ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


                 ಅಡಕೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಯ ಇಳಿಸಿ ಕಾಲಲುಗಳನುಸ್ಸೂ ಬಿಡಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತುಎಕ. ಒಳ್ಳಯ ಅಕಾರ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ವವುಳ್ಳ ಕಾಯಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಆರಿಸಿ ಮರಳು ಮಣುಸ್ಸೂ ಮಿಕ್ಸ್ಮಾಡಿದ ಪಾಂಗಳಲ್ಲಿ ಷ್ಠ್ರತಿಕಾಯಿದುಂ ರಿಸೆಂಮೀ ಅರಿತರಎರುವರಿತೆ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವರಿತೆಲ್ವಲ್ಸ ಓರೆಯಾಗಿ ಬೆಸೆಂನೀ ಅಳದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮರಳಿನಿಂದ ಪಾತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಲ್ಪ ನೆರಳು ಬಿಅಳುವಲತೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಸ್ಮವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುಶಸ್ಸೂದೆ ಅದಕೆ ಬಿರಜಗಳು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಕೊಂಯೆಲುಉಂಭಿಸುವುವು. 3 ತಿ೦ಗೆಂಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಎಲೆಹೊರಡುಷ್ಟ್ರಕೆವೆ ಸೆಸಿಗಳನುಸ್ಸೂಟೆರಿಕೆಷರಿಮಿಆ ಅಗಲ ನುತತ್ವ ಉದ್ದದ ಪಾಂಗಂಲ್ಲೆ 3ಯೆ೦ಮಿರಿ ಅರಿತರಏರುವರಿತೆ ನಾಟಿ ಮೆಶಿಡಲಾಗುರರೆಷ್ಟ್ರ. ಬಾಳೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರೆಲೆಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆನೆರಳು ಕೆವಿಡುವುದುಂಟು. ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೊರಿಡ ಅಥವಾ ಸಿಳಮೆಬದನೆಬಳ್ಳ ಹಬ್ಬಿಸ್ಕೋದೊ ಉರಿಟು. ಸೆಸಿಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲಸ್ಸೂದರಿತೆ ನೋಡಿರೊಳ್ಳರ್ಖಾಟೆತೆರೆಕ್ಷ್ಯ. ಅಡಕೆ ತೊಳಟ ಮಾಡಲು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮರಳುಮಿಕ್ಸ್ತೆ ಗೊ೦ಡು, ಜರಿಬಿಟಿಗ್ರೆಇ, ಕೆಂಪುಗೋಡು ಮೆಎದಲಾದ ಮಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಭೂಮಿ ಯೊಳಿಗ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಗು ನಿಲಸ್ಸೂಬಾರದು. ಅಡಕೆಯನುಸ್ಸೂ ಸೆಮಶಿಕ್ಸ್ಮಟಸ್ಸೂದಿಲದ ಹಿಡಿದು ಒ೦ದು ಸಾಂದ ಮಿಆಟದ್ ಎತ್ತೆರವರೆಗಿನ ಪದೇಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನಾಸ್ಸೂಗಿ ಬೆಳೆಯೆಬಹುದು. ಅದಕೆ ತೂಬು ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಖಾಹ ಅನುರೂಲ ಇರುವುದು ಅಸ್ಪೋಯ. ನ್ಯಯತ್ಮ ದಿಕ್ಷಿನಿಂದ ಮಧಾಶಹಸ್ಸೂದ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದರಿತೆ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವರು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದುಳಾಂಸಿ ಬಸಿಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನಂತರ 2.7ಮೀ ಅರಿತರದಲ್ಲಿ ಭೂಗುಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ 60ಸೆ೦ಮಿ‍‍‍ 60ಸೆ೦ಮಿ0 60ಸೆ೦ಮಿ0ಅಥವಾಯ್ವುರಿಮಿಆ; 90ಸೆ೦ಮೀ 90ಸೆಂಮಿಳೆ ಆಳತೆಂರು ಗುಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತರೆಷ್ಟ್ರ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುವ ಕ್ಸ್ದೆಳೆಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪೆಸ್ಸೂ೦ಬದ್ಅಸ್ಫೋಬದ್ಗಳಲ್ಲೂ ಉಳಿದ ಫ್ಟ್ದೆಆಶಃಸೆಳಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಸಿಜಕಿಎನ್ತಿಂ ಗಳಲ್ಲೂ ಅದಕೆ ಗಿಡಗಳೆನುಸ್ಸೂ ನೆಡುವುದು ರೂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಕೆತೆಚೀಟದರ್ತೃ: ಅಡಕೆ ಸುಮರು 80-100 ವಷೆ೯ಗಳವರೆಗ ಬದುಕಿದ್ದು ನೆಟಿಸ್ಸೂ 5-6 ವಷ೯ಗಳಿಂದ ಜಿಳೆವನೊಯಓಪತೆ ಫಸಲು ಕೆಹುಡುತೆಗ್ರೆದೆ. ಆದ್ದರಿರಿದ ಮರ ಆರೊಆಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಫಲ ಕೊಡುವರಿತೆ ಮಶಿಡಲು ಷ್ಠ್ರತಿವರ್ಷವೊ ನಿರ್ದಿಹ್ಪ ಕಾಲಕ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರಮೌಯ್ದಿರ. ಕೊಚ್ಛೇಗಯ್ದರ ಕೊಡುವುದುಂಟು. ಮರ ಒರಿದಕ್ಕೆ 1೦0ಸ್ತಾಂ ನೆಸ್ಸೂತ್ರಿಕೆಎವಕ್ಸ್ನಜನ್. 40ಗ್ತಾ೦ ಘಾಸ್ಟ್ರಸ್ ಮತ್ತು 140ಗಾಗ್ರ೦ ಇ' ಷೆನು ಎರಡುಪಾಲುಮಾಡಿಳವಲ್ಲಿಎಯುಸೆಂಕೆಹುಡುವರುಇದುಃದಿಯೆಗೆ ಘಾದ೯ವ್ವೈ 12ಕಿಗಾಂ ಹೆರ್ಭಾಂಸ್ಸೂರ ಮತ್ತು 12ಕಿಗಾಗ್ರ೦ ಕೊಟಿಗ್ರಇಗೊಬ್ಬರವನುಸ್ಸೂ ಎಲ್ಲ ತಯಸ್ಪಿನ ವಆರಗಳೀಕಎ ತೊಡುವುದಎಯಿ. ವೇಎದಲನೆಂರು ನಮ: ದೊದ್ದಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮೆಎಕ್ತದ 113 ಭಾಗ ದೊಗೊಂಬರವನ್ನೂ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಷ 2/3 ಭಾಗೆಮುಗ್ನು ಮೂರನೆಯ ವರ್ಪದಿರಿದ ಮೇಂ ಕೊಡುಮು. ಗೇಎಬ್ದರದನ್ನುಮಲಿದೃನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಪಂಬರಿಓಅಸ್ಫೋಬರಿನೇಸಾಸ್ಸೂ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಮೆರ್ತಿಜುಎನ್ ತಿರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆವಿಡುವುದುಯು.ಗೊಬ್ಬರವನುಸ್ಸೂ ಅದಕೆ ಮರದ ಸ್ತೂ ರರಿಸೆಂಮೀ ಅರಿತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ 1ಮೀ ಅಗಲ 15-20ಸೆ೦ಎತೀ ಆಳದ ಠೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರಿರಿಸೆಲಾಗುಕತ್ರ್ಯದ. ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಕೊಡುವಾಗ ಮರದ ಸುತ್ತ ಕಳೆ ಕಿತ್ತು ಬುಡ ಕೆದಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸೆಆರಿಸುವುದಎರಿಟು.ಪತಿಯೊಂದು ತೋಟದ ಮಣ್ಣನುಸ್ಸೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರೊ ಪಮಾಣವನುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ. ಅಡಕೆಗೆ ಬೂರೇಂಗ. ನೋಂವಠೋಗ, ಹಡಿಗುಂಡಿಗರೇಂಗೆ ಅಣಬೆರೊಆಗ ಮೊದಲಾದ ಠೋಗಗಳೊ ಬೇರುಹುಳು, ತಿಗಣೆ. ಹೇನು. ಹೂವಿಗೆ ತಗಲುವ ಕಂಬಳಿಹುಳು ಮೆಎದಲಾದ ಕೀಟಗಳ ಬಶಿಧೆಯೂ ತಲೆದೊಆರುವುದುಂಟು. ಕೆರ್ನಾರ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕೆಯೆನ್ನು ಅಗಸ್ಪಂರಿದ ಜನವರಿವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯೆಲ್ಲಿಮ್ಯಾಂ ಫ್ಟ್ತಿಯೊಂದು ಮರವೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಗೊನೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಟ್ತಿ ಗೊನೆಯಲ್ಲೂ 200-250 ಕೆವುಯಿಗಳಿರುತವೆಗ್ರೆ. ಅದಕೆ ಕೆವಿಯ್ದನುಸ್ಸೂ ಎಎಧ ಫ್ಟ್ದೆಆಶೆಗಳ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಅನುಕಳಾಲಗಳಿಗೆ ತೆಕ್ಕರಿತೆ ಏಏಧೆ ಹೆರತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹದಗೊಳ್ತಿಘಾತ್ರ್ಯರೆ.ಕಾಯಿ ಎಳೆಯೆದಾಗಿದ್ಧಾಗಲೆಳಿ ಕೊಯ್ತು ಮಶಿಡಿ ಸಿಪ್ತ ತೆಗೆದು ತಿರುಳೆನುಸ್ಸೂ ಇಡಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾಎರಡುಇಗಿಲವೆಅನೆರಿಕಚೊರುಗಳಾಗಿಮಾಡಿ ಬಣ್ಣದಳಿಸ್ಸೂಬೇಯಿಂ ಒಣಗಿಸಿಹದ ಮಾಡಿ ಎರಿಗಡಿಸಿ ಪೆರಿಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತಶಿರೆಷ್ಟ್ರ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಣಾಶ್ಚಿಗುವವರೆಗುಎ ಮರದಲ್ಲಿಯು ಬಿಬ್ದು ಅನರಿತರ ಕೊಯ್ತು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಉರಿವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಸಿಪ್ತ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟುವುದುಯು. ಇಳುವರಿ: ಒ೦ದು ಎಕರೆಗೆ ಸುವರಾರು 400 ಮರಗಳಿದ್ದು 1ಳಿ ಲಕ್ಷದಿರಿದ 3ಳಿ ಲಕ್ಷದವರೆಗೊ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತತ್ರೆ ಸರಿಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ತುಸ 300-500 ಕೆಜಿ. ಒರಿದು ಎಕರೆಗೆ ಒ೦ದು ವಷ೯ಕ್ಕ ಸರಾಸರಿ 350 ಕೆಜಿ. ಸೆರಿಸ್ಗೆರಿಸಿದ ಅದಕೆ ಲಂತ್ವತ್ತಿಯಾಗುಗ್ರೆಕೆದೆ. ಆಡಕೆಯೆನಶ್ನಿ ಜಾಲಿ. ಕೆತಾಂಕ. ಸೆಯೆ. ಹೂ' ಯೆಕ್ಟ ಗೊರಬಲು. ಬಿಳಿಗೋಟು. ರಾಶಿ.ತಟ್ಟಿಯೆಕ್ಟ. ಕೆಯ್ಕೆಗೋಟು. ಚುಶಿರು ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಎಧಗಳಾಗಿ ಮಾರುಕುಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ನಾಟಿಕದ ಅದಕೆ ಭಾರತದ ಇತರ ಷ್ಠ್ರದೆಳೆಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಹಕ ಆಡೌಗಿಂತೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾದುದು. ಅಡಕೆಂಕೊರಿದಿಗೆ ನೀಳೆಯೆದೆರೆ,ಮೆಣಸು,ಬವುಳಿ,ಸಿಹಿಗೆಣಸು, ಮರಗೆಣಸು. ಕೋಕೊಳ.ಶುರಿಠಿ ಮುರಿತಾದ ಉಮುಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಇತೀವ್ವೈಚೆಗೆ ಮರಿಗಳ ಎಣು ಲ್ಪಸುದಾರಿಸಿದ ಅಪೌ ತಂಯೆನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕೆ ಬೆಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತಾರಿತ್ತೀಕೆ ಆಥಿ೯ಕ ಉದಾರೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮನ್ವೇಳು ತೆಲೆದೊಳೆರಿದವು. ಇಮ್ಶೆ ಕಾರಣ ಬೆಳೆಗಳ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಅಡೆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏಧಿಸಲಾಗಿರುವ ವಶ್ಸಾಯ ತೆರಿಗೆ. ಅದಕೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುವಿಜೂದಾಗ ಕೆನಾಳಾಪ ರಿಣ್ಣುಡಾಪ ಕ್ಕಫೌಂ ನಿವಾರಿಸುಂ ವೆಚುಸ್ತ್ರ ಅವರ ಅಥಿ೯ಕ ಸಂಸ್ಥಿತಿಯೆನ್ನು ಭೋಸುಂ ಒಂದು ರಚೆಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿ ಬೆಳೆಯ ಇಳಿಹೈ ಅಧಿಕ ಉತಾದೆಕ್ಷ್ಯನೆ. ಆಡಕೆಯೆ ಆಮದು. ಸಾಂಷ್ಟು ಅಮಾಶೆಎಲಸ್ಸೂದೆ ಇರುವುದು. ಅಡಕೆಯ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು. ಮಾರುಬ್ದುಯೆ ತ್ಯೇರೀತ್ಮಗಳು; ರೈತರ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿ. ದಳ್ಳಾಳಿಗಳ ಕಾಟ ಮುರಿತಾದ ಕಾರಣಗಳೊಲ್ಕ ನೀಡಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯ ನಿಧಾ೯ರದ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊರಿದು ಮಂಗಳೊಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತೆವಾಯಿತು (ದಿ ಸನಿಟ್ಸ್ಲ್ ಅಹಮ ರ್ಮಾಳಾಕೆರಿಗ್ಲಂಡ್ ಪೊಯೆಸಿರಿಗ್ ಕೆಕಾಂಖಮೇಟಿವ್ ಇದರ ಮಯ ಧನ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೂ 37.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರ್ಜಾರ ನೀಡಿವ. ಉಳಿದ 3೦ ಲ್ದಾಯ್ಪು ಕೆಲವರು ದೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಕಾರ ಸಝಗಳೊ ನೀಡಿದೆ.ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಡೆಕೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನ್ಮಾಯಬೆಲೆ ದೇಎರಕಿಸುವುದು. ಕಳೆದ ಅದಕೆ ಬೆಲೆಗಳ ಎರುಎಕೆಯೆನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಈ ಸೆಂಘಚದ ಉದ್ದೇಶ ಝಾವಾಯಿತನ್ನಬಹುದು.ಆದರೆ ಗುಟ್ಗ ನಿಷೇಧ ಎದೆಳಿಶೆಗೆಯ್ದ ಅಡೌಗೆ ಕುಸಿದ ಟೇಡಿಕೆಯಿರಿದಾಗಿ ಸ್ಕೂ ಆದರ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಕೆಲವು ಮರ್ಕೆದ ಅದಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಲ್ಕು ಸಕಾ೯ರ ಮಾರುಕುತೆಠಸ್ಸೂ ಕ್ಸ್ಛೇಶಿಸುವ್ರರೂ ಉರಟು ಇದಲ್ಲೇ ಶಿಮೌಎಗದೆರೆಗಿಲ್ಲು ಅಡೌ ಮಾರಾಂ ಘೋ ಕಳೆದ 20-25 ವಷೆ೯ಗಳಿ೦ದ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ. ಬೆಳೆಗಾರರೇ ಇದರ ಸದ್ದೂರು. ಅಡೆಕೆಂಏ ತಾರಿಚ್ಛೇ ಅದಕೆ ಮೆರದಲ್ಲಿ ಅಡೌಯ ಹೊಂಗೆ. ಅದಕೆ ಮೆಳಲಿರುವ ಸಿದ್ದೆ ಸಿಗುತತ್ರೆ ಸಿಪ್ತಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಕುಲೊಳಿಸ್. ಹೆಮಿಸೇಸ್ಮಲೋಸ್ ಅರಿಶೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಏಸೊಣಿ ಒಂದು ಸವೆಪೈ ಇವು ಭೂಮಿಯಣ್ಣಿ ಸಹ ಬೆಆಗನೆ ಕೊಂಯುವುದಿಲ್ಸ.ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಉನೋಂಗ ಕಡಿಮೆ. ಕೇರಿಕ್ಸ್ ಸೆನಾ೯ರದ ಅದಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ 1959ರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಣರಿನ ಕೇರನ್ಸ್ ಆಹಾರ ಸೆಂಠೋಧನಾಲಂರರಿದಲ್ಲಿ ಅದಕೆಯ ತಾರಿಶ್ಚಿಕತೆಂರು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪರಿರೊಳಿದನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಗೆಗಿಂಡಿತಲ್ವಮತುತ್ರ್ಯಮೆಝಾಸಿನಅರೇದ್ಧಿಘೋದನೆಯೆಕೆಆಯ್ಲ್ದ ಕೆಲವು ಪಂಠೋಘುಓಳಿಗೆ ದನಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈ ಣ್ಣೂಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶೆ (1) ಅಡೌಯ ಇಪೆ ರ್ಭಾಂಗ (2) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡೌ ತೆಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದಾರ್ಥಗಳು (3) ಅವು ಕುಕಾಏಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಕಾಲಾವಥೀಇವುಗಳನುಸ್ಸೂ ಕರಿಡುಹಿಡಿಯುವುದು ದಹರಾಡೂನಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯಎಳಿಜಠಿನ ಕೇರಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕೆ ಸಿಪ್ಪಯೆನಕ್ಷ್ಮ ಕಾಗದದ ಉಂಗಲೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗ ವಿರಿಶೀಲಿಸುಫ್ಯಾರೆ. ಅದಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಯೆನುಸ್ಸೂ ಬಾಳೆಯ ದಿಂಡಿನೊರಿದಿಗೆ ಸೆಂಯುದೆ ಕ್ಸ್ಮಾಐದರೆಣ್ಣೂ ಟ್ಸ್ತಶೆಮಶಿಡಿದೆರೆ ಕ್ತಾಘಸ್ಸೂ ಮಾದರಿಯ ಕಾಗದವನುಸ್ಸೂ ಯಾಂಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ