ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


14

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ

ಉರುಳೆಯ ತೆರೆದೆಡೆಯ ಮೇಲುಗಡೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನರದ ನಾಳ ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ತೆಳುಪೊರೆ ಮೇಲ್ಚರ್ಮ (ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್) ಮುಚ್ಚಿgುವುದು. ಬೆ¼ಯುವ ಪಿಂಡದ ಸgಳ ಹಂತU¼£್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, À É À À À À ಎಡzಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನz£್ನೂ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲಿನz£್ನೂ ರೇಖಾಚಿತzಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. À À À À À ್ರ À ನಿಜವಾಗಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿ£ಲ್ಲಾzgೂ ಸರಿಯೆ, ಇವು ಇಕ್ಕqU¼ಲ್ಲೂ ಒಂದೇ À À À É À À ಹಂತzಲಿgುತª. À ್ಲ À ್ತ É ಇದgಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗU¼ು : 1. ಸುತುªರಿದ ಮೇಲ್ಚರ್ªುದ ಪೊರೆ (ಪಿಂಡzಲ್ಲಿ À ್ಲ À À ್ತ À À À ಹೊರನನೆ ಚರ್ಮ-ಎಕ್ಟೊಡರ್ಮ್); 2. ಬೆನ್ನಕಡೆಯ ನರದ ನಾಳ; 3.ಸುತ್ತಲೂ ಬೆ£್ನÉ ಲುಬುಗಳ ಮೈ ಬೆ¼ªÅÀ ದರ ನqುವೆ ಇರುವ ಆನಿಸುವ ಸg¼ು (ಪಿಂಡzಲ್ಲಿ ಬೆಂಬೀವು É À À À À ನೋಟೊ ಕಾರ್ಡ್);4 ಜಠgPgುಳುಗಳ ಒಳªರಿಯಾಗುವ ಒಡ¯qಯ ಆಹಾರನಾಳ À À À À É É (ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಒಳನನೆ ಚರ್ಮ-ಎಂಟೊಡರ್ಮ್); 5.ನಡುವಣ ಮುದ್ದೆ (ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ನqುನನೆ ಚರ್ªು-ಮೀಸೊಡªiರ್ï; 6 ನqುನನೆ ಚರ್ªುದಿಂದ ಬಂದ ನqುಜಾಗU¼£್ನು À À À À À À À À À ತುಂಬುವ ದ್ರವದಂಥ ಅಂಗಾಂಶ (ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಮೀಸೆಂಕೈಮ್) ಈ ಆರgಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲªೀ ಹೆZ್ಚು ಭಾಗUಳಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗಬಾಗU¼ಲ್ಲ ಆಗುತª.É À É À À s À É ್ತ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನಕಡೆಯಿಂದ ಒಡಲೆಡೆಗುಂಟ ನಡುನನೆ ಚರ್ಮವೇ ಬಹುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸೀಳಿನಂಥ ತೆರಪು ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪೊಳ್ಳಾಗಿರುವುದು. ಇವೇ ಎಡದ, ಬಲದ, ಮೈಪೊಳ್ಳುಗಳು (ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್) ಬೆ£್ನÀ ಕqಯ ಭಾಗ ತತ್ಕಾಲದ್ದು; ಒಡ¯qಯದು ಶಾಶ್ವvz್ದು. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಎರqು É É É À À À ಅಳೆ¥ೂರೆಯ (ಪೂg) ಪೊಳುU¼ೂ ಹೊರ ಪೊರೆಯ (ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ) ಪೊಳು, ್ಳ É ್ಲ À ್ಳ À À ್ಳ ಹೃದಯ ಸುತ್ತುಪೊರೆಯ (ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ) ಪೊಳ್ಳೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನ ಕಡೆಯ ನqುನನೆ ಚರ್ªು ಒಡ¯qಯ ನqುನನೆ ಚರ್ªುದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಒಂದೊಂದು À À É É À À ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ 31 ಇರುವಂತೆ ಸಾಲು ದಿಂಡುಗಳ ಸರಣಿಯಂತೆ ತುಂಡರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೇ ನಡುನನೆ ಚರ್ಮದ ತುಂಡುಗಳು (ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್). ಬೆಂಬೀವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇವು ಬೆನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಚರ್ಮದ ಪೊರೆಯ ಕಡೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲುಬುಗ¼ು, ಸ್ನಾಯುಗ¼ು ಚರ್ªುದ ತ¼ದ ಚP್ಕÀ¼zಂಥ ಭಾಗªÇ ಇವುಗಳಿಂದ¯ೀ À À À À À À À É ಆಗುವುದು. ಬೆ£್ನÀ ಕಡೆ ಇವು ಬೆ£್ನು ಹುರಿಯನ್ನು ಕಾಪಿಡಲು ಎಲುಬಿನ ಕªiÁನುಗಳಾಗಿ, À À ಒಡಲಕಡೆ ಆಹಾರನಾಳವೂ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಿಡುವ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮೈಯ ಹೆಚಿನ ತೂಕವಿರುವ ಮೈಗೋಡೆ ಅವಯವU¼ು ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುತª.É ್ಚ À À ್ತ ಕೊರ¼ು, ಮುಂಡU¼ಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತz. ಇದgಂತೆ À À À É À ಬೆ£್ನುಹುರಿಯೂ ತುಂಡಾಗಿರುವುದು. ಒಡ¯qಯ ನqುನನೆ ಚರ್ªು ಇಷ್ಟು ದೊಡzಲ; À É É À À ್ಡ À ್ಲ ಆಹಾರನಾಳವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು, ಎಂದಿಗೂ ತುಂಡಾಗದೆ, ಜಠರ, ಕರುಳು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಒಂದೇ ಸªುನಾಗಿರುವ ಸ್ನಾಯು ಪzgವಾಗೂ ಮೈಯ ಎರqು À À À À ಪೊಳ್ಳುಗಳ ಒಳವರಿಯಾಗೂ ನುಣುಪಾದ ಹೊಳೆವ ಜಾರುವ ಅಳ್ಳೆಪೊರೆ, ಹೊರ¥ೂರೆU¼ೂ ಆಗುತª. ನqುರZನಾಂಶದಿಂದ ರPz, ಹಾಲುರ¸ದ ನಾಳU¼ೂ É À À ್ತ É À À ್ತÀ À À À À ಹೃದಯ, ಕೂಡಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಬಿಡಿ ಜೀವPಣಗ¼ೂ ಆಗುತ್ತª. À À À É

ಚಿತ್ರ 2. ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ತೆಳುವಾಗಿರುವ ವಿಂಡದ ಪದರಗಳು, ಮೇಲ್ಚರ್ಮ, ನಡು ಮತ್ತು ಒಳನನೆ ಚರ್ªುಗ¼£್ನೂ ಮುಚ್ಚಿPೂಳ್ಳುತಿgುವ ನgದ ಕೊಳªಯನ್ನೂ ನೋಡಿ (ಚಿತ್ರ 1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಅವ¸್ಥÉ ಗಿಂತ À À À É ್ತ À À É ಮೊದಲು) 1.ಮೇಲ್ಚರ್ಮ, 2. ನರದ ಕೊಳವೆ. 3. ಬೆನ್ನುಕಡೆಯ ನಡುನನೆ ಚರ್ಮ. 4. ಪೊಳ್ಳು, 5. ಹೊಟ್ಟೆಕಡೆಯ ನಡುನನೆ ಚರ್ಮ 6. ಒಳನನೆ ಚರ್ಮ. 7. ಬಿಂಬೀವು. 8. ನಡು ರಚನಾಂಶ.

ತೀರ ಮೊದಲ ಹಂತz¯ೀ ಹೊರ£ನೆ ಚರ್ªುದಿಂದ ನgzನಾಳ ರೂಪುಗೊಳುvz.É À ್ಲÉ À À À À ್ಳ ್ತÀ ಮೊದಲು ಇದು ಬೆ£್ನÀ ಕಡೆ ನqುಗೆgಯುದ್ದP್ಕೂ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಕಾಲುವೆಯಂತಾಗುತz.É À É À ್ತ ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಕಡೆ ಇದು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಹೊರನನೆಚರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಕೊಳªಯಾಗುತz.É ಉರುಳೆಯ ತೆgದ ಕೊನೆಯ ಮೇಲೆ ತ¯ಯ ಕಡೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು É ್ತ É É ದ¥್ಪÀನಾಗಿ ಬೆ¼zು ಮಿದುಳಾಗುತ್ತz. ಮೇಲ್ಚರ್ªುಕ್ಕೂ ಇದP್ಕೂ ನqುವೆ ಬೆ£್ನÀ ಕqಯ É À É À À À É ನqುನ£Zರ್ªು ಅಡವಾಗಿ ಬೆ¼ಯುತz.É À É À À ್ಡ É ್ತ

ಈ ಉರುಳೆಯಂತಿರುವ ಮೈಯ ಮುಂಗೊನೆ ಮುಂದೆ ಒಡಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆ£್ನÀ ಕಡೆ ಮಿದುಳ ಸುತಲ ತ¯ಬುರುಡೆ, ಕಿವಿಗ¼ು ಕಣ್ಣುUಳಾಗಿಯೂ ್ತ É À À ಬೆಳೆವುದು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗಿಯೂ ನಾಲಗೆಗೂ ನಡುವೆ ಜಾಗವಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವಣ ಮೇಲ್ಚರ್ಮ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿ ಆಹಾರನಾಳವನ್ನು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಬಾಯ ಒಳªರಿ À ತ¯Pqಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರನಾಳ ಬೆಂಬೀವಿನ ತುದಿಯಾಚೆ ಮೈಗೋಡೆಯ ಮೇಲಾಯದ ÉÀ É ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ಮಿದುಳಿನ ಮುಂದೆಯೂ ಕೆ¼Uೂ ಮೇಲ್ಚರ್ªುದ ಕುಳಿಯನ್ನು ಕೂಡುತz.É À À À ್ತ ಈ ಮೇಲ್ಚರ್ಮದ ಕುಳಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳೂ ಬಾಯ ಒಳವರಿಯ ಬಹುಪಾಲೂ ಆಗುತ್ತª. ಆಹಾರನಾಳದ ಮೇಲಿನ ಕೊನೆಯಿಂದ ಕಿವಿರಿನ ಸೀಳುಗಂಡಿಗ¼ು ಕಿವಿರಿನ É À ಕಮಾನುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಗಂಟಲ್ಕುಳಿಯೂ (ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್) ದನಿನಾಳ, ಉಸಿರ್ನಾಳ, ಪುಪ್ಫು¸U¼ೂ ಆಗುತª.É ಮಿದುಳಿನ ನqುವಿನ ಕೆ¼ಗೆ ಬೆಂಬೀವು ತ¯Pqಯಲ್ಲಿ ಮೊಂಡು À À À ್ತ À À É À É ಮುದ್ದೆಯಾಗಿರುವುದು. ಬಾಲದೆಡೆ, ವಯಸ್ಕನಲ್ಲಿ ನರದ ನಾಳ ಸೊಂಟದ ಮೊದಲನೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಹತಿರ (ಪಿಂಡU¼ಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೂರ) ಕೊನೆUೂಳುvz.É ಬೆಂಬೀವೂ ನqುನನೆ ಚರ್ªುದ ್ತ À À É ್ಳ ್ತÀ À À ಪಿಂಡಖಂಡU¼ೂ ಬಾಲದ ಕೊನೆಯ ತ£ಕ (ಮಾನª£ಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲುಬು) ಇರುವುವು. À À À À À ಒಡಲೆಡೆಯ ಮೈಗೋಡೆ ಬೆನ್ನಕಡೆಯದನ್ನು ಈ ಎಲುಬಿನ ಬಳಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೈಪೊಳುU¼£್ನು ಕೊನೆUೂಳಿಸುತz.É ತೀರ ಹಿಂದುಳಿದª£್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಸ¸ನಿಗ¼ಲ್ಲೂ ್ಳ À À À É ್ತ À À ್ತÀ À ಬಾಲದೆqಯ ಆಹಾರನಾಳ ಉದ್ದುz್ದÀ ನಾಗಿ ಮುಂದುಗqಯ ಹಿಂದುಗqಯ ಎರqು É É É À ಕೊಳವೆಗಳಾಗುವುದು; ಮುಂದುಗಡೆಯ ಕೊಳವೆ ಕ ಂ ಕೆ ೂ ೀಶ ª À Ç (ಬ್ಲಾಡರ್) ಮೂತ್ರನಾಳವೂ (ಯೂರೆತ್ರ) ಮೇಲ್ಚರ್ಮದ ಕುಳಿಯನ್ನು ಅದು ಕೂಡುವೆಡೆಯ ಯೋನಿಯ ನಾಳPೂೀಶದ (ವೆಸಿಬ್ಯೂಲ್) ಒಳªರಿಯೂ ಆಗುವುದು; ಹಿಂದುಗqಯ É ್ಟ À É (ಬೆ£್ನÀ ಕqಯ) ಕೊಳವೆ ನೆಟUgುಳಾಗಿ (ರೆPªiï), ಮೇಲ್ಚರ್ªುದ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಳಿಯನ್ನು É ್ಟ À À ್ಟÀ À À (ಗುದ) ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್‍ನ ಸz್ಯÀ ಮುಂದುಗಡೆ ಕೊನೆUೂಳ್ಳುªÅÀ ದು. É ರZನಾವಿಧಾನದ ಒಮ್ಮಾನ (ಯೂನಿಟ್) ಗ¼ಂದರೆ ಜೀವPಣಗ¼ು ಬದುಕಿರುವ À É À À ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕಣವೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜೀವಕಣ ಎರಡಾಗುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಅದರಿಂದಲೇ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿರುವ ಜೀವPಣಗ¼£್ನು ಸಾಯಿಸಬಹುದು; ಅವು ಮುಂದೆ ಸಾಯಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. À À À ಬದುಕಿರುವ ಯಾವ ಜೀವಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಬದುಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕಣಗಳೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಮೊದಮೊದಲ ಜೀವಕಣಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಒಡೆಯದ ಸgಣಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. À  ಸನಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರZನಾವಿಧಾನದ ಬದಲಾವuU¼ು: ಹಾಲೂಡಿಸುವುದೂ ಹೊರಗೆ ್ತ À À É À À ಬದುಕುಳಿವಂತೆ ಆಗುವv£ಕ ಬಹುಕಾಲ ಗರ್¨ದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೂ ಉಳಿದªÅÀ ಗ¼ೂಂದಿಗೆ À À Às É ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಹಾಲೂಡಲು, ಬಾಯಿ, ಮೂಗು ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿgುವಾಗಲೂ ಆಹಾರ ನುಂಗಲು À ಮುಚ್ಚುವ ಸಣ್ಣಗಂಟಲೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನುಂಗದೆ ಅರೆಯುವ ಹÀಲ್ಲು (ಮೋಲಾರ್)ಗಳಿಂದ ಆಹಾರª£್ನು ಅಗಿಯುವುದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲುಗಾಡದ ತೂತಿರದ À À ಗಟ್ಟಿ ಅಂಗುಳೂ ಬೇಕಾದುವು. ಹೀಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಪಿಂಡಗೂಸು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಸ್ತನಿಗಳು. ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದವು ಇಷ್ಟು ದೊಡವಾಗಲು ಸಾzs್ಯÀ ವಿಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆಯ ಸಾಗುದಾರಿಗ¼ು ಸಣಗೆ ಇದ್ದುzರಿಂದ, ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ್ಡ À ್ಣ À ತಾಯಿ ಒಡಲಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಏರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಒತ್ತಿ ತಳ್ಳುವ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ಪೀಕಲಾಟ ಆಗುತ್ತಿv್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎದೆಗೆ ಹೋಗಬಿಡದೆ À ಒಡಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏರಿಸುವ ವಪೆ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವ¥ಯ ತ¼zಲಿgುವ ಜಠgP್ಕೂ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಯಿಗೂ ಸಂಬಂಧ É À À ್ಲ À À À ಕಲ್ಪಿ¸ುವ ಅನ್ನನಾಳ ವಿಕಾಸzಲ್ಲಿ ಉದ್ದಸಾಗಿತು. À À ನೆಟ್ಟನಿಲುವಿನಿಂದಾದ ಬದಲಾವuU¼ು : ಮಾನವನ ವಿಶೇಷ ಗುಣವಾದ ಈ É À À ನಿಲುವು ಹಿಂಗಾಲುಗಳು ಸಮಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಯ ಅನೇಕ ಭಾಗU¼ಲ್ಲೂ ಹೆಚಿನ ಬದಲಾವuU¼ು ಆಗ¨ೀಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕೀಲುಗ¼ಲ್ಲೂ À À ್ಚ É À À É À ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆ£್ನುಗಂಬದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಾಗಿ, ಗುರುತ್ವದ ಎಳೆvದ ಕೇಂದ್ರ ಎಡೆ ಬಿಟ್ಟು À À À À ಕzಲಿತು. ಬೆ£್ನÉ ಲುಬುಗ¼ಲ್ಲ ಊರೆPಂಬದಂತೆ ಒಟ್ಟುUೂಡಿ, ಬೆ£್ನÉ ಲುಬುಗಳ ನqುವಣ À É À À À ದ¥ಬಟ್ಟು (ಡಿಸ್ಕ್)ಗ¼ು ಕೊಂಕ£್ನೂ ಪುಟಿತª£್ನೂ (ಇಲ್ಯಾಸಿಸಿಟಿ) ಕೊಟ್ಟುªÅÀ . zsP್ಕÉUಳ ್ಪÀ À À À À ್ಟ À À ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಬಟ್ಟುಗಳು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದರ ನಡುವೆಯೂ ಇರುವ ಮೆತು ನಡುಬೀಜ (ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್) ದೊಡ್ಡ ಹರಳುಗಲ್ಲಿನಂತಿದ್ದು ಇಡೀ ಕಂಬ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಡಲು ನೆgವಾಗುತz. ಕೊರಳಿನಲ್ಲೂ ಸೊಂಟದಲ್ಲೂ ಬಾಗುತz. ಹಾಗೇ ಸೊಂಟದ À ್ತ É ್ತ É