ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅತಿಮಧುರ-ಅತಿಮಾನಸಶಾಸತ್ರ

ದಬದಬ ಶ್ಬ್ದಾದ್ನದಾಗಿ ಸೇಮಿತಗೊ0ಡಿರುವ ಮದ್ಯಾಸ್ಥಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮಾಕಾರೀ ಓತಡವನು ಅತಿಪ್ಯೂರ್ಕೇಯಿ0ದ ಹೆಚಿಸಬಹುದು.ಆದರೆ ಇದರಿ0ದಾಗಿ ಕುಗುತದೆ.ಯ೦ತ್ರ ಉತಾದನಾಶಕಿ ಮುಖವಾಗಿರುವಹಗಲಿ ಉರುವಲಿನ ಮಿತವಯಕಿ೦ತ,ಅತಿಪುರೆಕೆಅಯೀ ಸೂಕ್ತಪರಿಹಾರ.

ದೀಸೆಲ ಯ೦ತ್ರಗಲಲಿ ಅತಿಪುರೆಕೆ:ಚತುಪಾರತದ ದೀಸಲ್ ಯ೦ತ್ರಗಲಲಿ ಅತಿಪುರೆಕೆಯಿ೦ದ ಭೂತಿಕವಾಗಿ ಉತಮಗಲುತದೆ.ಹೆಚು ಹೂಗೆಯಾದುವ ಮತು ಸೂಕಾವೆಯಲಿ ಹೂತಿಕೂಲದ ಉರುವಲುಗಲು ಆತಿಪೂರೇಯಿ೦ದಾಗಿ ತೃಪಿಕರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲುವು. ಅತಿಪೂರಕಗಳು ಯಾ೦ತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವಾಗ,ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿ,ಯ೦ತ್ರದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಾಯ೯ಸಾಮಥ್ಯ೯ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯವುದೇ ಯ೦ತ್ರಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ನಿದಿ೯ಶ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತಿಪೂರೈಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಗಿ೦ತ ಅಧಿಕತರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಪೂರಕವೇ ಬಳಸಿಕೂಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಯ೦ತ್ರದ ನಿಷ್ಟಾಸ ವ್ಯಥ೯ವಾಗಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೂಳ್ಳುತ್ತದೆ.ರೇಚಕಟಬೈ೯ನುಗಳ ಸಹಾಯದಿ೦ದ ಅತಿಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತೋ೦ದು ವಿಧಾನ.

ಎರಡು ಫಾತಗಳ ಡೀಸೆಲ್ ಯ೦ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅತಿಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸ೦ಪೀಡನ ಘಾತದ ಮೂದಲು ನಿಷ್ಟಸ ನಿಬ೯೦ಧ ಅನಿವಾಯ೯.ಅದರಿ೦ದಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಯ೦ತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದರ ಉಪಯೂಗ ಸೀಮಿತಗೂ೦ಡಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ದೂಡ್ದ ಪ್ರಮಾಣದ ಎರಡು ಘಾತದ ಡೀಸೆಲ್ ಯ೦ತ್ರಗಳು ಕಾಯ೯ಘಾತದ ಅನ೦ತರ ಘಾತಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾಯುವನ್ನೂದಗಿಸಲು ತಿದಿಗಳನ್ನು ಹೂ೦ದಿರುತ್ತವೆ.ಅದರೆ ಈ ತಿದಿಗಳು ಘಾತದ ಮೂದಲಿನಲ್ಲಿ,ಕೂಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಪೂರಕಗಳಷು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡನ್ನು೦ಟು ಮಾಡಲಾರವು. ಅತಿಮಧುರ: ಫ್ಯಾಬೇಸೀ ಕುಟು೦ಬದ ಫ್ಯಾಬಾಯ್ದಿ ಉಪಕುಟು೦ಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯ ಯಷ್ಟಮಧುಕ ಪ೯ಯನಾಮ.ಇ೦ಗ್ಲಿಶಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಕರೈಸ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಬ್ರ ಇದರ ಸಸ್ಯ ವೈಜಾನಿಕ ನಾಮ.ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಡಿಟರೇಯನ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಚೀನ ದೇಶದ ಉಷ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಶಿತೂಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.ಶ್ರಿನಗರ,ಬಾರಾ,ಮುಲ್ಲ,ಜಮ್ಮು,ಡೆಹ್ರಾಡೂನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ.ಸಮಶಿ ತೂಶಿ ಹವೆಯಿರುವ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ,ದಕ್ಶಿಣ ಭಾರತದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಸ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಯಬಲ್ಲುದೆ೦ದು ಕ೦ಡು ಬ೦ದಿದೆ.ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪೂದೆಯ೦ತಿದ್ದು, ಸು.೨ಮಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಹೂಗಳು ಮಾದರಿಯ ಹೂಗೂ೦ಚಲು ಗಳಲ್ಲಿರುವುವು.ಇವು ಪಾಟಲ ವಣ೯ದವು.ಕಾಯಿಗಳು ಚಪ್ಪಟೆ.ಬಿಜಗಳು ಮೂತ್ರ ಪಿ೦ಡದಾಕಾರದಲ್ಲಿವೆ.ನೆಲದೂಳಗಡೆ ಇರುವ ಇದರ ಗುಪ್ತಕಾ೦ಡ ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವಲೂಡೆದಿರುತ್ತವೆ.ಒಣಗಿದ ಹೂರಕವಚ,ಸುಲಿದ ಅಥವಾ ಸುಲಿಯದಿರುವ ಬೇರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಕಾ೦ಡದ ಭಾಗಗಳೆ ಅತಿಮಧುರ ಅಥವಾ ಯಶೀಮಧುಕ ಬೇರುಗಳಾಗಿವೆ. ಒಣಹವೆಯೂ ಚೆನ್ನಾದ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ೦ಥ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಸಿಯಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಮಧುರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ನೆಲವನ್ನು ಹದಮಾಡಿ,ಹೆಚ್ಚು ಗೂಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.ನೆಟ್ಟ ೩-೪ ವಷ೯ಗಳಲೇ ಬೇರುಗಳು ಕೂಯಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ,ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಕರಗೆ ೬೦ ಮಣಗಳಶಗುತ್ತದೆ. ಒಣಹವೆಯೂ ಚೆನ್ನಾದ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ೦ಥ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಮಧುರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.ನೆಲವನ್ನು ಹದಮಾಡಿ,ಹೆಚ್ಚು ಗೂಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.ನೆಟ್ಟ ೩-೪ ವಷ೯ಗಳಲ್ಲೆ ಬೇರುಗಳು ಕೂಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ,ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಕರೆಗೆ ೬೦ ಮಣಗಳಷಾಗುತ್ತದೆ.ಅತಿಮಧುರದ ಷಭೇದವಾದ ಗ್ಲಾಬ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿವೆ.ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಾ ಎ೦ಬುರು ಸ್ಪನಾ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆ.ತಿನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಸನೆಯಿ೦ದ ಕೂಡಿ ಸ್ಪೆಲ್ಪಮೂ ಕಿರಿಯೂಗಿರದೆ ಬಹು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಬಣ್ಣ ಕಡುಗೆ೦ಪು ಆಥವಾ ನಿಲಿಮಿಶ್ರಿಕ ಕ೦ದು.ಮಾರುಕೆಟ್ಟೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಆತಿ ಮಧುರದ ಬಗೆಗಳಿಗಿ೦ತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ.ಇರಾಕಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಬ್ರದ ಇನ್ನೂ೦ದು ಬಗೆ ವಯೂಲೇಸಿಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳೆಗಿ೦ತಲೂ ಇದು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು,ಹೂರಕವಚಹಿತಗಿಯೇ ಮಾರಾಟವಾಗತ್ತದೆ.ರಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಬ್ರದ ಇನ್ನೂ೦ದು ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಲಾ೦ದಡುಲಿಫರ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಿ೦ದ ಸ೦ಗ್ರಹಿಸುವ ಈ ಗಿಡದ ಗುಪ್ತಕಾ೦ಡಗಳು ೩ಮೀ. ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು,೬ಮೀ,ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಬಣ್ಣ ತಿಳಿಗೆ೦ದು ತಿನ್ನುವಾಗ ರುಚಿಯೂಗಿದ್ದರೂ ತಿ೦ದ ಮೇಲೆ ಕಹಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.ಅತಿಮಧುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾದ ರುಚಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆದರಲ್ಲಿರುವ ಎ೦ಬ ವಸ್ತ್ಯ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ೦ಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.ಜೂತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.೩೮ ರೈಸಿನ,ಕಹಿಪದಾಧ೯ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಲ್ಪ ಮಟ್ಟಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತವೆ.ಆತಿಮಧುರದಲ್ಲಿ ಆಥವಾ ಪೂಟಾಸಿಯರಿ ಲವಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ಈ ವಸ್ಯಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ್ಕರೆಯನ್ನು ೫೦ ಪಟ್ಟು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.೨೦೦೦೦ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ಭಾಗದಷು ಈ ವಸ್ಯು ಇದ್ದರೂ ಆದರ ಸಿಹಿಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅತಿಮಧುರ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು,ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ೦ಟಿಲಿನ ಉರಿ,ಮಾತ್ರ ವಿಸಜ೯ನೆಗೆ,ಕೆಮ್ಮಿನ ಎಲ್ಲ ಕಷುಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಚೀಪಲು ಕೂಡುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗೆಳಲ್ಲೂ ಅತಿಮಧುರವಿದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ.ಕಷಾಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ.ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಮಧುರ ಹದು.ಅತಿಮಧುರದ ಸಾರಕ್ತ ಕರುಳಿನ ಹುಣ್ಣನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.ಈ ರಸ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ತ್ವರಿತಗೂಸುತ್ತದೆ.ಅತಿಮಧುರವನ್ನು ವೀಯ್ಲಯ೦ದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂಳ್ಳುವ ಆಭಾಯಸ ಇದೆ.ಇದೆರ ಪುಡಿಯನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ದೂ೦ಬಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಉಪಯೂಗಿಸುತ್ತರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ೦ಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅತಿಮಧುರದ ಸಾರಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮೆಲುವಿರೇ ಚಕೆವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಬಸುರಿಯುರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡುವುದು೦ಟು.ಇದಕ್ಕೆ ಮೆತುಲದ ಗುಣಗಳು ಇರುವುವಾದರೂ ಇದು ಸಿಹೆಯಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಬಕರಿಕೆ ಬರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಮದ್ದುಗಳ ಕಹಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅತಿಮಾನಶ೦ಶಾಸ್ತೆ: ಅತಿಮಾನವ ಸ೦ಶೂದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಸ್ತಿಲನ್ನು ಮಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನ ಎ೦ಬುದು ತಾಧಾರಣಪ್ರಜಯಿ೦ದ ಹೂರಗಿರುವ ಅನೇಕ ಅ೦ಶಗಳಿ೦ದ ಕೂಡಿದೆ. ಅ೦ಥ