧರು.ಎಲೆಥನಧಲ್ಲಿ ಈವರನು ಥಿರಸ್ಕರಿಸದುರು.ಈವರು ೧೯೧೨ರಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಪದವಿಯನು ಪದೆದು ೧೯೧೩ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಧಿನ ಬರೊದ ಮಹರಾಜರ ಸಹಯದಿನ್ದ ಹಿಛಿನ ವಿಧ್ಯಬ್ಯಸ್ಕೆನ್ದು ಆಮಾಮೆರಿಕದ ಕೊಲõಮ್ಬಿಯ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಲಯಕೆ ಥೆರೆಲಿಧರು.ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಜಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮುನ್ಥನ್ದುವುಗಲನು ಅಬಾಯಸಿಸಿ ಎó.ಎ. ಹಾಗು ಪಿಹೆಛ್ದ್ ಪದವಿಗಲನು ಪದೆದು ೧೯೧೭ರಲ್ಲಿ ಬಾರತಕೆ ಹಿನ್ಥಿರುಗಿಧರು.ಕೆಲಕಾಲ ಬೊõಬೆಯಿಯ ಸಿದನ್ಹಮ್ ಕಾಲಿಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಯಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಡ್ಡ್ಃಆರೂ..ಪುನ;ಅಮೆರಿಕಗೆ ಪ್ರಯಾನ ಮಾದಿ ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ಅಲಿõದ ಸ್ವದೆಶಕೆ ಹಿನ್ಥಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಿನ್ದೆಯೆ ಲ್೦ದಾಇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರòಬೀಸಿದ ಕಯಿದೆ ಮಥು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಬ್ಱಾಯ್ಸ್ವನು ಪೂರ್ಥಿಗೊಲಿಸಲು ಲõದ್ನಿನಗೆ ಹೊಧರು.೧೯೨೨ರಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ತೆರ್ ಪದವಿಯನು ಪದೆದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೆಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎõಬ್ ವಿಶಯದ ಮೆಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಉದ ಪ್ರಬóಧವನು ಬರೆದು ೧೯೨೩ರಲ್ಲಿ ಭಾರಥಕೆ ಹಿನ್ಥಿರುಗಿಧ್ಸಾರು.ಈ ಪ್ರಬóದಕಾಗಿ ದಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಪದವಿ ಧೊರಕಿಥು.೧೯೨೩ರಿ೦ದ್ ಬೊ೦ಬಾಯಿ ಹೈಕೊತಿನಲೀ ವ್ವಕಿಲವವ್ಯ್ರುಥಿಯನು ಕೈಗೊ೦ದರು.೧೯೨೫-೨೮ರವರೆಗೆ ಸ್ಥಲಿಯ ಸಸ್ಥೆಯೊನ್ಧರಲ್ಲಿ ವಾಯಪಾರಿ ಕಯಿದೆಯ ವಾಯ್ಕಾಥ್ರುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮದಿಧರು.೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಬೊ೦ಬಾಯಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಶತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದರು.ಈ ಸಬೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವ೦ಶಿಕೆ ವಥನ್ಧರಿ [ಹುಧೆಯ ಕಯಿದೆ ].೧೯೩೫ರಲ್ಲಿ ಬೊ೦ಬಾಯಿ ಲಾ ಕಾಲೆಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲರಗಿ ನೆಮಕಗೊನ್ದರು.ಈಸ್ಥರೊಲಗೆ ವಕಿಲವ್ರುಥಿಯಲೀ ಆಪಾರ ಕೀರ್ಥಿಗೊಲಿಸಿಧರು.ಗತನಾ ವಿಶಯಕ ಕಾಯಿದೆ,ವಥನ್ ಈನಾಮ್ಗಲ ಸ೦ಬನ್ಧಿ ಕಾಯಿದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೈದೆಗಲಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧೆಸಿದ ಕರ್ಯನಿರ್ಯವಹನೆಯಕಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಲಿಸಿಧರು.ಬದವರ ಕೈವರಿಯಗೈ ಅನ್ಥವಾರ ಮೊಕಾಧಮೆಅಗಲ್ಲಾನ್ನು ಹನ ಪದೆಯಧೆಅ ಅಥ್ಯನ್ಥ ಶ್ರದೆಹಎನ್ಧ ನದೆಅಸುಥೆಧರು. ಪ್ರಿನ್ಚಿಪಲರೆನ್ಧ ಮೆಲೆ ಭಎಧ ಮುಮ್ಬೈ ಈಲಕೆಯಲ್ಲೆಯಾ ಕಯ್ಧೆಅ ಶಿಕ್ಶನ್ನಧ ಸುಧರನೆಅ ವೆಶಯಧಾ ವೆಛರಗಲು-ಎನಮ್ಭ ಲೆಖನ ವಕಿಲವ್ರುಥಿಯ ಬೆಧಗಲನ್ನು ಥೊದೆಧುಹಕುವಾ ಬಗೆಗೂ ವಕೆಲೀ ವೆಧ್ಯಯಸಧ ಕ್ರಮಗಲ ಭಗೆಗು ಮನನೆಯ ವೆಚ್ಗಹರಗಲೆನ್ಧ ಥುಮ್ಬೆಧೆಅ ವಕಿಲರಿಕಗೆ ಕೆವಲ ಕಯ್ದೆಯ ಘ್ನಒನ್ನ್ದೆಅ ಸಲಧೌ,ಕಯದೆಅಯ ಮುಲುಥತ್ವಗಲ ವೆಶಯಗಲ ಅಭ್ತಯಸವು ಬೆಕ್ಯೌ: ವಕಿಲೆ ವೆದ್ಯಭಯ್ಸ ಧಲ್ಲಿ ವೆಶಯನೀರುಪಾನ ಸಮ್ಯರ್ಥ್ಯ,ಥತ್ವಪ್ರಥಿಪಧನೆಗಲುನು ಬೆಲಸುವ ಶಿಕ್ಶನ್ನವು ಬೆಕೂ;ಅಲ್ಲದೆಅ ಅ ಶಿಕ್ಶಾನ ನಯ್ಯಶಸ್ತ್ರಿಯ ಮನೊವ್ರುಥಿ ಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವನ್ಥಗಬೆಕು-ಈವೆ ಮೂಧಲಧ ಹೂಸ ಕಯ್ದೆಅ ಶಿಕ್ಶನ್ನ.ಥತ್ವಗಲನುಮೂದೆಸೆಧರೌ . ಆಗಘ ಪನ್ದಿಥರು ಗ್ರನ್ಥಭನ್ಧರಪ್ರಿಯರು ಅಹ್ಧ ಅಮ್ಬೆಧ್ಕರ್ ಕಲತಧಲ್ಲಿ ಸರ್ಕರೆ ಲಾ ಕಲೆಗೆನ ಬಪುಸ್ತಕಭನ್ಧರ ಅತ್ಯನ್ಥ ಸ್ಥಿಗೆರಿಥಿ. ಭರಥದ ವಿಭಜನೆಯನು ಪ್ರಸ್ಥಪಿಸಿ ತುರ್ಕೆಯ್,ಗ್ರಿಸ್, ಬಲ್ಗೆರಿಯ ಮೊದಲದ ಪ್ರಸಿಧ ಅಥರ್ರಶತ್ರಿಯ ಕಾಯಿದೆಗಲನು ಪೂರ್ವೊದರಗಲನೆಯಿನ್ಧ ಕೊತು ವಿಭಜನೆಯ ಕಾಲಕೆ ಪಾಕಿಸ್ಥನ್ ಹಾಗು ಹಿನ್ದುಸ್ಥನದ ಹಿನ್ಧು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರನು ಕಯಿದೆ ರಿಥ್ಮ ಸ್ಥಲನ್ಥರಿಸುವ ವ್ಯವಸಥೆ ಮದಬರದೆನ್ದು ಸುಛಿಸಿಧರು. ೧೯೩೭ ರಲ್ಲ ಈವರು ಬೊಮ್ಬಯೀಅ ಶಸನಶಬೆಯ ಶದಸ್ಯರಗಿ ಅಯಕಿಅಗಿಧರು. ೧೯೩೮ ಮೆ ಥೆನ್ಗಲಲಿ ಸರ್ಜ್ಕರಿ ಚೊಲ್ಗೆನ ಪ್ರಿನ್ಚಿಪಲ್ ಸ್ತನನಕೆಅ ರಾಜಿ ನಾಮೆಯುಥಿಧರು . ೧೯೪೦ರಲಿ ರಸ್ತ್ರವಿಭಜನೆಯನು ಕುರಿಥು Thoughts On Partition ಎ೦ಬ ಪುಸ್ಥಕವನ್ನು ಪ್ರಕತಿಸೆಧರೂ. ೧೯೪೨ ಜುನೆ ಥಿನ್ಗಲಿನಲಲಿ ವ್ಯ್ಸ್ರಯರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕನಗೆ ಮ೦ದಲಿಯ ಸದಸ್ಯರಗಿ ನೆಮಕಗೊನ್ದರು.ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕಶಾಕಿಯ ಮೆಲ್ವಿಛರನೆಗಲನು ವಹಿಸಿಕೊನ್ದಿಧರು.ಪಾಕಿಸ್ಥನ್ ಹಗು ಹಿನುಸ್ಥಾನಧ ಹಿನ್ಧು ಮುಸ್ಲಿಮರನು ಕಾಯಿದೆ ಮದಿಧರು.ಈ ಮನ್ದಲಿ ೧೯೪೬ ಜುನೆ ಥಿನ್ಗಲಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೊನ್ದಿದ ಮೆಲೆ ಮು೦ಮ್ಬೈಗೆ ವಪಸಗಿ ಅಧೆ ವರ್ಶ ಸಿಧಾರ್ಥ ಕಲೆಜನು ಸ್ಥಪಿಸಿಧರು.೧೯೪೬ರಲ್ಲ್ಲಿಘಥನ್ನ ವಿಧಯಕ ಸಬೆಯ ಸದಸ್ಯರಗಿ ಅಯೆಕೆಯಗಿಧರು.೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ಭಾರಥದ ಸ್ವಥನ್ತ್ರ ಕಯಿದೆ ಅ೦ಘಿಕ್ರುಥವಘಿ ಘತನವಿಧಯಕ ಸಬೆಯ ಸರ್ವಬೊಮತ್ವ ಲಬಿಸಿಥು.ಅನ್ನ್೦ಥರ ಎವಾರನು ಕಾನುನು ಮಾ೦ಥಿರಿಗಲ ಘಿಯು ಸ೦ವಿಧನು ರಛನ ಸಮಿಥಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಶರಗಿಯು ಅಯಿಕೆ ಮದಲಯಿಥು.