ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


                     ಅಡಿಗೆ ಸೊಡ - ಅಡಿಮದ್ದು ೨೦೭

ಉಷಿನ ಧುಎಳು ರಾಜಸಾನದೆ ಮರಳುಗಾಡಿ ಶೇಖರವಾದೆಂತೆ ಠೋರುತೆದೆ. ಇ ಅಡಿಗೆ ಸೊರಿಡ : ದೊಳೆಸೆ. ಇ . ಬೊಲುಡ ಮುಂತಾದುಫುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ 02 4 ಫೆ ಡ್ತಿ ಸಾರಿದಾದ್ ಲವಣಸೆರೆಎಳೆವೆರದ ಏಸ್ತಿರಿಠರ್ನಿ ಮಳೆಗಾಲರಲ್ಲಿ ಸು. 23220 ಸೊಳೆಡಿಯವಶ್ ರೈಕಾಬೊ೯ನೆಮ್. ಬಿಸಿಯೆಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಛಜಿಸಲ್ಲಚ್ಚು ಇರಿಗಾಲಾದ್ದು ಚೆಷಿಮೀಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರಾಜ್ಯದ ಪಚ್ಬಿದ್ರೆ ಎರಿಬಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಉಮ್ಸ್ನಿಳರನುಸ್ಸೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಪದಾಢಳೆಗಳನನ್ನೈ ಉಬ್ಬಿಸಿ ವೆಶ್ಚಿದೆರಿಷಾಗುವೆರಿತೆ ಗೆರಿಗೆರಿಯಾಗುವೆರಿತೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಲಂಸ್ಲಿಗಾಗಿ ಮ್ಮೂಡರಿಧ್ಪುತಾಗ್ರೆರೆ, ಈ ಎಧಾನದಲ್ಲಿನ ದಾಸ್ತಿಗ್ನಇಕೆರಣಕಿತ್ರ್ಯ ನಾನಾ ಮಾಡೊ). ಇದು ಕ್ಷಾರ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ಭು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಣ್ ಬಿಸ್ನಕ ಮುರಿತಾದುವನತ್ನಿ ಬಗೆಯೆ ಪುಣಾವುತಂಕ್ವೇನಾತ್ರೆಲೀ (ಮಂಪ್ರೇ ಇಪ್ಪಾ ಟೆರ್ಕೈಕ್ಷು ಆಪುಂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ಉಬ್ಬುವಂತೆ ವೆರಾಡಲು ಉಪಯೊರಿಗಿಸುವೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂದ್ನಲಿಸ್ಸೂ ಅಡಿಗೆ ಸೊಕಿಡ. ವಯಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ದುಃಗುಣಿಗಳನಾಸ್ಸೂಗಲಿಇ ಉಪಯೆಬೂಸುವುದು ಪದ್ದತಿ. 3 ಉಪ್ಪಿನ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆನ್ಗುಅಢಷಾ ಷೇಖಾಸಿಯೆರ್ವ ಆಸಿಡ್ ಟಾಯಿರೇಟ್ ಇವುಗಳ ಸೂಕ್ತ ಗಉಂಫಿಯ ಈ ಎಧಾನದಿಂದ ಯೂಯವ ಉಪಿನ ಧೋ ಶೆಬಂ. ಕೈಲಯಟ್ರಿಗಿಂದ ಷಾತಿಣವಿರುತೆಕೌ ತೇವದೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆರಡರ ರಾಸಾಯನಿಕ ತಿಯೆಉಂದ (ಆಉಂ ಎಉನ) ಚೆಲಿಸೂ ಗಾಳಿಯ ಅದುಮು" ಡೊತ್ತೇಳು ಲವಣ ಸಂಗ್ರಂವನ್ನು ಇಷಾಯ್ಪು ಉಬ್ರಿಯುಗಿ ಒಲಿಂನ್ಸೂ ಇಟ.. ಷಾ" ಉಬುಟುಖೆ ಕ್ಷಾರೆಪಷಾಢ? ಆಮೆ.. ಕೊರೆದು ಉಪಸ್ಸೂನು.! ಮೇಟ್ರೋ. ಉಪ್ಪಿನ ಹೆಯಗಳನುಸ್ತಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ನೋಂರೊಂಸ್ಸೂಗೆ ಯಿಷಾಮುಂಷ್ಠ್ರ ಬೇಯಿಸಿದ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ವೃಷಗುಂ ಉಳಿಯೆವೊಇ' ಹರಳುಗಳ ಗಾತ್ರಾನುಸಾರ ಎ೦ಗಡಿಸಿದ ಆನಂತರವೇ ಮಾರುಸ್ಸೂವೃ ಕಳುಹೆರಾಗುವುದು. ಇದರ ಉಲುಬೊಳಿಗೆದಿರಿದ ರುದಾರ್ಥಗಳು ರುಚಿಯುಸ್ತೂವಾದರೊ ಆರೊರಿಗೈ ಇಂಗೆಗಿಯೆನ ಚೆಪ್ರೆರಿನಲ್ಪಿರುವಟೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಸಂಗ್ರಹ :ನೂಮಟಸ್ಸೂಕ್ಕಿರಾ ಕೆಳಗಿಡ್ಡರೆ ಯ೦ಶ್ರ ದೆಪುಬಿಂದೆ ಇದನನ್ನೈ ಹೆಚ್ಚೆನ ಘೋದಲ್ಲಿ ಬಳಸೆಬಾಯ' """ಶಿ=ಎಸ್=ಎಲ್" ನಿರ್ಮಿತ ರಂಧ್ರದ ಮುಎಲಕ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ, ದ್ರಾವೆಣರಗಿಂಕಡ್ಪು ಉಷ್ಣನುಸ್ಸೂ ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಅಡಿಮದ್ದು: ಯೆದ್ದೆಷಾರ್ಗೆಚೆಂಮುಂ; ಬಳಸುವ ಸ್ಸೂಟಕೆಸಾಢನ (ಮೈವೆಂ ಅನಂತರ ಇಲೂಸಿ. ಹರಳನ ರೂಕ್ಕೂ ತೆರಬಹುದು. ಇದಮ್ನ ನೀರಿನೆಲ್ಲೊ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲುಎ ಉಪಯೊಳೆಗಿಸುತಾ). 1487ರಲ್ಲಿ ತುಪಾಕಿ ಶುದ್ದೀಕರಣ : ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡು ಕರಗಿಹೂಆಗುವ ಸಝವ ಹೆಚ್ಚು. ಅಶುದ್ಧ ಮದ್ಧನ್ನು ಪುಂಮ ಬಾರಿ ಅಡಿಮದ್ಧಾಗಿ ಉಪಬೊಳೆಗಿಸೆಲಾಯಿಕು ಒಂದನೆಯೆ ಕಿತ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಕೊ ಮೆಗ್ನಿಳಸಿಯುರಿ ಕುಸೆರೆಪ್. ಇವುಗಳೆ( ಇದಕ್ಕೆ ಮಹೂಣಿರುದ್ಧದೆಲ್ಲಿ ಇದರಲಿಸ್ಸೂರಿಕೆತೀ ತರೆಬೆರಿತಿಹೆನಿರಿದಿದ ಸೆಕೌಕಿರೆ ಒರಿರರಿ ಮಾಡಿದರೆ? ಕಾರಣ. ಶುದ್ಧ ಉಸ್ಲಿಗೆ ನೀರನಾಪ್ರ೬೯ಸೋ ಗುಣಎಲ್ಸ ಅದ್ಧರಿರಿದ ಅರುದ್ಧ ಉಪಸ್ಸೂನುಲ್ಕ ಷ್ಟ್ರದಕ್ವೇಲ್ಸ್ತ್ತಿಚ್ಚೆದ್ದಕ್ಲಳ್ಳೆ3ಳಾಡ್ಪು ಉಪಯರೀಗ್ರರುಸುವಯೂ ಜರ್ಮಭ್ಯನೆಳ್ ಅಲ್ಲಂನೂಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ತೊಆಧಿಸಿದರೆ ಅಪ್ಯೂ ವಸ್ತಾಂಳಿಂದೆ ಉಪ; ಕಾಂ ' ಸಿಪಿನ್.. ಯುದ; 0917) ಬ್ರಿಟಿಂ ಔರಿಂಗ್ಲಿರಿಲಂ ಲು 0 ದತಿರಮಾಸ್ಸಾಂ ಯೂ ಸಿಡಿಸ್ಕೂನ್ನು ಆಡಿವರಿದ್ಧಾಗಿ ಕಾಲ ಹಾಯಿಸಿದರೆ. ಶುದ್ಧ ಸೆಣಂಡಿಯೊ ಕೆಗ್ಲೀರೆಲೆಢ್ ಒತ್ತರಿಕ್ನಾವುದು. ಅನರಾರ ಒತ್ತಡಬಿವ್ವಾಗ ಅಥವಾ ಎಮ್ಯತ್ ನ್ನೈರ್ಶವಾದಾಗ ಸಿಡಿಯೆಕ್ಷೆವ ಸಾಭೆಢನನ್ನೈ ಆಡಿಮದ್ದು ರೊಝಸುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಟಿನ ಹರಳುಗಳು ಬೇರ್ಪಡಪ್ಪಂ. ಪಸ್ಸೂಬಲ ಹೈಗ್ರೂಆಸ್ತೂಬಿಎ" ಎಕ್ಷೆಬ ಹೆತ್ರೆರುಕ್ರಕ್ಟಗೆ ಬರಿಯ" ಅನಂತರ ಏನಾಶಶ್ಯಲ್ಪದೆ ಜೆಶ್ಚಾಣೆಗಾಗಿಯೊ ಆಮದಿರಿದ ತೊಳೆದು. ಒಣಗಿಸಿ. ಕಾಯಿಸಿದರೆ. ಡ್ತಾವಣದೆಲಿನ ಆಲಸಲ ಹೈಡೊಗ್ರೆನಿನ್ ಆ ಮದ್ಧಿ ಬ ಜ ಕೆಣ್ಣಕ್ರೈಕೈಡ್ ಶೇಷಾ೦ಶವೊ ಹೊಲಗಿ. ರುದ್ಧ ಉಡ್ಡು ಉಳಿಯುಗಿತ್ತದೆ. ಮೀ "' ಶಿಕ್ರೈಳಸುವ ಅಡಿಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಧಕ್ರೈನಿಯಕ್ತಾತ ಅಡಿಷ್ಯಾ ಗುಣಗಳು: ಉಪ; ಕ್ನಾಕ ಝಬಣಎಲ್ಲಂ ಹರಳು. ನೀರಿನಲ್ಲಿನಿಲೀನವಾದುಂ ಇ ಫ್ಮುಕ್ವೇಸ್ಸೂ ಯಯಿಯೇ ನಿಯಚ್ಛೇ ಸಿಡಿಝಾ ಮಾರುತಿ? ಶೆತ್ರುನೌ ಸ್ಸೂರಸ್ಸೂ ಎಲೀನಢ್ವಾಛಯಫ್ಟ್ದರ ದ್ರಾಘನೊತೆ (ಸಾ ಉ) ಉಣ್ಣೆತೆಯ ವಘ್ನಾಸ ಆಡಿಮದ್ಧಿನ ಟುಂಮ್ಶೆ ಬಂದಾಗ ದಯೊಂದ ಅಡಿಮದ್ಧಿನಲ್ಲಿರುವ ಎದುರೆನ್ಮಯುವನು.! ಮದ್ಯ" ಲೈಂ + ಗ್ರರೂವರಿತೆ ಮಾಡುತಾರೆ ಳ್ಳಬೂ ಬಂದುಃಗ ರಿರಿದಾಗಿ ಆಷ್ಟೆಳೆನೊ ಹೆಟಾಗುವುದಿಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 100 ಗಾ ನೀರನು ಪರ್ಯಾಪ ಬುಗ್ಗಿರ್ಶಿಗೊಂಸಿ ಅದನ್ನು ಸಿಡಿ 4' "ಇದನ್ನು ವಾಗಿ ರ ಗೂಯಲು ೦" ಸೆ೦.ಗ್ರೇ.ನ"'ಲ್ಲಿ 35.7'"ಗ್ರಾ ಮರು 1೦0' ಸೆಂಗ್ರೇಕ್ಷಲ್ಪಿ ಕೇವಕ್ರೈ 39.8 ಗ್ತಾ" ಲ್ವಾಣೆಗಾಗಗಿಳುಬಳಡಿಸುಷ್ಠ್ರ ಆಲೆನಿಯೊಶ್ಲೀ ಕ್ಲಠವಾ ಸ್ಥಯಷ್ಟ್ರಯಟ್ರಿತ ಷ್ಟ್ರಯ್ಯು ಪೋ ಆ ಬಯೂ ಇ ತಾನವುರೀ ಯೆಂವಂತೆ ಸುಮೂ ಉಮೆ ಸಾಕು. ಇ ಯಿ೦ದೆ(* ಗುಯಾರಿತ್ರೀ ಸೆಆಥವಾನಿಮೃಸ್ಲಂಡಲ "ಯಮ ಉಪ್ಪಂಔ ತ್ತಂಲ ಗುಂಣಿರ್ಲ ಆನ್ಗುದೊಡನೆ ಮುಂದಾಗ ಹೈಡೆಗ್ರೀನ್ ಜ್ಮೀರೈಢ್' ಸಮಪ್ಪಂಕ್ಟಬೂಬೊಆದಸುಫೆದ್ಯಂಅಥಿಡಿಮದ್ದುಗಳನುಸ್ಸೂ ಶೆತ್ತುದೌಕೆಕ್ಸಳ್ಳೆಮೇಲಿ "ಕ್ರೈಕಾಂಮಾಡಲೂ ಮ್ಲಾಯಊ" ದ್ಯಂಕ್ರೈದ್' ಇದ್ದರೆ ಸ್ಫೋರಿನ್ ಆನಿಂವೊ ಬಿದುಃಡೆಂಟಾಯುಔ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಝಾಕದ ಜರಾಂತಗಾ೯ಎಎಗಳಿ೦ದ (ಸೆಚ್ವಎರಿನ್) ರಕಣೆ ಪಡಯಲೂ ಸೆಮುವ್ರಧ ಯಾಂಲ್ಲಿ ಹೈತ್ತೊಣುನ ಸೋಠರೈಢ್ ಝಾಯವುದು ಹಿಣೇಯು" ತ್ತಂತೆ ಉಪ್ತನುಷಿ ವಿವಿಧ "ಆಳಗಳಲಿ ತೇಲುವೆಂತೆ ಹೆಗಿಂಎಸುತಾರೆ ಮೊದಲ 'ಕ್ರೈಮೆಹಾಯ್ಯುದಲಿ ಜರ್ವನರು ಎ ವಿಧ ನಗೆ ಳಪಡಿಸಿದರಧನ ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಣದ್ರುವದ * ಡಿಯು ಗಿ " ಗಿ ಥುಶ್ವಾತ್ರೆ 3೮:೮3. ಇದಕೆ ದೌನ್ ಎಕ್ಲವನವೆನಷ್ಣಎ. ಕಾಂದಸದ :ತ್ವಎಣಸೀಕ್ರವದನು ಅಯೆಗ್ಮಂತೀಯ ಅಯ್ಯುನ್ನುಢಕೆಕ್ಯಾಝಾ ಹೈಂ)