ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೯೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


             ಆನಿಲೀನ್

ಪಕ್ನದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಪ್ಪಂಕ್ರಿಣವಾಗಿ ತಿದುಃಏವುದು. ಹಿಳೆಗೆಂಮೇ ಇತರ ಛಂಕದ ದರ್ಶಿನಿಗಳು.ಬಳಸಿದ ಅನಿಲದ ಗಾತ್ತಂನುಸ್ಸೂ ಎಡಗಡೆಯಿಂದೆ ಬಲಗಡೆ ಸೊಚಿಳೆಫಲಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶಿನಿಗಳು ತೊಳರ್ದಿಶಿವ ಮಾಪನಗಳಿರಿದ (ರೀಡಿರಿಗ್ಸ್) ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅನಿಲದಗಾತ್ತಂನ್ನು ದಶೆಲಕ್ಷ. ದಶಸಾಎರ. ಸಾಎರ ಹೀಗೆ ಎಎಧ ಘನಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಮಾಡಬಹುದು. ಅನಿಲ ಹೆಜ್ಜೆನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಾಗುವಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ತವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ತಿರುಗುಮಾಲುರಕಗಳನು ಉಪಯೊಳೆಗ್ಸಾಶಿತ್ತೆರೆ. ಇದರ ಹೇಎದಿಕೆ ಭಾಗಶಃ ಉರುಳೆಯಾ ಕಾರದಲಿದು ಮಧ ದೆಸ್ಸೆಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ವಬೂಶಿರು ತಿರುಗುವ ಚೆ ಸಾಧನಗಳು (ಇರಿಪೆಲರಿ) ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ತತಿ ಚೆಮ್ಮುಸಾಧನವೂ ಪಕ್ಕದ ಸಾಧನ ತಿರುಗುವೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗುವುದು. ಮಾಪಕದೆವಿಳೆಗೆ ಬರುವ ಅನಿಲ ಮಧೆಕಿದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೆವಿರಬರುವಾಗ ಈ ಚಿಮ್ಮು ಸಶಿಧನಗಳನ್ನು ಚೆಲಿಸುವೆರಿತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಷ್ಟಿಕೆವಿಳಶ್ಚಿಂರೆ ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರ ನಿಯೆತವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಣೆ ರ್ಭಾಂರಿದ ಸವಿಚೆರಿಫಲಕದ ದರ್ಶಿನಿ ಸವಿಚೆಸ್ತೂದೆ. ಕೆಲವು ತಿರುಗುಮಾಪಕಗಳನ್ನುಪಯೊಆಗಿಸಿ ಚೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣವೊಯ್ಯಾ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಬಾ ಅನಿಲಪ್ರವೆಕಾಣವನುಲ್ಕ ಅಳತೆ ರ್ವಶಿಡಬಹುದು. ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಚ್ಚುಇಯಿದೆವ್ವೈರೆ ಅದೆನುಸ್ಸೂ! ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ರಂಧ್ರ ಮಾರ್ಪಗೆಂನ್ನು ಉಪಯೊರಿಗಿಸೋರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಕೊಳವೆಯೊಳಗೊ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಪ್ಪಂರುವ ಒ೦ದು ಉಕ್ಕಿನ ತಟ್ಟೆಯೆನ್ನು ಜೆಕಾಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ರರಿಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಹೊರಚಿಮ್ಮಿ ಅದು ರ್ಭಾಂಸೋ ಕಡೆ ಅರಿಶಿಕ ನಿವಾಸ (ಪರಿರ್ಷಿಯೂ ವತ್ಮಕಖ್ಯಮ್)ಉಯಾಗುತೆರ. ಇದರಿಂದ ತಟ್ಟೆಯೆ ಇಕ್ಕೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಒತ್ತಡ ಎರಡು ಭಶಿಗಗಳನುಸ್ಸೂ ಒರಿದು ಒತ್ತಡಮಾಲುಫ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಗುವ ಒತ್ತಡವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಂಡುಹಿದಿಂರಶಿಬಹುದು. ಒತ್ತಡತಿಕ್ಯತ್ಯಾಸೆ ಅನಿಲದ ಪಸ್ಸೂಫಾಹವನ್ನು ಅರಿದರೆ. ಚಲಿಸಿದ ಅನಿಲದ ದ್ರೋಮ್ನ ಅವಲರಿಬಿಸುವುದು ಟ್ರೋಹಂಗಳು ರಚೆನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌವಾಗಿಯೂ ದೃಢವಾಗಿಯೂ ಅಳತೆಯೆಲ್ಲಿ ನಿಖಿರವಾಗಿಯೂ ಇರುವುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕೊಲಗಳೂ ಉಯುಗೆ ಹೆಣುರಬರುವ ಅನಿಲದ ಒತ್ತಂ ಬಹುಕಾಲ; ಕಡಿಮೆಯಾಗು ವುದು. 2 ಹೊರಬರುವ ಅನಿಲದ ಗಶಿತ್ತಘಂಷ್ಠ್ರ ಅದರ ಒತ್ತಡ ವ್ಯತ್ಮಾಸೆಕಣ್ಣು ಸರಿಬರಿಧ ನಿರೊಂಸುವ ಗಣಿರ್ತಬಫುಸೆಳು ಬಹಳ ಜಟಿಲ. ಮೊದಲನೆಯ ವೊಕೊಲಯ್ಪು ಪ್ರೇಲಿತಿಂಹೀ ಎವರಿಸಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರೇಲಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನಿಲದ ಒಶ್ವೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೆಣಾಗಿರುವ ಅನಿಲದ ಒತ್ತೆಡಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಪಾಲು ಹೆಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗೆಣಿತೆ ಟ್ರೋಳನು ಬಲು ಜಾಗರಹುಕತೆ ಯುದ ಎತ್ತೇಷಿಂ ದೇರ ದೇರ ಒತ್ತಡಜವ್ಯತಶ್ಚಿಕಗಳಿಗ ಸೆರಿದೂಗುಎಕ್ಷೆ ಗಾತ್ತಂಳನುಸ್ಸೂ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾಟಫ್ಕದ ವರಾಪನಗಳಿರಿದ ಅನಿಲದ ಗಾತ್ರ ತಿಳಿಯಎವುದು ಸುಲಭ. ಯಾವುದಾದರೂ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮಾನಗಾತ್ರದ ಯಾಂಆಷ್ಣ ತಿಳಿದಿದ್ಧರೆ ಹೊರಬರುವ ಆನಿಲದೆ ಒಟ್ಟು ಉಷ್ಣಸಾಮೆರ್ಥ್ಯದ ಅಳತೆಯಿರಿದೆ ಗಾತ್ರೆ ಆಳತೆಮಾಡಬಹುದು.ಈ ತತ್ತಸ್ಸೂವೆನುಸ್ಸೂ ಅನುಸರಿಸಿ ರಚಿಸಿರುವ ಅನಿಲಮಾರ್ಪಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣ ಧಾರಣಮಾಷೇಗಳಿಂದು ಹೆಮಾ. ಅನಿಲದ ಕೆಹುಳೆವೆಯೆಂಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಲದೂರದ ಆರಿತರದೆಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎದ್ಯುದುಷ್ಣತಾ ಮಾಪಕಗಳಿದ್ದು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಶಾಬೊಕಿತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಏದ್ಯುಡ್ವಾಹಕದ ಮೇಂ ಬೊಂದುಃತ್ರ್ಯಇಟಿಸ್ಸೂರುತಾರೆಶ್ಚಿಐ ಎಮೃಹ್ಸುರುಳಿಯೆಮ್ನ ಅನಿಲ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆನಿಲದ ಉಷ್ಣತೆ ಒಳೆಹೊಕ್ಕ ಆನಿಲರ ಉಷ್ಣತೆಗಿರಿತ ಹೆಜ್ಜೆರುವುದು. ಈ ಉಷ್ಣತೆಯೆ ಲಂತೆರವನ್ನು ಉಷ್ಣತಾಮಾಪಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತನೆ. ವೇಗ ಹೆಚ್ಚೆದ್ದರೆ ಉಡ್ಡಕೆಯೆ ಆರಿತರ ಕೆಡಿಮೆಯಾಗುಪ್ರೆದು ಮೆತಷ್ಟ್ರ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಆರಿತೆರ ಕ್ಕೂಚುವುರು ವೇಗಮೈದ್ದರೂ ಉಷ್ಣತೆಯೆ ಅರಿತರ ಒಂದೇ ಇರುವಂತೆ ಇತರ ಎದಶ್ಚಿತ್ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ ಎದಶ್ಚಿತ್ನೋಂಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತಾಮಾಪಿಗಳು ಏಮ್ಶೆತ್ಘೋವನ್ನು ನಿಯರಿತಿಗ್ರೆಎವುವು ಹೀಗಾಗಿ ಸುತುಂಯೆಲ್ಲಿ ಹರಿಯಎವ ಎಡ್ಡುತ್ತಿನ ವೈತಶ್ಚಿಸ ವೇಗವ್ಯತಶ್ಚಿಸೆಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿತ್ತೂದೆ.ಅದೆಎರಿರಿದೆ ಸುರುಳಿಗೆ ಎದ್ಯುತ್ ಮೂರಾಜನ್ನು ಆಳತೆಮಾಡುವ ನಿದ್ಯುಕ ವ್ಯಾತ್ ಮೇಂಮಾಪನಗಳು ಹೇಎರಬತ್ತೊಕಿರುನ ಅನಿಲದ ಗಾಕ್ರವಮ್ನ ತಿಂಸುವುವು. ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ಮಮುರುವ ಆನಿಲಗಳ ಗಾತ್ರೆದ ಅಳತೆಗೆ ಇರಿಥ ಮಾಪಕವಮ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಸ. ಅನಿಲೀನ್ : ಅರೊಮ್ಲಾಟಿಕ್ ಗುರಿಪಿಗೆ ಸೇರಿದ. ಸಾರಜನಕ ಹೊ೦ದಿರುವ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಸ್ತು (ಅಮೃನೊ ಬೆರಿಜೀನ್. ಫಿಳಿನೈಲ್ ಆಮಿಳೆನ್ತಃ ದುಬ೯ಲಕ್ಷಾರ. ಸಸ್ವಂನೈವಾದ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಗೊವೆನ್ನು ಹ್ಯಡ್ತಾಕೆಸ್ಸೂಡ್ನೊರಿದಿಗೆ ಕತಿದಿಸಿದಾಗ ದೊರೆತ ವೆಸ್ಪಂಗೆ. ಈ ಹೆಸೆರನ್ನು 1841ರಲಿಸ್ಸೂ ಚ್ರಂಸ್ಸೂ ಎಯಿವನು ನೀಡಿದ. ಇಯ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅರಿದರೆ 1826ರೆಲ್ಲಿ ಇರಿಡಿಗೊಂರಿದಲೂ 1834ರಲ್ಲಿ ಟಾರಿನಿಂಧೇಬಾ ಇದನಗ್ನು ತುಟಾರಿರ್ಭಾಂತ್ರ್ಯ 1856ರಲ್ಲಿ ಮ್ಶೆನ್ ಎರಿಬವನು ಅನಿಲಿನ್ನಿನಿರಿದೆ ಮೋಷ" ಕೆದ್ವೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮೊದಲ ಸೆರಿತ್ತೇಷಿತಬಣ್ಣವಮ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ. ಅರಿರಿನಿಂದ ಅದರ ಅನೆರಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಪ್ರಿಂ" ಆಗಿಮದೊರಿದಿಗೆ ಸೆಕಿರಿಕೆಂಎರಿಡು ಡೈ ಆಚೊನಿಯೆಂ ಸರಿಯುಕ್ತವಸ್ರೋಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಆದ ವಸ್ತು ಫಿಳೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಮೀನ್ಗಳ ಗುರಿಪಿನ ರಾಸಿವಯನಿಕ ವದಪ್ತಿಗಳೊಂಧಿಗೆ ಸೆರಿರಿಕೊರಿಡು ಎಎಧೆ ಬಣ್ಣದ ವೆಸ್ತುಗಳಾಗುವುದು. ಬಣ್ಣದ ತೆಯಾರಿಕೆಯೆಲ್ಲಿ ಅನಿಲಿನ್ನು ಸ್ತಾಂಝದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯಶಿಕ್ತ ಸಾಮೆಗ್ರಿರಿಕೆತಿವಗುವೆರಿತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲಸ್ಸೂದೆ ಔಷಧೆಗಳು, ಸಂಶ್ರೇಷಿತ ರಬ್ಬದ್. ಸ್ತೂಳರ್ಟಗಳು. ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಐತ್ರೆರ೦ಭದ ರಸಾಯೆನನಸ್ತು ಆನಿಲೀನ. ತಯಾರಿಕೆ : ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ಆನಿಲೀನ್ ಇರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನೈಭೆಪ್ರಿರಿಬಿಲಂಕೆಳೆನಮ್ನ ಅಪಕರ್ಷಣಕ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ ಆನಿಲೀನ್ಅನುಸ್ಸೂ ತೆಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆರಿಜೀನನ್ನು ಗೆಂಧೆಕಾನ್ಗು ಮತ್ತು ನೈಓಕ್ರೆಫ್ ಆದ್ದುದೆಣಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಂಏಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ. ಬಟ್ಟಿಯಿಳಿಸಿ ಬರಿದ ನೈಟೆಪ್ರಿಆಬೆರಿಜಿಳೆನ್ನನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅರಮಡಿ. ನೀರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯದ್ರೋಗ್ಲೀರಿಕ್ ಆದ್ದುಗಳೊರಿದಿಗೆ ಕುದಿಸೆಲಾಗುವುದು; ಈ ಹೆಬೆಯನುಸ್ಸೂ ಜಲಜನಕದ ಆಪಕತಿರ್ಗೆಣಕ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ ೭೨೦ದ ಅನಿಲೀನ್ ಅನು.! ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಬೆಯ ಬಟ್ಟಿಯಿಳಿಸಿ ಬೆಳಿರ್ಪಡಿಮ್ಮೂರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕ ವೇಗೋತ್ನಷೆಷಗಳ ಸಹಾಯಂರಿದ ಕೆಕ್ಲಿಆರೊಳಿಬೆರಿಜಿಳೆಮ್ಮೂ ಆಮೊಳೆನಿಯದೆಮಿದಿಗೆ.ರಾಸಾಯೆನಿಕಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದುವರಿತೆ ಮಾಡುವುದು ತೆಂಟಾರಿಕೆಯ ಇನೊಲ್ಕರಿದು ಮಾರ್ಗ. ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಯೂಗಗಳು : ಇದರ ಅಣುಸೊತ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಅನಿಲೀನ ಬಣ್ಣಎಲ್ಲದ. ಎಣ್ಣೆರುಶಿರಿತಿರುವ ದ್ರೆವ. ಇದರ ಕುದಿಯಶಿವೆ ಬಿ೦ದು 184.4 ಸೆಂಗ್ರೆಳೆ. ಮತ್ತು ದ್ರೆನಿಸುವ ಬಿರಿದು. 8 ಸೆಂಗ್ರೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸ್ಥಲ್ಲ ಭಾಗ ಅರಿದರೆ,31 ಭಾಗ ನೀರಿನೆಲ್ಲಿ1 ಭಾಗ ಮಾತ್ರೆ. ಕರಗಶಿತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸೆಬಹುದಾದ ಏಶಿವೊಂಸೆನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಇದೆಕ್ಕೆ ಇವೆ. ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆರಿಟತ್ಪಗ ಆಮೆಗಿಜನೆಕದೊರಿದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರಿದಿ ಕಡೆಗೆ ಕೆಚ್ವಿಎತಿಶ್ರತ ಕರಿದುಬಣ್ಣವಾಗುತ್ತೆದೆ. ಆನಿಲೀನ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟೆಕ್ ಅಮೀನ್ ಆಗಿರುವುದರಿರಿದ ಇಯ್ಕೆ ಸೆಹಜವಾಗಿಯೇ ಅರೊಮಾರೆತಿತಿಕಿ" ರಾಸಿಪುಯೆನಿಕವಸ್ತಾಂಳ ಪೊಸ್ಥಾಪನೆ (ಸೆಬ್ಸ್ಪಿಣ್ಣೂಪನ್) ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳೊ ಆಮಿಆನ್ಗಳ ಗುಣಗಳೊ ಇವೆ. ಇದು ದುತಿರ್ಕಿಲಕಾಸ್ಸೂರವವಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಮೆಸ್ಸೂಗಳೆಖುಡನೆ ವತಿಘೋದು. ಗರಿಧೆಕಾಮಗೆಕ್ಸ್ನಣಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಅನಿಲೀನ್ ಸೆಲ್ಲೆಯ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆನಿಲೀನ್ ಸೆಲ್ಲೆಳಿಟನ್ನು 200' ಸೆಂಗ್ರೇ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಷೀರಿಯಾನಾಶಕಗಳಾದ ಗರಿಧಕಮ್ಮೂ ರಾಸಾಯೆನಿಕಗಳ ಸೆಲ್ಫ್ನಿಲವೆಶ್ಚಿಡ್ಕು ಟಾರಿಘುಚ್ಛೇ. ಸಾವಯವ ಆನ್ಗುವಾಗಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಪ್ಪುದೇಏದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಸಿಟನಿಲೆಗ್ರೆತ್ ಅಗುತೆಕ್ರೆ ಅನಿಲೀನ್ ಸುಂಝಾಗಿ ಉತ್ನಇರ್ಷಣ ಹೊಯೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದೆ ವಸ್ತುಗಳಿವುಜಭ. ಕೆಪ್ರೀಮಿಕಿ" ಆದ್ದುರಿರಿದ ಕ್ಲಿನೊಳೆನು. ಮೆಸ್ಸೂಲುತುತ್ತೆ, ಪಲ್ಮಾರರಿಗನೆಳಿಟ್ನಿರಿದ ಅಜೆಂಖೆರಿಂಕೀನಓಈ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ನಷಳೀಠಿರ್ಭಾಂರಿದ ಬರುವ ವೆಸ್ತುಗಳು ಉಕ್ಕರ್ಷಕಗಳನ್ನು ಆವಲರಿಬಿಸಿವೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿರುಶೀ ಈ ರಾಸಿಪುಯೆನಿಕ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವರಿತೆ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಯಾರಿಮ್ಯಾಂ. ಡೈಡೆಗ್ರೀಕ್ಲಿಳರಿಪ್ ಆಮಗಿದೆಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಅನಿಲೀಸ್ನನುಸ್ಸೂ ಮಂಜಿನ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಸೊಳಿಡಿಯೆಂ ನ್ಯೆಟೆಸ್ಸೂಪೆತ್ದಾ ಸ್ಸೂನಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ರೈ ಆಜೆಛಾಲಾಯೊಸ್ತ್ರವಸ್ರೋಸ್ತೂದೆ. ಈ ವೆಸ್ತು ಸಾಧಾರಣ.