ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಕಶೇರುಕಗಳು

ಈ ಜಿಳಿವಿಯೆಲ್ಲಿ ಆಸನದ್ಧಾಂ ಹೊರಚೆರ್ಮದ ಸಹಾಯೆದಿರಿದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತೈಳಿಕೆವಾಗಿ ಉದಯವಾಗುತ್ತದ. ಮೊಸ್ಸೂಮಿಕೊಸ್ಫೋಮಿಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮ್ನಮೆವಾಕ್ಷೀಳಲ್ಲಿ ಯೋಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನುಸ್ಸೂ ಆತ್ಮರಿತ ಹೆಚ್ಛಿವೆ ಘೋಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಿದಿವೆ. ಲಂದಾಹೆರಣೆಗೆ. ಕೀಟವರ್ಗ ಹಾಗು ಅರಾಶೆಕ್ಕಿಡ. ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರ್ಮ ಗ್ಯಾಕ್ಷ್ಯಲೇಷೆತ್ನಿನಿರಿದ ಉಕ್ಸ್ನಯೂರಿಫುದಿಷ್ಠ್ರ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜಿರಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಘಂಶ್ಚಿಸೆವೀರ್ ಇಲ್ವ ಇವುಗಳು ದ್ರೋಖುಸೊಸ್ಸೂಳೆಮಿಯ ಗುರಿಪಿಗ ಹೇಗೆ ಸೆರಿರಿವೆಯೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಶರೀರ ಒಳರಚನೆಗೂ ಆನೆಲಿದ ಜಿಳೆದಿಗಳೆ ಶರೀರದ ಒಳರಚೆನೆಗವಿ ಆತ್ಮರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬರಿಧವಿದೆ.

ಇಮೈಳಿದ ಜೀವಿಗಳ ದ್ರೂಠಿದಲ್ಲಿ ಬ್ದಾಸೊತ್ರೆರಾಆಲ್ ಆ ಜಿರಿವಿಯೆ ಮುಂತುದಿಯೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಛೇವಿಳ್ಳಲಾರರಿಭಿಸಿ ಬಾಲದ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತ ಹೋದುಃಕ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಜಿಕಿವಿಯ ಬ್ಲಾಸೊಸ್ಸೂಷೋರ" ಕೊನೆ ಆಸೆನದ್ಘಾರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರಿಳತಿಯೆ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಣಿಬಿಳ್ಳ ಜಿಳವಿಗಳನುಸ್ಸೂ ದ್ಯುಟಿರೊಸೋಸ್ಸೂಮಿಯೆ ಎರಿದು ಕರೆಲುರುತಾತ್ರೆ

ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯೆಷ್ಕ ಜಿರಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನರಮಂಡಲ ಬ್ದಾರ್ಭಾಂಲು" ಹೆತ್ತಿರವಿರುವ ಹೆವಿರಚರ್ಮದ ಕೊಆಶಗಳಿರಿದ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಸ್ಸೂಸೊಸ್ಸೂಷೋರ್ ಮುಚ್ಛೇರಾಳಶ್ಚಿಂರಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ನರಮರಿಡಲದೆ ನ ಸ್ತೂಳಟೆರೊಸೊಸ್ಸೂಳಮಿಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯೆ ಆದಎದೆರಿರಿದ ಪೆಪ್ರೀಟೆರೊಸೆಷ್ಟಿರಿಮಿಯೆ ಜಿಳೆನಿಗಳನತ್ರ್ಯ ಅಕಶೇರಶಿಕಗಳರಿತೆಲೂ ದ್ಯುಟಿರೊಸೋಸ್ಸೂಮಿಯ ಜೀನಿಗಳನತ್ನಿ ಕಶೇರುಕಗರೆಂತಲೂ ಭಗ್ರೀಎ ಬೆಳರ್ಮಯು ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹೆಶಿದು. ಹೆಮಿಕಾಲ್ಡೆಆಟ ಮೆತ್ತು ಎಕೈಮಂಡೆದ್ಮೆಕಿಟಿ ಇವೆಕ್ಷೆ ಹೂರತಾಗಿವೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ವಿಭಶಿಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮರ್ಥ್ಯತೆಮೆ೯ದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೊ ವ್ಯದ್ಧಾಂಸೆಳನು.. ಕಾಂಠಿಬಹುರು. ರೊಸೋಸ್ಸೂಮಿಯೆದಲ್ಲಿ ಆರಕೆಂಟೆರಾನ್ ಗೊಅಡೆಯಿರಿದ ತರೇಪಳೆಟ್ಟು ಬೆಳಯುತ್ತಂ. ದ್ರೋಟಿರೊಸೊಸ್ಸೂಆವಿತಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೋಟರೊಸೋಸ್ಸೂಮಿಯೆ ತೆನೆಸ್ಸೂಲ್ಕ ಅಸ್ಥಿ ರೆಚೆನೆಗಳನುಸ್ಸೂ ಹೆವಿರ ಚೆರ್ಮವಿರಿದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದರ ಅಸ್ಥಿ ಹೊರ ಆಸ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಜೀವಿಯೆನುಸ್ಸೂ ರಕ್ಷಿಸುಗ್ರೆತೆದೆ. ಡ್ಡುಟೆರೊಸೊಸ್ಸೂಳಮಿಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಳ ಅಸ್ಥಿ ಮಧ್ಯೆಚಮ೯ದಿ೦ದ ಬೆಳಯೆಶಿತದೆಸ್ಸೂರಾ. ಇನೊಸ್ಸೂ ಮುಂದುವೆರಿದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೈಟಿನ್ ಎರಿಬ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಢ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಟ್ರೋಟಿರೊಸೋಸ್ಸೂಮಿಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಡುಬರುತೆಂತ್ರ್ಯಐ. ಈ ಕೆತೆಟಿನ್ ವಸ್ತುವನತ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ದ್ಯುಟೆರೇಎಸೆಕಾಂಸ್ಸೂಮಿಯೆಕೈ ಇಲ್ಲ.

ಮೊಕ್ರೆಕೊಕಿಬೋವ ವೆರಿಶದ ಜೀವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದವು. ಇವು ಕಶಗಯ್ಪು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲ್ಲೆಗಳರಿಥೆ ಸಸ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗರಿಂದ ಹುಟ್ಟ ಬರಿದಿರತಸೇಕು. ಎಕೆರಿದರೆ ಕಶಗಳನುಸ್ಸೂ ಹೊರಿದಿರುವೆ ಎಕಕೆಭೀಶ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಕಕೊಳರ ಪ್ತಾಣಿಗಳಿಗೊ ಬಹಳ ಸಾವಶ್ಚಿವಿದೆ. ಯುಗ್ರಿನ ಎರಿಬುದು ಪಾಸ್ಸೂಣಿ ಹಾಗು ಸಸ್ಕಗರೆರಡಕಷ್ಣಾ ಲ್ಲೊಂಜಿರಿವಿಯಾಗಿ ಇರಿದಿಗೊ ಇದೆ. ಇರಿದು ಟ್ರೋಟೊಆಟೊಳವ ವಗ೯ 20000 ಕ್ಸಿರಿತೆಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋದಗಳಇಕೆತ್ನಿ ಹೊರಿದಿದೆ. ಈ ವೆಲಶೆದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೆರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮಿದ್ಯಂವುದಗಳು. ಕಶೆಗಳು ಹಾಗು ಶಿಲಕೆಗಳಶಿ ಈ ಪತ್ರಿಣಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒರಿದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ. ದ್ರೋಟೆರೊಸಾಂಕ್ಷ್ಯಜಿಯೆ ಎರಿಬ ಎರಕೆಡೀಶಕ ಜೀವಿ ಆತ್ಯಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯೆದರ್ಚೆಯೆ ಸ್ಥರಿಬ್ ತುತ್ರೆಣಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಹೊರಿಲುಭೆ. ರ್ಭಾಂಜೊಳವೆ ಜಿಳಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈವಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಶೆಗಳುಳ್ಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ಕರಿಡುಬರಿದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಂತ್ರ ಜಿಳವಿಗಳು. ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಜಿದಿವಿಗಳು ಇವೆ ಕಶೆವುಲ್ವೆ ಈ ಎಕಕೊರಿರ್ಶೆ ಜಿಣುಗಳಡ್ಡಿಶ್ಲೀವನೊಸ್ಸೂಫ್ರಾಫುಶಿಕಿ ಎರಿಬ ವಗಷ್ಕ ಸೇರಿಸೆಲಶಿಗಿದೆ

ಸಾಕೆರ್ನಿದ್ಯಂ ಎಯಿ ಇನೊಲ್ಕರಿದು ಮುಕ್ಕ್ಷೆ ಅಮಿಳಿಬ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಂಬಝಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೀಬ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ಈ ವರ್ಗದ ಒರಿದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಪರತಂಕ್ರ ಜಿಆವಿಗಳು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರಿಡುಬರುತವೆಸ್ಸೂ. ಸೆಮುಧ್ರಕಾಸಿಗಳಾದ ಸಎಕೆರ್ಣಡೆಪ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೆರಿತ ಮೆನೋಹರವಾದ ರಕ್ಷಾಕವಚೆಗಳು ಕರಿಡುಬರುವುದುಂಟು. ಈ ವೆರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳು ರ್ಭಾಂಉಬ್ರಿಲಕುನ್ ಕಾಲದಿರಿದಲೂ ಇದ್ದುವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತು).

ಮೆಮೆಂಗ್ರರಿದು ವರ್ಗವಾದ ಸ್ತೂಳೆರೆಕಾಂಜೊಳವೆ ಸರಿಮೊತಿರ್ತಿವಾಗಿ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಲೆಳೆರಿಯೆ ಕಾರುಶಿಲೆಯನುಟ್ಸ್ಮ ತರುವ ಪ್ಪಾಸ್ಮೇಡಿಯಮ್ ಜೀವಿ ಉತ್ತೆಮ ಉದಾಹರಣೆ.

ದ್ರೋಟೊಳಜೊಆವ ವರಿಶೆದಲ್ಲಿ ಅತೈರಿತೆ ಕ್ಷಿಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೆ ಮಟಸ್ಸೂದ ಬೆಳೆವೆಣಿಗಯನತ್ನಿ ಹೊರಿದಿರುವ ಜಿಳೆವಿಗಳರಿದರ ಸಿಲಿಯೆಳಿಟ ಎಯಿ ವರ್ಗದವು. ಇವು ಟ್ರೋಟೆಣುರಿಜೊರಿವ ವರಿಶೆದಿರಿದ ಬೆರಿಪಷಕಡಿಸಿ ಪ್ತತ್ಯೇಕ ವರಿಶವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಮಟಿಸ್ಸೂಗೆ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಶಿಟಸ್ಸೂದ ಶರೀರ ಸೌಷ್ಣವ ಕರಿಡುಬರುತ್ತೇ. ಇವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಪ್ರೆಕ್ಕೆಳಕೆಎಠಿದ ಒಂದು ರರಿಧ್ರವನುಸ್ಸೂ ಹೊಂದಿದೆ.

೧೨೯

ಇದನ್ನು ಬಾಯಿ ಎರಿದು ಹೆಳಳಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಚೆಲನಾಂಗಗಳು ಶಿಲಿಕೆಗಳು. ಈ ಜಿಳವಿಗಳು ರೈರಿಗಿಕ ರಿಳೆತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರಿತಾನೊಳೆತ್ರು ಮಾಡುಪ್ತನೆ. ಆಧುನಿಕ ತಳಿವಿಜಶ್ಚಿಫಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಳವಿಗಳು ಆ ತ ಸಲಹೆಯೆನಟ್ಸ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಿಜುಗೇಷೆನ್ ಎರಿಬ ಒರಿದು ವಿಧವಾದ ರೈರಿಗಿಕ ಸೆಯಾನೊಳಿತ್ತತ್ತಿ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಒರಿದು ರೈಶಿವ್ವೈ ವೊಂಷಲಾಕದ ಇನಾತ್ರೆ ಜಿಆಮೇರ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೆಣ ಈ ರೀತಿಯ ಸೆರಿತಾನೋತ್ರು ಇಲ್ವ ನಿಯಮ'. ವಟೆ೯ಸೆಲ್ಡ ಮುರಿತಾದುವುಗಳು ಈ ವರ್ಗದೆ ಉತ್ತಮೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಸೀಲಿಯೆಆಟ ವೆರ್ಗಕಿಕ್ಷ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸರಿಬರಿಧಿಗಳರಿದರೆ ಸಕೊಸ್ಸೂರಿಯ ಜಿಳೆವಿಗಳು. ಇವುಗಳ ಭೈಗೊರಿಟೆನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹ೦ತದಲ್ಲಿ ಶಿಲಿಕೆಗಳನುಸ್ಸೂ ಬೆಳಸಿತೊರಿಡು ಚೆಲಿಸೆಲಾರಂಭಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒರಿದು ಕಡೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅರಿಟಿಕೆಮಿಡು, ಶಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳದುಕೊರಿಡು ಸಕೆವಿಸ್ಸೂರಿಯಾ ಜಿರಿವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರ್ಭಾಂಜೋವ ಪೋಳನುಟ್ಸ್ಮ ಬಿಟಸ್ಸೂರ ಆಕೆಶೇರಹವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥರಿಚ್ ಪ್ತಾತೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನೆ. ಈ ಪಾಗ್ರೆಕಿಗಳನ್ನು ಮೊಳೆರಿಫರ ಎಯಿ ವರಿಶೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5.000 ಪುಂಆದಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ತಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೆಳದಜೆ೯ಯೆ ಪಾಗ್ರೆಠಗಳರಿದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರ ಜಿಳವೆಕೆತಾಂಶೆಗಳ ಒರಿದು ಸೋಚ ಸಂಘುಶೆರಿತಿದೆ ಏಕೆವೀರೆರ ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಕೆಣುಶಜಿಳವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆರಿಗಕೆಶಿಪ್ಪಂಳ ರಚಿನೆಯಿಲ್ಸ. ಇದರ ಗಬ್ರತಿರುನಿಂದು ಜೀಪೌಪೀಶವೂ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಶೆತ್ತಂಲೆಶಿನತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜಿಆವಿಗಳನುಸ್ಸೂ ವಿಕಾಸ ತಜ್ವರು ಇನೊಸ್ಸೂ ಕೆನಿಷ್ಣಹೆಂತದೆಲ್ಲಿರುವೆ ಜಿವೆವಿಗಳರಿದೆಳೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತಾತ್ರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಎರಿದೆರೆ ಅವು ಹೊರಿವಿರುವ ಶೆರೀರದೊಳಗಿನ ಕ್ರಿಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಸೆಂಯೆಪ್ತ ಕಾಲಶಿವೆಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳು ಉತ್ಸಾದಿಸೋ ಮುಳಿಸ್ಸೂನರಿತಿರುವ ಆ ರಚನೆಗಳು. ಈ ಜಿರಿವಿಗಳು ನಿಲಿ೯೦ಗ ಹಾಗೂ ಲೈರಿಗಿಕರಿರಿಶಿಯ ಸರಿತಾಧೋಕ್ಲತ್ತಿಯೆನತ್ನಿ ಮಾಡೆಬಲ್ಲುವು. ಬಹುಕೊಆಶ ಜಿಳವಿಗಳಿರಿದ ಸ್ಸೂ ದೊರಸರಿರಿರುವ ಈ ಜೀವಿಗಳು ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯೆಲ್ಲಿನ ಒರಿದು ಕವಲುದಾರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಶಸೆದ ಹಿನ್ನಡೆಯೆನುಸ್ಸೂ ಕಾಣಸ್ತೆರವೆ. ವಿಕಾಸ ಇಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥಗೊರಿಡಿದೆ. ಅಕಶೇರುರಗಳ ಮೀಸೋಜೋವ ವೆ೦ಶೆ ಕೇವಲ 50 ಪ್ಪಂಳದಗಳನಕ್ಷ್ಮ ಹೊಯೆದೆ ಆಕೆಶೇದುಃ' ಘೋ ಎಕಾಸಕ್ಸ್ನಕುರೆಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಣ ಸ್ಯಾಂ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಎಗಿಲಸ್ಸೂ ರಚನಾದೃಷ್ಟಿಯಿರಿದ ಇವು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯೆದಶಿರ್ಕೆಯ ಬಹುಕೆಕಾಂಶೆಜಿಳೆವಿಗಳು. ಒರಿದೇ ಜಿಳೆಮೂರಿಶೆಗಳ ಒರಿದು ಪೆದೆರೆವನತ್ರ್ಯಹೊರಿದಿ ಶರೀರದೆವಿಳಗೊ ಸೆಂತಾನೋಶಿಸ್ಸೂತಿಯೆನುಸ್ಸೂ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಳಕ್ಷೆ ಜಿರಿವೆಕೋಶಗಳನುಸ್ಸೂ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಿಲಿವಿಗಳು ಸಿರಿಲೆರಿಟರೆಳೆಟಿ ವರಿಶೆದ ಪತ್ರನತಿಲ ಎರಿಬ ಲಾವ೯ವನ್ನು ಹೋಲಪ್ತನೆ. ಮಿಆಸೋಜೋನ ಪರತೆಂಶ್ರ ಜಿಳವಿಗೂ ಸೆಮುದ್ರೆಜೀವಿಗೇರಿದ ಟುರ್ಕೆಛೇರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತೆರ ಹೀವಿಗಳ ಶೆರೀರದಒಂಗೆ ವಾಸಿಸುತೆವೆಸೆ. ಡೆರೆಸಿವೆರಿ. ಕೊನೊರಿಸಿಮ. ಡೆಕ ಇವುಗಳು ಮೇಸೊಳೆಜೋವೆ ವರ್ಗಕ್ಕ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಗಳು. ಅಕೆಶೇರುಕಗಳ ಯುಎಮೆಟಜೀಎವೆ ನೋಂನ್ನು ಎರಡರ ಭಾಗವಾಂ ವಿರಿಗಡಿಸಿರುತುರೆತ್ಲಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಎದಲನೆಯೆದು ಸೀಲೆರಿಟರೆರಿಟ ಮೆತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ದೈಲೂರಿರಿಯೆ. ಸಿಳಿಲೆರಿಟರೇಟ ವಿಭಾಗವನತ್ನಿ ನೈಡೇರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಟೆನೊನೊರ ಎರಿಬ ಎರಡು ವರಿಶಗಳಾಗಿ ಪ್ರೆಕ್ಕೆರಿಕಿಸುತಾತ್ರೆ ನ್ವಡೆಆರಿಯ ವರ್ಗದ ಜೀವಿಗಳು ಕೆಳದೆಂರ್ಕೆಯೆ ಯೂಮೆಟಬೊಳವ. ನೈಡೇರಿಯ 8,900 ಪೊಳಿದಗಳನತ್ನಿ ಹೊರಿದಿದೆ. ಇವು ಇಪಸ್ಸೂದರ ಜೀವಿಗಳು. ಇವುಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಪ್ ವೆಡ್ಡು ಮೆದ್ಯುಸ ಎರಿಬ ಎರಡು ಬಗೆಲುರುರಿಟು. ಈ ಐತ್ರೆಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಯುಕು ಕಣಗಳಿಂಬ ವಿಶಿಷ್ಣರಿರಿತಿಯೆ ಜಿಆವಕೆತಾಂಶಗಳಿದ್ದು ಈ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಯ್ಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತವೆಸೆ ಸಂತಾನ ಪಯಾ೯ಯಚೆಕ್ರೆ (ಆಲ್ಪರೆರಿಷೆನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷೆನ್) ಈ ಜೀವಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ. ಇವುಗಳ ಶರೀರ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಾಯಮ್ನ ಮಾಕ್ರೆ, ಹೊರಿದಿದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನಾಸ್ಸೂವ ರರಿದ್ರೆಗಳವಿ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯದ್ರೆ ಆರಿಳೆಲಿಯೆ. ಸಿಳಅನಿಮನಿ. ಹೆವಳದ ಐತ್ರೆಣಿಗಳು ಇವು ಈ ವರಿಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಹವೆಳದ ತುಗ್ರೆಠಿಗಳು ಹವಳದ ಗುಡ್ಡಗಳನುಸ್ಸೂ ರಚಿಸುತ್ತನೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಅಕ್ಯುತ್ತಮ ಪಳಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಧವಿಗಹ್ಪರ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆಯೂದ್ದರಿರಿದೆ ಇವುಗಳ ಚರಿತೆ ಸ್ಸೂ ಆದೋಪೀಸಿಯೆನ" ಕಾಲದಿರಿದಲೂ ಅಭೈಸಿಸಬಹುದು. ಟೆನೇವಿಛೇಎರ 80 ಪ್ರೆಧೀದಗಳನ್ನು ಹೆವಿಂದಿದೆ ಎಲ್ಸವೊ ಸಮುಚ್ರಂಠಿಸಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊರಿಬ್ಜಿಲ್ಲೀಸ್ ಎರಿದು ಕೆರೆಯುತಿಕ್ವಿಂ. ಬನಂಶೆಣಿಗೆಯಂತಿರುವ ಶಿಲಿಕೆಗಳ ತಃಕೆಗ್ರೆಕೆಳನತ್ನಿ ಇವುಗಳ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಡುದು. ಇವು .ದೃತ್ತ ಅಥವಾ ಧಿಸ್ಸೂಐಠಿಶ್ವಷಮಾರಿಗತೆಯನುಟ್ಸ್ಮ ಹೊರಿದಿವೆ. ಈ ಜಿರಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಯುಕುಗಣಗಳು ಇಲ್ವ ಸರತಾನಪರಿರತಿರ್ಶಯಬ್ರೌ ಈ ಐಗ್ರಠಗಳಲ್ಲಿಲ್ವ ಇವುಗಳಶಿ ಮೊವ೯ ಕೆಲುಬ್ರಿಯೆನ್ ಕಾಲದಿರಿದಲೂ ಇದ್ದು ಉಳಿದು ಬರಿದುವೆರಿದು ತಿಳಿದುಬರಶಿತ್ತದೆ. ಷ್ಟೊಂಆದೆಳಕಿಯ. ಹಾರ್ಮಿಮೊರ ಮತ್ತು ಟನೊಷ್ಣಾನ ಬೆರಾಯ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.