ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ (ಸಾಗಾಲಕಿ), miಣಡಿಚಿಟ (ಸೀಸPz) -ಈ ಪzU¼ು ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟªÅÀ . ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನ À À À À À É ಸಿಲ್ವಿಯಸ್ಸನಿಂದ ಛಿoಡಿಠಿus ಛಿಚಿಟಟosum (ಅಡ್ಡಸೇರ ದಿಂಡು), ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ, ರPನಾಳUಳ ಹಲವಾರು ಹೆ¸gುಗ¼ು ಬಂದªÅÀ . ತಿಯೊಫಾ¸ಸ್ ಪ್ಯಾg¸ಲ¸ನ (149್ತ3À À À À À ್ರ ್ಟÀ À É ್ಸ ್ಸÀ 1541) ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಸನಮಯ ಮನದಿಂದ sಥಿಟಿoviಚಿ (ಕೀಲೋಳು) ಹುಟ್ಟಿತು. ಅಚ್ಚುಹಾಕುವುದು ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೆಸರುಗಳ ಬಳಕೆ ಹgಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಳಸಿದ್ದ£್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳ¸ುತ್ತಿgಲಿಲ್ಲ. ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರದ À À À À À À ್ತ ಪಯೋಗಾಲಯಗ¼ಲಿನ ಆಸP್ತÀ ಚಟುವಟಿಕೆUಳಿಂದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಹುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆ¸gುಗ¼ು ್ರ À ್ಲ À À À À ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದುವು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬರೆಹಗಾರನೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಚ್ಚಿ£ಲ್ಲಿ ನಾಮಾನುಕªುಗ¼£್ನು ಬಳ¸ುತ್ತಿz್ದುzರಿಂದ, ಸುಮಾರು À ್ರ À À À À À À ಅರೆಲಕ್ಷ ಪದಗಳು ರಾಶಿಗೂಡಿದವು. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಂದುವು; ಬಾದಾಮಿ (ಚಿmಥಿgಜಚಿಟಚಿ ಮೆಂಡಿಕೆ), ಜೀವದ ಮರ (ಚಿಡಿboಡಿ viಣಚಿe ಮರUªಲು, ಮರªುಡಿಕೆ), À À À ಆಡು (ಣಡಿಚಿgus ಆಡುಳ್ಳಿ), ಮೇಕೆ (hiಡಿಛಿus ಕೊಂಕುಳ್ಗೂದಲು), ಸಮುದ್ರ ಕುದುರೆ (hiಠಿಠಿoಛಿಚಿmಠಿus ಕqಲಟ್ಟು)-ಇವು ಪ್ರಾಣಶಾಸ್ರ್ತ ದಿಂದ ಬಂದುವು. ಹಲವು ಪzU¼ು À ್ತ  À À À ಮೂಲಾರ್ಥವ£್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೀರ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಳPಯಲ್ಲಿª:É ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ musಛಿuಟus À É (ಸಣ್ಣ ಇಲಿ), ಧಮನಿಗೆ ಚಿಡಿಣeಡಿiಚಿ (ಗಾಳಿಧಾರಕ), ನರಕ್ಕೆ ಟಿeಡಿvus (ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣು), ಪಾವನಿಗೆ sಚಿಛಿಡಿum (ಪಾವ£), ಕಿರುಗಂಥಿಗೆ gಟಚಿಟಿಜuಟಚಿ (ಕಿರುಓಕ್ಕಾಯಿ) ಇತ್ಯಾದಿ. À ್ರ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೂ ಚಿಟ್ಟಿಲಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂzsದಿಂದ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಹೆ¸gು À À À (musಛಿಟe) ಬಂದಿರಬಹುದು. ಶಿಲಾಯುಗದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಕೊಂದ ಪ್ರಾಣಯ ಚರ್ªು ಸುಲಿಯುತ್ತಿgುವಾಗ ಕೈ ತಿವಿದುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಉದ್ದ£ಯ ಸ್ನಾಯುಗ¼ಲ್ಲಿ  À À É À ಎದ್ದ ಕುಗ್ಗಿvದ ಅಲೆU¼£್ನು ನೋಡಿ, ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಇಲಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿರಬಹುದು. À À À À ಇದ£್ನÉ ೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹಲ್ಲಿ ಎಂದ. ಇಟಲಿಯ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಗೋಡೆUಳ ಮೇಲೆ À ಹೊಳೆದಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಟಚಿಛಿeಡಿಣus ಹೆಸರಿದೆ. ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಈಗಲೂ ಇತ್ತಲೆಗ (ಬೈಸೆಪ್ಸ್) ಸ್ನಾಯುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಚಿಛಿeಡಿಣus ಎಂದಿದೆ. ಸvªgು ಪಾವ£ªುೂಳೆಯ ಸುತ್ತ ಅಣುಗೂಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವgು ಎನ್ನುವ ್ತÀ À À À À À ರಬಿನಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹvದಿಂದ ಪಾವ£, ಮಹಾ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ್ಬ ್ವÀ À ಗ್ರೀಕ್ ಪದದ ಹೆಸರಾಗಿ sಚಿಛಿಡಿum ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬಳPಯಲ್ಲಿgುವ ಹೆ¸gುಗಳ ಉದ್ದ£ಯ ಪಟಿಯಲ್ಲಿ ದಂತPx,É ಮತ, ಬಂಡುಮಾತು, É À À À É ್ಟ À ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿವೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣದ ಅಮಾನ್‍ನಿಂದ ಛಿoಡಿಟಿuಚಿmmoಟಿis (ಜ್ಯೂಪಿಟರನ ಕೋಡು), ಣeಟಿಜo ಚಿಛಿhiಟಟes (ಅಕಿಲಸನ ಕಂಡg), iಡಿis (ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು, À ಕನೀನಿಕೆ, ಪಾಪೆಪೊರೆ), hಥಿmeಟಿ (ಮದುವೆ ದೇವತೆ, ಯೋನಿಪೊರೆ), moಟಿs veಟಿeಡಿis (ರತಿಯ ದಿಮ್ಮು) ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿ¸ªುತದ ಪುರಾಣದಲಿ, moಡಿsus ಜiಚಿboಟi ್ತÀ À ್ಲ (ದೆªದ ಕಡಿತ, ಗರ್¨ನಾಳ ತುದಿ), ಠಿomum ಂಜಚಿmi (ಆದªುನ ಸೇವು, ಗಂಟಲಮಣಿ), ್ವÀ Às À musಛಿuಟus ಡಿeಟigiosus (¨sಕಿ¥gª±vಯಿಂದ ಎಂಬಂತೆ ಕಣ£್ನು ಕೆ¼ಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ À ್ತ À À À À É ್ಣ À À ಸ್ನಾಯು), ಟಥಿಡಿಚಿ ಜಚಿviಜus (ದೇವಿಡನ ಕಿನ್ನರಿಯಂಥ ಮಿದುಳಿನ ಭಾಗ), ಠಿsಚಿಟಣeಡಿium ್ಡ (ಕಿನ್ನರಿಯಂಥ ಮಿದುಳಿನ ಭಾಗ) ಇವೆ. ಬಂಡುಮಾತುಗ¼ಲಿ,್ಲ ನgªುಂಡಲದ ಕµvgವಾದ À À À ್ಟÀ À À ವ್ಯಾ¸ಂಗ ಎಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾg¸್ಯÀ ಹುಟ್ಟಿ¸ಲೂ ನೆ£ಪಿಗಾಗೂ ಮಿದುಳಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗUಳಿಗೆ À À À À À mಚಿmiಟಟಚಿಡಿಥಿ (ಮೊಲೆಯಂಥ), ಟಿಚಿಣes (ಪಿರೆU¼ು) ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆ¸gುಗ¼ು ಬಂದುವೆಂದು ್ರ À À À À À ಇಟಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತಜ್ಞ ಬರೆದಿದ್ದಾ£.É ಹಾಸ್ಯ ಶಬ್ದU¼ಲಿ, ಇತ್ತ ಬಾರೆಂದು À À À À ್ಲ ಕಣ್ಣುಹೊರಳಿಸುವ ಸ್ನಾಯು musಛಿuಟus ಚಿmಚಿಣoಡಿius, ಮುತ್ತಿಡುವ ಸ್ನಾಯು, musಛಿuಟus osಛಿuಟಚಿಣoಡಿius, ದೀನತೆ ತೋರುವಂತೆ ಕಣ£್ನು ಕೆ¼ªುುಖಮಾಡಿಸುವ ್ಣ À À À ಸ್ನಾಯು, musಛಿuಟus humiಟis. ಗಮನಿಸುವಾಗ ಕಿವಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಸುವ (ಕುದುರೆ) ಸ್ನಾಯು, musಛಿuಟus ಚಿಣಣeಟಿಣioಟಿis, ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ¸ುವ ಸ್ನಾಯು À musಛಿuಟus ಜoಡಿmiಣಚಿಣoಡಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ಇವೆ. ಕುತೂಹಲಕರ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲ: ಮೂಳೆಗಳು: ಮೊದಲಿಗೆ ಚಿsಣಡಿಚಿgಚಿಟus (ಬೆ£್ಮೂ¼), ಣಚಿಟus (ಣಚಿxiಟಟus) (ಕುದುರೆ ಕಾಲಿನ ಹgಡಿನ ಮೂಳೆ)- ಈ ಮೂಳೆUಳಿಂದ À É À À ರೋಮಿನ ಯೋzsgು ಪUqಯ ದಾಳU¼£್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿz್ದÀ gು. ಹೀಗೆ ಚಿsಣಡಿಚಿgಚಿಟus À À À É À À À À ಗೆ ಹೀನಾರ್ಥ ಬಂದು ಬೆ£್ಮೂ¼ಯಾಗಿದ್ದುzು ಜಾರಿ ಹgqಲುಬಿನ ಅರ್ಥ ಪqಯಿತು. À É À À É É ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೊಕ್ಕಿನಂತಿರುವುದನ್ನು ಕೊಕ್ಸಿಕ್ಸ್ (ಕೋಕೆಲು) ಮೂಳೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಗೆಯ ಕೊಕ್ಕಿ£ಂತೆ (ಞoಡಿoಟಿe) ಇರುವುದರಿಂದ ಛಿoಡಿoಟಿoiಜ (ಕೊಕ್ಕಂದ) ಆಯಿತು. À ಬಿಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟುವ ಕೊಕ್ಕಿUೂ ಗ್ರೀಕgು ಇದೇ ಹೆ¸ರಿಟ್ಟಿz್ದÀ gು. À À À À ಸ್ನಾಯುಗ¼ು: ಹಡಗಿನ ಕಂಬ ಹತ್ತಲು ನಾವಿಕನಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸ್ನಾಯು À musಛಿuಟus ಟಿಚಿviಣiಛಿus (ನಾವಿಕನ ಸ್ನಾಯು); ಗಾಳಿಪಟ ಇಲ್ಲªೀ ಕೈಸ್ತ ಜೋಗಿಯ É ್ರ ಕುಂಚಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ, ಬೆನ್ನಿನಲಿgುವ ಎರqು ಸ್ನಾಯುಗ¼¯ೂಂದು musಛಿuಟus ್ಲ À À À É ್ಲ ಛಿuಛಿuಟಟಚಿಡಿis; ಚಿಪ್ಪಿಗ (sಚಿಡಿಣoಡಿ) ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕತಿರಿಯಂತೆ ಕಾಲುಗ¼ನ್ನಿರಿಸಿ ಕೂರಲು ್ತ À ನೆgವಾಗುವ ಸ್ನಾಯು (sಚಿಡಿಣoಡಿius). À

23

ಒಳಾಂಗಗಳು - ಬಾಯಿ (sಣomಚಿ) ಪದದಿಂದ ಜಠರ (sಣomಚಿಛಿh) ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣUಳ ಕgುಳುಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹುರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿz್ದುzರಿಂದ, ಗ್ರೀಕgು ಕgುಳುಗ¼£್ನು  À À À À À À À À ಛಿhoಡಿಜe (ಹುರಿ) ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ sಠಿiಟಿಚಿಟ ಛಿoಡಿಜ (ಬೆನ್ನುಹುರಿ), ಟಿoಣoಛಿhoಡಿಜ (ಬೆಂಬೀವು), sಠಿeಡಿmಚಿಣiಛಿ ಛಿoಡಿಜ (ರೇತು ನಾಳ) ಆದುವು. ಈಗಲೂ ಒಳಾಂಗUಳ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಶ¸್ತÀ್ರªೈÉ ದ್ಯ ಬಳ¸ುವ ಪ್ರಾಣಿ ಕgುಳಿಂದಾದ ಹುರಿಗೆ ಛಿಚಿಣguಣ À À À (ಬೀವು) ಎಂದಿದೆ. ಕೊಂಕಾಗಿ ಮುರಿಗೆಯಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣಕರುಳಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ iಟeum (ಮುರಿಗgುಳು) ಆಗಿದೆ. À ಬೈಬಲ್ಲಿ£ಲ್ಲಿ ಕgುಣೆಯ ಕgುಳುಗ¼ು ಎಂದಿದೆ. ನª್ಮು ಮನೋಭಾವª£್ನು ತೋರಿಸಲು À À À À À À À ಅನುವಾಗುವ ಸ್ನಾಯುಗ¼ಲ್ಲ ಗಂಟಲುಕುಳಿ ಭಾಗದ ಆಹಾರನಾಳದಿಂದಾದುವು. ನª್ಮು É À ಮನ¸್ಸು ಮೊಗZರ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಳಾಂಗUಳಿಗೂ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು À À À ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೇರದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಠಿಚಿಟಿಛಿಡಿeಚಿs (ಠಿಚಿಟಿ ಛಿಡಿeಚಿs ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸ; ಮಾಂಸಲಿ)ಗೆ ಸಿಹಿ ರೊಟ್ಟಿ (sತಿeeಣ bಡಿeಚಿಜ) ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರೂ ಉಂಟು. ಮೇದೋಜೀರPªಂದಿದ್ದ ಈ ಗಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ ಅಷ್ಟಾಗಿ À É ್ರ ಇಲ್ಲz್ದÀ ರಿಂದ ತಿನ್ನುವªರಿಗೆ ಅದು ಮೆತುವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು. À ರPನಾಳU¼ು-ಇಂದಿನ zsªುನಿ (ಚಿಡಿಣeಡಿಥಿ) ಹಿಂದೆ ಗಾಳಿಧಾರಕ ಆಗಿತು.್ತ ಸvªುೀಲೆ ್ತÀ À À À À ್ತÀ É ರಕ್ತವೆಲ್ಲ ಸಿರಗಳಲ್ಲಿ (veiಟಿs) ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಧಮನಿಗಳು ಮುದುರದೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ zsªುನಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಆ ಹೆ¸ರಾಯಿತು. ಇದgಂತೆ, ಉಸಿರ್ನಾಳP್ಕÉ À À À À ಚಿಡಿಣeಡಿiಚಿ ಣಡಿಚಿಛಿheiಚಿ (ಒರಟು ಗಾಳಿಕೊಳವೆ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟವನು ಹಿಪ್ಪೊಕ್ರೆಟೀಸ್. ಅದೇ ಈಗ ಕೇವಲ ಣಡಿಚಿಛಿheಚಿ (ಒರಟು; ಉಸಿರ್ನಾಳ) ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗಲಾದgೂ À ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗೂ ಸಾಗಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಳಿಕೊಳವೆಯನ್ನು ಚಿಡಿಣeಡಿಥಿ ಎನ್ನದೆ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಸಾಗಿಸದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೂ ಆ ಹೆಸರೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕತಿ£ಲಿgುವ ದೊಡ್ಡ zsªುನಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತಿvು. ್ತ À ್ಲ À À À À್ತ ಅಂಥ ನಾಳUಳಿಗೆ ಗ್ಯಾ¯ನ್ ಛಿಚಿಡಿoಣiಜ (ತ¯Uೂರ¼) ಎಂದು ಹೆ¸ರಿಟ್ಟ. ಇದೇ ತೆgನಾಗಿ À É É É À À À ಇವ£್ನು ನಿದ್ದೆ ಬರಿಸುವªಂದು ತಿಳಿದು ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ ಚಿಡಿಣeಡಿiಚಿ somಟಿiಜಿeಡಿಚಿ (ನಿದ್ದೆಕಾರಕ À É É ಧಮನಿಗಳು) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ veಟಿಚಿ ಛಿಚಿvಚಿ (ಸಿರ ಕೊಳ್ಳ) ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬರಿದಾದ ಸಿರ ಎನ್ನುವುದು ತ¥ು. ಇದು ಗ್ಯಾ¯£್ನÀ ನ ಅನುವಾದ. ಗ್ಯಾ¯£್ನÀ ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ À್ಪ É É ಞoiಟos ಎಂದರೆ ಬರಿದು. ಆದರೆ ಇದP್ಕÉ ಒಳಾಂಗದ ಪೊಳೆಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದgಂತೆ ್ಳ À uಠಿಠಿeಡಿ ಞoiಟos (ಎದೆUೂಡು), ಟoತಿeಡಿ ಞoiಟos (ಒಡಲು) ಎನ್ನುತ್ತಿz್ದÀgು. ಈ ಪzUಳಿಂದ À À À À ಎದೆUೂಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಿರP್ಕÉ Suಠಿeಡಿioಡಿ ಗಿeಟಿಚಿ ಅಚಿvಚಿ (ಮೇಲಿನ ಸಿರPೂಳ) ಎಂದೂ À É ್ಳ ಹೊಟ್ಟೆಯದಕ್ಕೆ Iಟಿಜಿeಡಿioಡಿ ಗಿeಟಿಚಿ ಅಚಿvಚಿ (ಕೆಳಗಿನ ಸಿರಕೊಳ್ಳ) ಎಂತಲೂ ಗ್ಯಾಲೆನ್ ಹೆ¸ರಿಟ್ಟ. À ಃಚಿsiಟiಛಿ (ತಳಾಳz), ಛಿeಠಿhಚಿಟiಛಿ (ಕಪಾಲದ, ತ¯ಯ) ಪzU¼ು ಅರಬ್ಬರಿಂದ À É À À À ಬಂದುವು. ಂಟ-bಚಿsiಟiಞ ಅಂದರೆ ಮೈಯ ನಡುಗಡೆಯದು ಎಂತಲೂ ಚಿಟ-ಞiಜಿಚಿಟ ಎಂದರೆ ಪP್ಕÀz್ದÉ ಂದೂ ಅರ್ಥ, ಅರಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿªೂನದ ಜೆರಾರ್ಡ್ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಇವ£್ನು É À ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿಗಿಳಿಸುವಾಗ bಚಿsiಟiಞ ಅಂದರೆ ರಾಜನ, ಆಳುವ ಎಂಬರ್ಥ ಕೊಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಮzs್ಯÀ ಕಾಲದ ವೈದ್ಯgು ಎಡ bಚಿsiಟiಞ ಸಿರ ತೊರಳೆ (ಪ್ಲೀಹ)ಯದg, ಬಲಗqಯದು À À É ಈಲಿಯದರ (ಲಿವರ್) ಎಡಬಲಗಳ ಛಿeಠಿhಚಿಟiಛಿ ಸಿರU¼ು ಕಪಾಲದ ನಿಜಗೆಲಸUಳಿಗಾಗಿ À À À ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ರಕ್ತ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ರೋಗವೆಂಬ ತಪ್ಪುನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ರೋಗವಿರುವ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಿರಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆUzು ಹಾಕುತ್ತಿz್ದÀ gು. ಈ ಗೊಂದಲಗ¼ಲ್ಲ ಪzU¼£್ನು ಅರಬಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿಗೆ É À À É À À À À ್ಬ ತಂದುದರ ಫಲ. ಂಟಿಚಿ sಣomಚಿ (ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ)ಗಳಿಂದ ಚಿಟಿಚಿsಣomosis (ಅಡUೂಡu) ಪದ ಹುಟ್ಟಿzgೂ ಇದ£್ನÉ ೀ ಮುತ್ತಿP್ಕುªÅÀ ದು ಎಂದು ತ¥್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ದುzೂ ್ಡ À É À À À À À ಉಂಟು. ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ರಕ್ತ ತೆಗೆಯಲು ತೂತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಇರಾಸಿಸ್ಟ್ರೇಟಸ್ ಇದೇ ಪದ ಬಳ¸ುತ್ತಿz್ದÀ . À ನರಗಳು - ಗ್ರೀಕಿನ ಟಿeuಡಿoಟಿ ಪದದ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಟಿeಡಿvus (ನರ) ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಿದೆ. ಇದರ ಹಳೆಯ ಅರ್ಥ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹುರಿ ಎಂದಿತ್ತು. ಹಿಪಾಕ್ರೆಟೀಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹುಚ್ಚುಹುಚ್ಚಾಗಿ ದಾರಗಳಂತಿರುವ, ನರ, ಕಂಡರ, ಸ್ನಾಯು, ಕೊನೆಗೆ ಸಾಗುನಾಳU¼£್ನೂ ಇದೇ ಹೆ¸ರಿನಿಂದ ಕgzgು. À À À À É À À ದೇಸೀ ಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆ : ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿನಲಿª.É ರೋಗUಳ ಹೆ¸gುಗ¼ು ಗ್ರೀಕಿನªÅÀ ; ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿನ ಠಿuಟmoಟಿ (ಪುಪು¸)ನಿಂದ ್ಲ À À À À ್ಪ À ಅದರ ರೋಗ ಠಿಟಿeumoಟಿiಚಿ (ಪುಪ್ಪುಸುರಿತ)ಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಹೆಸರು; ಹೀಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿನ musಛಿuಟus ನ (ಸ್ನಾಯು) ರೋಗ ಗ್ರೀಕಿನ mಥಿosiಣis (ಸ್ನಾಯುರಿತ) ಆಯಿತು. ಈ ಸೂತP್ಕÉ ಅಪವಾದªೀ ಇಲ್ಲª£್ನÀ ಬಹುದು. ಯುರೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶU¼ಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾ£ದ ್ರ É É À À À ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನೇ ಎಷ್ಟುಕಾಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆನ್ನುವುದಂತೂ ಸೋಜಿಗವೇ.