ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ) ಹಿಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಣಗಾಗಿಸಿ, ಗq¸ುಗಟಿಸಿದ, ದೊಡದಾಗಿ ದ¥ಗೆ ಕೊಯ್ದ ಹೆಣದ ್ಣ À À ್ಟ ್ಡ ್ಪÀ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ತಣ್ಣಗಿರುವಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೀರು ಕಳೆದರೆ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಚಿತU¼ಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒಂದೊಂದೂ ಕಂತೆಯ ನqುವೆ ಗಾಳಿ ಸೇರಿಕೊಳುªÅÀ ದರಿಂದ ್ರ À À À ್ಳ ತುಸು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ತೆಳುವಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಉದ್ದನೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ಭಾಗಗಳ ವಿಕಿರಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರಾವ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ತೋರzµ್ಟು ರZ£ಯ ವಿವgU¼ು ಕಾಣುತª.É ಹೆZ್ಚು ಮಾಂಸವಿದ್ದು ಪಾರzರ್±ಕವಾಗಿ À À À É À À À ್ತ À À À À (ಟ್ರಾನ್ಸ್¥ೀರೆಂಟ್) ಮಾಡಲಾಗದ ಅಂಗಬಾಗU¼ಲಿನ ಮೂಳೆU¼ು ಬೆ¼ªÅÀ ದ£್ನು ಕಾಣಲು É s À À ್ಲ À À É À ವಿಕಿರಣಚಿತಣವೇ ಆರಿಸಿದ ವಿಧಾನ. ್ರ ಮಂಡಿಯಂಥ ಒಂದು ಕೀಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದಿಂಚೀಲಗಳು (ಬರ್ಸ) ಇರುವ ಜಾಗUಳ ಅಳvU¼£್ನು ಕಂಡುಕೊಳಲು ಅವುಗ¼ೂಳಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿ ವಿಕಿರಣ À É À À À ್ಳ É ಚಿತU¼£್ನು ತೆUªÅÀ ದೊಂದು ಒಳೆಯ ವಿಧಾನ. ಅಂಗU¼ಲಿನ ರPನಾಳUಳ ತೀರ ಸಣ್ಣ ್ರ À À À É ್ಳ À À ್ಲ ್ತÀ À ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಲಟಿನ್,ಗ್ಲಿ¸ರೀನ್, ಸೀಸದ ಲವಣಗಳ ಮಿಶಣವ£್ನು ತುಂಬಿದ ಅನಂತರ ಘ£zರ್±ಕ À ್ರ À À À À (ಸ್ಟೀರಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್) ವಿಕಿರಣಚಿತU¼£್ನು ತೆUzರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕ. ್ರ À À À É À ಹೆಣದ ಹಾಲುರ¸ನಾಳU¼ಲಿ,್ಲ ವಿಕಿರಣಚಿತzಲ್ಲಿ ನೆgಳಾಗಿಸುವ ಪಾದg¸zಂಥ ದªª£್ನು À À À ್ರ À À À À À ್ರ À À À ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವಿಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿ, ವಿಕಿರಣ ಚಿತU¼ಲ್ಲಿ ಅವ£್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ್ರ À À À ಬದುಕಿರುವªgಲ್ಲಿ ಅಂಗUಳಿರುವ ಜಾಗ, ಗಾತ, ಆಕಾರ, ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼£್ನು À À À ್ರ À À À À ತೋರುವುದು ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆಗತಾನೆ ಸತ್ತಿರುವ ಹೆಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಗಗಳ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನಂಜುರೋಧಕ ದ್ರವಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಅಂಗಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿರುತª.É ್ತ ಅಂಗಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ (¥sಂಕ್ಷ£ಲ್) ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಅzs್ಯÀ ಯನ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ À À À À À ಹೆಣಗಳಲ್ಲಿನ ರಚನೆಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಲೂ ಬದುಕಿರುವವರ ಹೊರ ಮೈ ಪರೀಕೆಯಿಂದಲೂ ನqಯುತ್ತಿvು.್ತ ಆದg,É ಮೈಯಲ್ಲಿನ ನಿಜಗೆಲಸU¼£್ನು ಹೆZ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ್ಷ É À À À À À ಸೂಸುಮಿರುದರ್±ಕದ ಪgzಯ ಮೇಲೋ ಕ-ಕಿರಣ ಚಲನಚಿತU¼¯ೂೀ ನೇರವಾಗಿ À À É ್ಷ ್ರ À À É ್ಲ ತಿಳಿವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಎದೆ ಗೋಡೆಯ, ವಪೆಗಳ ಒಂದೊಂದರ ಪಾತ್ರ, ನುಂಗುವುದರ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಗುಂಡಿಗೆಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ (ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್) ಗುಂಡಿಗೆಯ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರUಳ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼ು-ಇವೆಲ್ಲ ಸªುಸ್ಯೆU¼ಲ್ಲೂ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ರ್ತ (ರೇಡಿಯಾಲಜಿ) ತೀರ À À À À À À À ನೇರವಾಗಿ ದಾರಿ ತೋರುತಲಿದೆ. ಹೆUಲು, ಬೆ£್ನುಮೂಳೆU¼ಂಥ ರZ£U¼ಲಿನ ಕೀಲುಗ¼ಲ್ಲಿ ್ತ À À À À À É À À ್ಲ À ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಿಜಗೆಲಸಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿದೋರಲೂ ಕ-ಕಿರಣಗ¼£್ನು ಬಳ¸ಬಹುದು. ್ಷ À À À ಸಂಶೋzs£ಯ ವ¸ುU¼£್ನು ಹೆಚಿ¸ಲೂ ಆರಿಸಿಕೊಳಲೂ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತಜನಿಗೆ À É À್ತ À À À ್ಚ À ್ಳ À À ್ಞ ಕ-ಕಿರಣಗ¼ು ನೆgವಾಗುತª. ಸಂದರ್¨ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದgೂ ಹೆಣಗ¼ು ಸಿಕ್ಕುªÅÀ ದು ್ಷ À À ್ತ É Às À À ಕµ.್ಟÀ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಣಗ¼ೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದ ರೋಗಿಷ್ಟ ಗಂಡ¸gªÅÀ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, À À À ಸರಿವಯಸ್ಸಿ£ªರ ವಿಚಾರªೀ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದgೂ ಗರ್¨ದ ಪಿಂಡದಿಂದ À À É À Às ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಯಸುU¼ªgಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ಕೆಲವು ಅಂಗgZನಾವಿಚಾರU¼£್ನು ್ಸ À À À É À À À À À ವಿಕಿರಣಕªುದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾzs್ಯÀ . ್ರ À ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಅಂಗರಚನಾ ವಿಷಯಗಳ ಮಾದರಿಗಳಿವು: ಬೆ¼ಯುವ ಅಂಗUಳ ರೂಪzಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಕಾರU¼ು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬgಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼ು, É À À À À À ್ಲ À À À ಎಲುಗಟ್ಟು (ಸ್ಕೆಲಿಟನ್), ಅಂಗU¼ು, ರPನಾಳUಳ ನಿಜಗೆಲಸ ಅಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾಗುವ À À ್ತÀ À ಬದಲಾವuUಳ ಗಣನೆ; ಮೈಕಟ್ಟು, ಬದಲಾಗುವ ಮೈ ವಿನ್ಯಾ¸Uಳಿಗೂ ಅಂಗಾಂಗUಳಿರುವ É À À À À ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂzsದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ; ಕಿಳ್ಗುಳಿಯ (ಪೆಲಿಕ್) ಮೂಳೆU¼ು ತೋರುವ À ್ವ À À ಲಿಂಗಭೇದಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಂಗಸಿನ ಕಿಳ್ಗುಳಿಯ ರೂಪ, ಅಳತೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು. (ಎಂ.ಡಿ) ಶªಣಾತೀತ (ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್) ್ರ À ಶಬ್ದvgಂಗU¼ಲ್ಲಿ ಎರqು ವಿzs. ಒಂದು ಕೇಳಿಸುವಂತºz್ದು. ಇನ್ನೊಂದು À À À À À À À À ಕೇಳಿಸಲಾರzಂತºz್ದು. 20,000 ಹಟ್ರ್ಜ್ (ಪತಿಸೆPಂಡಿನ ಆವರ್vಸಂಖ್ಯೆ) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚಿನ À À À ್ರ É À ್ಚ ಶಬ್ದ ತgಂಗU¼ು ಮಾನªನ ಕಿವಿಗೆ ಗºಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ À À À À ್ರ À ಶªಣಾತೀತª£್ನುತ್ತಾg.É ಶªಣಾತೀತ ತgಂಗU¼£್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾg.É ್ರ À É À ್ರ À À À À À 1912ರಲ್ಲಿ ಉತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸªುುದzಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ‘ಟೈಟಾನಿಕ ಹqU£್ನು ಪv್ತÉ ್ತ À ್ರ À À À À ಹZಲು ಶªಣಾತೀತ ಪz್ಧÀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಯತ್ನ ಸ¥ಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. 1980ರ ಎರq£ೀ ್ಚÀ ್ರ À ್ರ Às À É ಮಹಾಯುದ್ಧzಲ್ಲಿ ಸªುುದದಾಳದ ಸಬ್ಮರೀನ್‍ಗ¼£್ನು ಹುಡುಕಲು ಶªಣಾತೀತ ತgಂಗUಳಿಂ À À ್ರ À À ್ರ À À À

25

ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು. ಶªಣಾತೀತ ತgಂಗUಳಿಂದ ಮಾನªzೀಹದ ಒಳಾಂಗUಳ ಚಿತವಿನ್ಯಾಸ ್ರ À À À À É À ್ರ ಪqzು ವೈದ್ಯPೀತzಲ್ಲಿ 1960ರಿಂದ ರೋಗ ನಿದಾನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹvದ ಪಾತ್ರ É À ್ಷÉ ್ರ À ್ಸ ್ವÀ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾಯಿತು. À À ಶರೀರzೂಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಗUಳ ಚಿತವಿನ್ಯಾಸ ಶªಣಾತೀತದಿಂದ ಪqಯಲು 1 É À ್ರ ್ರ À É ರಿಂದ 20 ಮೆಗಾಹಟ್ರ್ಜ್ ಆವರ್vನ ತgಂಗU¼£್ನು ಬಳ¸ುತ್ತಾg. ಪಿಜೋವಿದ್ಯುತ್ À À À À À À É ಹg¼ುಗಳಿಂದ ಶªಣಾತೀತ ತgಂಗU¼£್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾzs್ಯÀ ವಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತgಂಗದಿಂದಾಗಿ À À ್ರ À À À À À À ಪಿಜೋ ಹg¼ುಗ¼ು ತª್ಮು ರೂಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತgಂಗU¼£್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತª. À À À À À À À À ್ತ É ದೇಹzೂಳಾಂಗU¼ಲಿgುವ ದªದ ಮೂಲಕ ಈ ತgಂಗU¼ು ಹಾದುಹೋಗುತª. É À À ್ಲ À ್ರ À À À À ್ತ É ದªದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗUಳ ವಿನ್ಯಾ¸ª£್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪgzಯ ಮೇಲೆ ್ರ À À À À À À É ಮೂಡಿಸುತ್ತಾg. ಹೃದಯ, ರPನಾಳ, ಮೂತಪಿಂಡ, ಮೂತನಾಳ, ಮೂತPೂೀಶ, É ್ತÀ ್ರ ್ರ ್ರ É ಗರ್¨, ಗರ್¨ದೊಳಗಿನ ಪಿಂಡ, ಯಕೃತು,್ತ ಗುಲ್ಮUಳ ಅzs್ಯÀ ಯನzಲ್ಲಿ ಶªಣಾತೀತ ಅತ್ಯಂತ Às Às À À ್ರ À ಸ º ÁಂiÀ ು ಕಾರಿಂiÀ i Áಗಿದೆ . ಶ ್ರ ª À u Áತೀತ ತ g À ಂ ಗ U À ¼ À ು ಗಾಳಿಂiÀ ು ವ ು ೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪುಪು¸Uಳ ವಿನ್ಯಾ¸¥qಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ್ಪ À À À À É ಮೊಲೆU¼ೂಳಗಿನz್ದÀ £್ನು ಶªಣಾತೀತದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳಲು ಸಾzs್ಯÀ ವಾಗಿದೆ. ಶªಣಾತೀತ À É À ್ರ À ್ಳ ್ರ À ತgಂಗUಳಿಂದ ಯಾವ ವಿಕgಣತೆಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅಡ¥ರಿಣಾಮಗಳ ¨sಯವಿಲ್ಲ, À À À ್ಡ À À ಮೂತ್ರಾಂಗzೂಳಗಿರುವ ಹg¼ು, ಗರ್¨ದ, ಗರ್¨ಪಿಂಡದ ನ್ಯೂ£vU¼ು, ಯಕೃತ್ತಿ£ಲಿgುವ É À À Às Às À É À À À ್ಲ À ಕೀವು, ಗಂಟು ಹೀಗೆ ಒಳಾಂಗUಳ ರೋಗ ನಿದಾನzಲ್ಲಿ ಶªಣಾತೀತ ತgಂಗU¼ು À À ್ರ À À À À ಮಹvದ ಪಾತªಹಿಸುತ್ತಿª.É ಇದು ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾ£P್ಕೂಂದು ಅನುಪªುವಾದ ಸಾzs£ವಾಗಿದೆ. ್ವÀ ್ರ À ÀÉ À À À ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಚಿತ್ರ (ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೂನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ) 1952ರಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಜ್ ಮತ್ತು ಪುರ್‍ಸೆಲ್‍ರು ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಗುಣಲಕಣಗ¼£್ನು ್ಲ ್ಷ À À ಕಂಡುಹಿಡಿದz್ದÀ ಕ್ಕಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ರ್ತದ ನೊಬೆಲ್ ಪ±ಸ್ತಿ ಪqzgು. 1977ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸ್‍ಪೀಲ್ಡ್ ್ರ À É À À óü ಮತ್ತು ವಾಟರ್‍ಬರ್ ಈರ್ವರೂ ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನೆಯಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಾಂಗU¼,À À ಮೂಳೆU¼,À ಎಲ್ಲ ಊತPUಳ ಚಿತ್ರ ತೆUಯುವುದ£್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು 2002ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ À À À É À ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಯಂತಣಕ್ಕೊ¼¥ಡಿಸಿದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತದ ಪರಿಸgzಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ-ಆವರ್vನೆಯ ್ರ À À ್ರ À À À ವಿಕಿರಣತೆ (ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್) ಯಿಂದ ಒಳಾಂಗಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ತಿಳಿಸುವ ಚಿತU¼£್ನು ಯಾವುದೇ ಸªುತಲ (ಪೇನ್) ದಲ್ಲಿ ಪqಯಬಹುದು. ದೇಹP್ಕÉ ್ರ À À À À ್ಲ É ವಿಕಿರಣತೆಯ ಅನಿಷ್ಟ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಳಾಂಗಗಳ ಚಿತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನೆಯ ವಿಶಿಷvಯಾಗಿದೆ. ್ಟ É ನª್ಮು ದೇಹzಲ್ಲಿ ಹೈಡೋಜನ್ ಅಣುಗ¼ು ಹೇರ¼ವಾಗಿವೆ. ಹೈಡೋಜನ್ ಅಣುಗ¼ು À À ್ರ À À ್ರ À ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನೆಯ ಚಿತ್ರ ತೆUಯುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಯಸ್ಕಾಂತzಂತೆ ವರ್ತಿಸುತª.É É À ್ತ 0.2 ರಿಂದ 2 ತೇತ್ಸಾ ಯಂತU¼£್ನು ಒಳಾಂಗUಳ ಚಿತ್ರ ಪqಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾg.É ್ರ À À À À É ನೇರ, ಮಗ್ಗುಲ, ವP್ರÀ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಸªುತಲದ ಚಿತU¼£್ನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ À ್ರ À À À ಆಳzಲ್ಲಿ ಪqಯಬಹುದು. ಮಿದುಳಿನೊಳUಣ ಅತೀ ಸಣ್ಣ ಅಳಿಗೊಳಪ (ಇನ್‍ಫಾಕ್ಟ್) À É À ್ರ ಬೆ£್ನು ಮೂಳೆ, ಮೂಳೆUಳ ನqುವಿನ ತm,É್ಟ ಬೆ£್ನುಹುರಿ, ನgU¼,À ಹೃದಯದ ಒಳಾಂಗUಳ À À À À À À À ಸµ್ಟÀ ಚಿತ್ರ ಎಂ.ಆರ್.ಐದಿಂದ ಪqಯಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್gೀ ಚಿತzಲ್ಲಾUಲಿ, ಸಿ.ಟಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ್ಪ É É ್ರ À À ಚಿತzಲ್ಲಾUಲಿ, ಶªಣಾತೀತದಿಂದಾಗಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾzs್ಯÀ ವಾಗzುದ£್ನು ಕಾಂತೀಯ ್ರ À À ್ರ À À À ಅನುರಣಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 1980ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇದರ ಬಳಕೆ 2002ರµ್ಟgಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರುಕೋಟಿ ಚಿತU¼£್ನು ತೆUzು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಇದರ À À ್ರ À À À É À ಉಪಯುಕ್ತತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. (ಎಸ್.ಸಿ.ಡಿ) ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ) : ಸಿಂಧೂನದಿ ಕಣಿವೆಯ (ಹg¥್ಪÀ, ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೊ, ಚ£ುದಾರೊ) ಸಂಸ್ಕøತಿ ಪ.ಶ.ಪೂ 1500ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ À À್ಹ ್ರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳº¸ರಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ನಾಮವಾಯಿತೆಂದು ಚರಿತಕಾರರ ಮತ. É À ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಣಿ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದರ ಕಾಲ ವೇದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನದೆನ್ನುವರು. ವೇದಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ 1200 ರಿಂದ 800ರವರೆಗೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಋಗ್ವೇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾದ ಅಥರ್ªವೇದP್ಕೂ ಹg¥್ಪÀ ಸಂಸ್ಕøತಿಗೂ ಸಂಬಂzsU¼ು ಕಾಣುತª. ಅಥರ್ª ಎಂದರೆ À À À À À À ್ತ É À ಪೂಜಾರಿವೈದ್ಯ. ಇವನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ. ರಾಜನಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವವನಿದ್ದ. ಅಥರ್ವಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾನ, ಬಲಿ, ಮಂಗಳ ಹೋಮ, ನಿಯಮ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿv,À್ತ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಮಂತUಳಿವೆ. ಅದgಲ್ಲಿ ಮೂಳೆU¼ು ಮತ್ತಿvರ ಅಂಗUಳ ್ರ À À À À À À ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಸಮಾನಗಳೆಂದು ನಾಲ್ಕು ವಾಯುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓಜಸ್ಸು ಕೊಡಲು ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಾರ್xನೆಯಿದೆ. zsªುನಿ, ಸಿರ, ಸ್ನಾಯುಗಳ À À À ವಿಚಾರUಳಿವೆ. À