ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


. ಅನುಪಮಾ ನಿರ೦ಜನ - ಅನುಬಿ೦ಬ

ನಕ್ ಶತ್ರಗಳೀಗೆ ಎರಡೋ ವಿಧದ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ೧. ಅದರ ಸಶೀಯಚಲನೆ [ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಶನ್]. ಇದನ್ನು ಖಗೊಳದ ಮೆಲೆ ನಕ್ ಶತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಚಲನೆಯಿ೦ದ [ಆ೦ಗುಲರ್ ಮೊಶನ್] ತಿಳೀಯುತ್ತೆವೆ.೨. ದ್ರುಶ್ತಿ ರೆಖೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೆ ಚಲನೆ. ಇದನ್ನು ಅನುತ್ರಿಜ್ಯ ವೆಗದಿ೦ದ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಒ೦ದು ನಕ್ ಶತ್ರದ ರೊಹಿತದಶ್ರಕದ ಅಭ್ಯ್ಸಾಸದಿ೦ದ ಆ ನಕ್ ಶತ್ರದ ಅನುತ್ರಿಜ್ಯವೆಗವನ್ನು ತಿಳೀಯಬಹುದು. [ ನೊಡೀ-ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ]


ಅನುಪಮಾ ನಿರ೦ಜನ ; ೧೯೩೪-೫೮. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸ್ಸಿದ್ದ ಲೆಖಕಿ. ವ್ಯೆದ್ಯೆ ಇವರ ಹುಟ್ಟೂ ಹೆಸರು ವೆ೦ಕಟಲಕ್ಶ್ಮಿ. ಅನ೦ತರ ಪತಿ ನಿರ೦ಜನೆರು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಅನುಪಮಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಪಮಾ ನಿರ೦ಜನ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲೊಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾದರು. ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ೧೯೩೪ ಮೆ ೧೭ ರ೦ದು. ಶೀವಮೊಗ್ಗ ಜೆಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳೀಯಲ್ಲಿ. ತ೦ದೆ ಶೀವರಾಮಯ್ಯ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಶ್ಮಿ ದೀವಮ್ಮ ತ೦ದೆÀವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೇಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿ೦ದ ಉರು ರಿಗೆ ವಗ೯ವಾಗುತ್ತಿತು ಇದರಿ೦ದಾಗಿ ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ವಿದ್ಯಬ್ಯಾಸ ಬೆರೆ ಉರುಗಳ್ಳೀ ನಡೇಯಿತು. ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಮಹಾರಾಣೀ ಕಾಲೆಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಗ್ನ್ಯಾನದ ವಿಧ್ಯಾರ್ತಿಯಗಿ ಇ೦ಟರ್ ಮಿಡೀಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತೆರ್ಗೆಡೇ ಹೊ೦ದಿದರು. [೧೯೫೧]. ಅನ೦ತರ ಮ್ಯೆಸುರಿನ ಮೆಡೀಕಲ್ ಕಾಲೆಜು ಸೆರಿ ವ್ಯೆದ್ಯೆಕಿಯ ಪದವಿ ಪಡೇದರು. [೧೯೫೬] ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರಗತಿ ಶೀಲ ಲೆಖಕರು ಪತ್ರ ಕಾರ್ತರು ಎ೦ಬ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಹೊ೦ದಿದ ನಿರ೦ಜನರನ್ನು ನೊಡೀ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರದು ಅ೦ತಜಾ೯ತಿಯ ವಿವಾಹ.

    ಇವರು ವ್ಯೆದ್ಯೆಕಿಯ ಪದವಿ ಪಡೇದ ಅನ೦ತರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವನ್ನು ಆರ೦ಭಿಸಿ [೧೯೫೮] ಮು೦ದೆ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ತಳಾ೦ತರಿಸಿದರು [೧೯೬೧]. ಇವರಿಗೆ ತೆಜಸ್ವಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಶೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸರು ಮಾಡೀದ್ದಾರೆ. 

ಅನುಪಮಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ತಿದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಆರ೦ಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಅನೆಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಇವರು ಕಣ್ಮಾರೆ ಎ೦ಬ ಕಥಾಸ೦ಕಲನ ೧೯೫೨ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅನ೦ತರ ಗಿತೆ, ಸ೦ಕೊಲೆಯೊಳಗಿ೦ದ ಎ೦ಬ ಕಾದ೦ಬರಿಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾದವು[೧೯೫೪]. ಇವರು ಬರೆದ ಸ್ನೆಹಪಲವ್ವಿ ಎ೦ಬ ಕಾದ೦ಬರಿ ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊ೦ಡ ಒದುಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೊಡನಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತ೦ದುಕೊಟ್ಟೀತು. [೧೯೬೭] ಇವರು ಇಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಾದ೦ಬರಿಗಳ್ಳೂ ಒ೦ಬತ್ತು ಕಥಾಸ೦ಕಲನಗಳ್ಳೂನ್ನು ಪ್ರಕಟೀಸಿದ್ದಾರೆ. ರುವಾರಿಯ ಲಕ್ಶ್ಮಿ [೧೯೬೦] , ನಿರಿಗೆ ನ್ಯೆದಿಲೆ ಶ್ರೂ೦ಗಾರ [೧೯೬೦] , ಏಳೂ ಸುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ [೧೯೬೬], ಒ೦ದು ಗಿತೆಯ ಕಥೆ [೧೯೮೩] ಇವು ಕಥಾಸ೦ಕಲನಗಳ್ಳೂ ಇವರ ಬಹುತೆತ ಕಥೆಗಳೂ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕ್ರೊರ ಮುಖಕ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ, ಭವಿಶ್ಯವನ್ನು ಒಳೀತಾಗಿಸಿಕೂಳ್ಳೂವ ಹ೦ಬಲದವಾಗ್ಗಿದ್ದು ವರ್ಗಮುಲವಾದ ಸ೦ಘಶೃಃಆ, ಲಿ೦ಗಭೆದನಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟಗಳ ಸುತ್ತ ಬಳೇದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಸ್ನೆಹಪಲವ್ವಿ, ಆಕಾಶಗ೦ಗೆ , ಋಣ, ಮಾಧವಿ, ಶ್ವೆತಾ೦ಬರಿ, ಹ್ರುದಯವಲ್ಲಭ, ಎಳೇ, ಮುಡಣ ಪಡೂವಣ- ಇವು ಇವರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಕಾದ೦ಬರಿಗಳೂ . ಮಧ್ಯಮವಾರ್ಗದ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಸ೦ಕಿಆಋಣಾತೆಯನ್ನು ಎಳೇ ಎಳೇಯಾಗಿ ಬಿಡೀಸಿ ನೊಡೂವುದು ಇವರ ಬಹಿಪಾಲು ಕಾದ೦ಬರಿಗಳ ಆಶಯ. ಶ್ವೇತಾ೦ಬರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರುತ್ತಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೇಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೆಮವಿವಾಹದ ಬಹುಮುಖಗಳೂ ಚಾರ್ಚೆತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹ್ರುದಯವಲದದಲ್ಲಿ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕ೦ಡೂಬರುವ ಪ್ರಿತಿಯ ನೆಲೆ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಎಳೇ ಕಾದ೦ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ದೆಶಗಳ ಸ೦ಸ್ಕ್ರುತಿ , ದಾ೦ಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಏರುಪೆರುಗಳೋ೦ದಿಗೆ ಹೂರಾಟದ ಬದುಕು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೂತ್ತವೆ. 'ಮಾಧವಿ' ವಿಶೇಶ ವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೇಯವ ಕಾದ೦ಬರಿ. ಪೊರಾಣದ ವ್ಯೆಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ವ್ಯೆಝ್ ನ್ಯಾನಿಕ ವಾಗಿ ವಿಶ್ಳೇಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕಾದ೦ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐರಾವತಿ ಕಾರ್ವೆಯವರ ಮರಾಟೀ ಕ್ರುತಿ 'ಯುಗಾ೦ತದಿ೦ದ' ಪ್ರೆರಣಗೊ೦ಡೂ ರಚಿತವಾದ ಕಾದ೦ಬರಿಯದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಕಥೆಯು೦ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಚಿ೦ತನಗೂಡ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಆನೆಕ ಕ್ರೊತಿಗಳೂ ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳೂ ಮೊದಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಭಾಶೆಗಳೀಗೆ ಅನುವಾದಗೊ೦ಡೀವೆ. ಕಲ್ಲೊಲ ಎ೦ಬುದು ಇವರ ಒ೦ದು ನಾಟಕ 'ನೆನಪು' ಸಿಹಿ-ಕಹಿ' ಇವರ ಆತ್ಮಕಥೆ [೧೯೮೫]

              ಸ್ನೆಹಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅ೦ಗ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೂ-ಅಮೆರಿಕ ಇವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳೂ. ೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೇದ ಅ೦ತಾರಾಶ್ಃಟೃಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧೀಯಾಗಿ ಹೂಗಿ ಪೂರ್ವಜರ್ಮನಿ, ರಶ್ಯ, ಪೂಲೆ೦ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೀದಾಗಿನ ಅನುಭವಗಳೂ ಸ್ನೆಹಯತ್ರೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವರ ಯುರೂಪ್-ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸಾನುಭವಗಳೂ ಅ೦ಗ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುರೊ-ಅಮೆರಿಕ [೧೯೮೧] ಎ೦ಬ ಕ್ರೂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಗಸಾಗಿ ಮೂಡೀಬ೦ದಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಶೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ನೀಡೇದ ಕೊಡೂಗೆ ಅಪಾರವಾದುದು . ಇವರು ಮಕ್ಕಳೀಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೂ೦ದು ಕಥೆ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚ್ಯೆತ್ರದಿ೦ದ ಫಾಲ್ಗುಣದವರೆಗೆ ೧೨ ಸ೦ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ೩೬೫ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಟ್ಟೀದ್ದಾರೆ . ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ವಿಘ್ಣೈಆನ , ಸಾಹಸ, ಹಾಸ್ಯ, ಅತಿಮಾನುಶಾ ಮೂದಲಾದ ವಿಶಯಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳೂ ಈ ಸ೦ಪುಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದು , ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊ೦ಡೂ ತಿಳೀವಳೀಕೆ ಮೂಡೀಸುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.


ವ್ಯೆದ್ಯಕಿಯ ವಿಝ್ನ್ಯನಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಇವರು ಅನೆಕ ಊಪಯುಕ್ತ ಹಾಗು ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರುತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಧುವಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು, ದಾ೦ಪತ್ಯ ದಿಪಿಕೆ-ಇವು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ , ದಾ೦ಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯೆ೦ಗಿಕತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮುಡೀಸುವ ಕ್ರುತಿಗಳೂ.' ಕೀಳೂ ಕಿಟೋರಿ 'ಹದಿಹರಿಯದೆ ಹೆಣ್ಣೂ ಮಕ್ಕಳ ದ್ಯೆಹಿಕಾರೂಗ್ಯದೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳೀವಳೀಕೆ ನೀಡೂವ ಕ್ರುತಿ. ಆರೊಗ್ಯ , ಸ್ತ್ರಿಸ್ವ್ಯಾಸ್ಪ ಸ೦ಹಿತ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಗತ್ತು ಇವು ಇವರ ಊಪಯಕ್ತ ವ್ಯೆದ್ಯಕಿಯ ಕ್ರುತಿಗಳೂ.

ವಯಸ್ಕರ ಶೀಕ್ಶ್ನನ ಪಡೇದವರಿಗಾಗಿ ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಕೆ೦ಪಮ್ಮನ ಮಗು [೧೯೬೪] ಎ೦ಬ ಕ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳೀಗರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ್ನಿಣೀ ಯರ ಆರ್ಯೆಕೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಯೊಗಕ್ಶೆಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳೀವೆ ಈ ಕ್ರುತಿಗೆ ವಯಸ್ಸರ ಶೀಕ್ಶಣ ದ ರಾಶ್ಟೃಐಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ [೧೯೬೫] ತಾಯಿ-ಮಗು ಮಹಿಳೇಯರಿಗಾಗಿಯೆ ಬರೆದ ಮಾತ್ರುವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅರಿವು ಮುಡೀಸುವ ಕ್ರುತಿ.


ಅನುಪಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅನೆಕ ಗವ್ರವ ಪೊರಸ್ಕಾರಗಳೂ ದೂರತಿವೆ. ಕಾಸರಗೂಡೂ, ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೆಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಶತೆ [೧೯೭೭], ಸೂವಿಯತ್ ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ನೆಹರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ [೧೯೭೮] ಬೆ೦ಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೆಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಶತೆ [೧೯೮೧] , ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೊತ್ಸವದ ಬೆಳ್ಳೀ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ [೧೯೮೩] ನ೦ಜನಗೊಡೂ ತಿರುಮಲಾ೦ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ [೧೯೮೭] ಇವು ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಕೆಲವು ಗವ್ರವಗಳೂ . ಅನುಪಮಾ ಅಭಿನ೦ದನ [೧೯೮೮] ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭಿನ೦ದನ ಗ್ರ೦ಥ . ಇವರು ೧೯೯೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪ ರ೦ದು ನಿಧನರಾದರುಅನುಪಲಬ್ದಿ; ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ; ಮಿಮಾ೦ಸೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯೆತವೆದಾ೦ತಗಳೀಗೆ ವಿಶೀಶ್ಟಾವಾದುದು . ವಸ್ತುವಿನ ಅಭಾವಘ್ಣೈಆನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಝ್ಣಾನಸಾಧನವೆ೦ದು ಇವುಗಳ ಮತ ಮುಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡೇ ಇಲ್ಲ ಜೀಬಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕವಲ್ಲ ಎ೦ಬ ಅಭಾವದ [ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯ] ತಿಳೀವು ಹುಟ್ಟೂವುದು ಅನುಪಲಬ್ಬಿ ಪ್ರಮಾಣದಿ೦ದ ಮುಲೆ, ಕೊಡೇ , ಜೀಬು, ಕನ್ನಡಕ ಇವುಗಳ ಇರವು ವಿಶಯಗಳೂ ಇ೦ದ್ರಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಿ೦ದ ಬೆರೆಯದ , ಅನುಪಲಬ್ಬಿ ಎ೦ಬ ಪ್ರಮಾಣ ಅಗತ್ಯ ಎ೦ಬುದು ಮಿಮಾ೦ಸಕರ ವಾದ.ಅನುಬಿ೦ಬ; ಒ೦ದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಿ೦ಬ ಆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ಕಾಣಬ೦ದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಬಿ೦ಬ ಎ೦ದು ಹೆಳೂತ್ತರೆ ಮಕ್ಕಳೂ ದೀಪಾವಳೀ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸುರಸುರ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡೀದು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಯ ವ್ರುತ್ತರೆಖೇಯೂ೦ದು ಕಾಣೀಸುತ್ತದೆ . ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಇರುವ ಕಡೇ ಮಾತ್ರ ಜ್ವಾಲೆ ಕಾಣೀಸಬೆಕು .ಅದರೆ ಅದನ್ನು ರಭಸದಿ೦ದ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾರೆಖೇ ಅಥವ ವ್ರುತ್ತ ಕಾಣೀಸಿಕೊಳೂತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನ್ಯೂಟನ್ [೧೭೦೪] ವಿಚಾರ ಮಾಡೀದ್ದಾನೆ. ಅನ೦ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿಘ್ಣಾನ ಮತ್ತು ರಾಜನಿತಿಝ್ಣಾ ಬೆ೦ಜ ಮಿನ್ ಫ್ಃರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಅನುಬಿ೦ಬಗಳೂ ಊ೦ಟಾಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೂಗಿಕವಾಗಿ ತೊರಿಸಿಕೊಟ್ಟ [೧೭೬೫] ರಾತ್ರಿವೆಳೇ ಕೊಟಡೀಯಲ್ಲಿರುವ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಿದ ಕ್ಶಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಕಮಾಧ್ಯೆ ಅ


ದಿಪಾಕಾರಾದ ಬಿ೦ಬ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀಗೆ ಕಾಣೀಸುವುದು. ಒ೦ದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೊಡೀದಾಗ ಅದು ಕಣ್ಣೀನೊಳಗಿರುವ ನರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೊದಿಸುವುದರಿ೦ದ ಆ ವಸ್ತುವಿನ. ' À Û é À ªÉÆõÀ£ï). EzÀ£Äß RUÉÆüÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀPvzÀ PÉÆäÃAiÀÄ ZÀ®£É¬ÄAzÀ (DåAUÀÄå®gï À ëÀ æÀ ªÉÆõÀ£ï) w½AiÀÄÄvÉêÉ. 2. zÀȶÖgÃSÉAiÀÄ ¢QÌ£°AiÀÄ ZÀ®£É. EzÀ£Äß C£ÀÄwædå Û É À è À ªÉÃUÀ¢AzÀ UÉÆvÀÄÛ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ £ÀPvzÀ gÉÆûvÀz±ðPÀzÀ C¨sÁ帢AzÀ ëÀ æÀ À À À D £ÀPëvzÀ C£ÀÄwædåªÉÃUÀª£Äß w½AiÀħºÀÄzÀÄ. (£ÉÆÃr- qÁ¥Àgï ¥ÀjuÁªÀÄ) À æÀ À À è (Dgï.Dgï.AiÀÄÄ.)

C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¤gÀAd£À : 1934-91. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àç¹zÀÞ ¯ÉÃRQ, ªÉÊzÉå. EªÀgÀ ºÀÄlÄÖ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀl®Qëä. C£ÀAvÀgÀ ¥Àw ¤gÀAd£ÀgÀÄ ElÖ ºÉ¸ÀgÀÄ C£ÀÄ¥ÀªiÁ. ºÁUÁV C£ÀÄ¥ÀªiÁ ¤gÀAd£À JA§ ºÉ¸j£À°AiÉÄà ¸Á»vÀå¯ÆÃPÀ À À À è É zÀ°è d£À¦AiÀÄ gÁzÀgÄ. EªÀgÄ d¤¹zÀÄÝ 1934 ªÉÄà 17gÀAzÀÄ, ²ªÀªÆUÀÎ f¯Éè æ À À É wÃxÀðºÀ½îAiÀÄ°è. vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå, vÁ¬Ä ®Qëäà zÉêÀªÀÄä. vÀAzÉ «zÁå E¯ÁSÉAiÀ°zÄÝzjAzÀ HgÀÆ jUÉ ªÀUðªÁUÀÄwÛvÄ.Û EzÀjAzÁV EªÀgÀ ¨Á®åzÀ è À À À À «zÁå¨Áå¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ¼°è £Àq¬ÄvÀÄ. ¨ÉAUÀ¼Æj£À ªÀĺÁgÁt PÁ¯ÉÃf£À°è s À É À «eÕÁ£ÀzÀ «zÁåyðAiÀiÁV EAlgï «ÄrAiÀÄmï£À°è ªÉÆzÀ® zÀeðAiÀÄ°è vÉÃUÀðqÉ ºÉÆA¢zÀgÄ É À (1951). C£ÀAvÀgÀ ªÉÄʸÀÆj£À ªÉÄr PÀ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÉÃj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Àz« ¥ÀqzgÄ (1956). D ¢£ÀU¼À À É À À À °èAiÉÄà ¥ÀçUw²Ã® ¯ÉÃRPÀgÄ ¥ÀvçÀ À À PÀvðgÀÄ JA§ ¥Àç¹¢Þ ºÉÆA¢zÀÝ À ¤gÀAd£Àg£Äß (£ÉÆÃr) «ªÁºÀªÁ À À zÀgÄ. EªÀgzÄ CAvÀeÁðwÃAiÀÄ À À À «ªÁºÀ. EªÀgÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥Àz« À À ¥ÀqzÀ C£ÀAvÀgÀ zsÁgÀªÁqÀz°è É À C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ aQvÁì®AiÀĪÀ£ÀÄß DgÀ A ©s ¹ (1958) ªÀ Ä ÄAzÉ ¨ÉAUÀ¼ÆjUÉ ¸ÀܼÁAvÀj¹zÀgÄ (1961). EªÀjUÉ vÉÃd¹é¤ (1958), ¹ÃªÀÄAw¤ À À (1963) JA§ E§âgÄ ºÉtÄÚªÄPÀ̼Ä. vÉÃd¹é¤ ¸Á»vÀå PÉÃvÀçz°è ºÉ¸gÄ ªÀiÁrzÁÝg.É À À À ë À À À C£ÀÄ¥ÀªiÁgÀ ¸Á»vÀå gÀZ£É «zÁåyðzɸAiÀÄ°èAiÉÄà DgÀA¨sªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ À À É À C£ÉÃPÀ PÀxU¼£Äß §gÉzgÄ. EªÀgÀ PÀtät JA§ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£À 1952gÀ°è ¥ÀçPlªÁ¬ÄvÀÄ. É À À À À À À C£ÀAvÀgÀ C£ÀAvÀ VÃvÀ, ¸ÀAPÉÆïÉAiÉƼÀVAzÀ JA§ PÁzÀA§jUÀ¼Ä ¥ÀçPlªÁzÀªÅÀ À À (1954). EªÀgÄ §gÉzÀ ¸ÉßúÀ¥®« JA§ PÁzÀA§j ¸ÀÄzsÁ ªÁgÀ¥wçPAiÀÄ°è À À è À É zsÁgÁªÁ»AiÀiÁV ¥ÀçPlUÉÆAqÀÄ NzÀÄUÀgÀ ªÉÄZÀÄUAiÉÆqÀ£É d£À¦çAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÆß À Ñ É vÀAzÀÄPÉÆnÖvÄ (1967). EªÀgÄ E¥Àv£Á®ÌPÆÌ ºÉZÄÑ PÁzÀA§jUÀ¼£Æß MA§vÀÄÛ À À à ÛÀ À À À À PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀU¼£Æß ¥ÀçPn¹zÁÝg. gÀƪÁjAiÀÄ ®Qëä (1960), ¤ÃjUÉ £ÉÊ¢¯É À À À À É ±ÀÈAUÁgÀ (1960), K¼ÀÄ ¸ÀÄwÛ£À ªÀÄ°èUÉ (1966), MAzÀÄ VtÂAiÀÄ PÀxÉ (1983) EªÀÅ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀU¼Ä. EªÀgÀ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀxU¼Ä ªÁ¸ÀªvAiÀÄ PÀÆçgÀ ªÀÄÄRPÉÌ À À É À À Û À É JzÀÄgÁV ¤®Äèª,À ¨s«µÀ媣Äß M½vÁV¹PÉƼÀĪÀ ºÀA§®zÀªÁVzÀÄÝ ªÀUðªÀÄÆ®ªÁzÀ À À À î À ¸ÀAWÀµð, °AUÀ¨ÃzÀ¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉƼÀ¯ÁlUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ¨É¼zÄ ¤®Äèvª.É À És É À ÛÀ ¸ÉßúÀ¥®«, DPÁ±ÀUAUÉ, IÄt, ªÀiÁzs«, ±ÉÃvÁA§j, ºÀÈzÀAiÀĪÀ®¨,Às J¼É, À è À À é è ªÀÄÆqÀt ¥ÀqĪÀt - EªÀÅ EªÀgÀ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå PÁzÀA§jUÀ¼Ä. ªÀÄzsåÀ ªÄªÀUðzÀ À À À À d£ÀgÀ §zÀÄQ£À ¸ÀAQÃtðvÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉJ¼ÉAiÀiÁV ©r¹ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ EªÀgÀ §ºÀÄ¥Á®Ä PÁzÀA§jUÀ¼À D±ÀAiÀÄ. ±ÉÃvÁA§jAiÀÄ°è ªÀÈwÛª®AiÀÄzÀ°è ¨É¼AiÀÄÄwÛgĪÀ é À É À ¥ÉçêÀÄ«ªÁºÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRUÀ¼Ä ZÀaðvÀªÁVzÀÝg,É ºÀÈzÀAiÀĪÀ®¨z°è ¸ÁA¥ÀçzÁ¬ÄPÀ À è Às À «ªÁºÀz°è PÀAqÀħgÀĪÀ CgÉPÆgÉU¼Ä ºÁUÀÆ ¥ÉçêÀÄ«ªÁºÀz°è PÀAqÀħgÀĪÀ À É À À À ¦çÃwAiÀÄ £É¯É awçvªÁVzÉ. J¼É PÁzÀA§jAiÀÄ°è «zsªÁ«ªÁºÀzÀ §UÉV£À «ZÁgÀU½ªÉ. À À À ªÀÄÆqÀt ¥ÀqĪÀt PÁzÀA§jAiÀÄ°è ©s£ßÀ zÉñÀU¼À ¸ÀA¸ÀÌøw, zÁA¥ÀvåÀ fêÀ£zÀ À À À KgÀÄ¥ÉÃgÀÄUÀ¼ÆA¢UÉ ºÉÆÃgÁlzÀ §zÀÄPÀÄ ©aÑPƼÀÄvz.É ‘ªÀiÁzs«’ «±ÉõÀªÁV É É î ÛÀ À UÀªÄ£À ¸É¼AiÀÄĪÀ PÁzÀA§j. ¥ÀÅgÁtzÀ ªÀåQU¼£Æß DV£À ¸ÀªiÁdªÀ£Æß ªÉÊeÕÁ¤PÀªÁV À É Û À À À À À «±Éö¸ÀĪÀ ¥ÀçAiÀÄvÀߪÀ£Äß F PÁzÀA§jAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. EgÀªÁw PÀªðAiÀĪÀgÀ è À É ªÀÄgÁp PÀÈw ‘AiÀÄÄUÁAvÀ’¢AzÀ ¥ÉçÃgÀuUÆAqÀÄ gÀavÀªÁzÀ PÁzÀA§j¬ÄzÀÄ. É É ªÀĺÁ¨sÁgÀvz°è §gÀĪÀ G¥ÀPxAiÉÆAzÀ£Äß E°è ªÀÄgÀÄaAvÀ£UÆqÀ¯ÁVzÉ. EªÀgÀ À À À É À É É Ø

309

C£ÉÃPÀ PÀÈwUÀ¼Ä vÉ®ÄUÀÄ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉU½UÉ À À C£ÀĪÁzÀUÆArªÉ. PÀ¯Æî JA§ÄzÀÄ EªÀgÀ MAzÀÄ £ÁlPÀ. ‘£É£¥ÅÀ : ¹»-PÀ»’ É É è À EªÀgÀ DvÀäPxÉ (1985). À ¸ÉßúÀAiÀiÁvÉç ªÀÄvÀÄÛ CAUÉÊAiÀÄ°è AiÀÄÄgÉÆÃ-CªÉÄjPÀ EªÀgÀ ¥ÀçªÁ¸À PÀx£U¼Ä. À À À À 1975gÀ°è §°ð£ï£À°è £ÀqzÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄ»¼Á PÁAUÉç¸ïUÉ ¨ÉAUÀ¼Æj£À É À ¥Àçw¤¢sAiÀiÁV ºÉÆÃV ¥ÀǪÀðdªÀÄð¤, gÀµåÀ , ¥ÉÇïÉAqïUÀ¼°è ¥ÀçªÁ¸À ªÀiÁrzÁV£À À C£ÀĨsªU¼Ä ¸ÉßúÀAiÀiÁvÉçAiÀÄ°èª.É EªÀgÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï-CªÉÄjPÀ ¥ÀçªÁ¸Á£ÀĨsªU¼Ä À À À À À À À À CAUÉÊAiÀÄ°è AiÀÄÄgÉÆÃ-CªÉÄjPÀ (1981) JA§ PÀÈwAiÀÄ°è ¸ÉÆUÀ¸ÁV ªÀÄÆr§A¢ªÉ. ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀå PÉÃvÀçPÌÉ EªÀgÄ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀªÁzÀÄzÀÄ. EªÀgÄ ë À À ªÀÄPÀ̽UÁV ¢£ÀPÆÌAzÀÄ PÀxÉ JA§ ºÉ¸j£À°è ZÉÊvÀç¢AzÀ ¥sÁ®ÄÎtzÀªgUÉ 12 É À À É ¸ÀA¥ÀÅlUÀ¼°è 365 PÀxU¼£Äß PÉÆnÖzÁÝg. EwºÁ¸À, ¥ÀÅgÁt, «eÕÁ£À, ¸ÁºÀ¸, À É À À À É À ºÁ¸Àå, CwªÀiÁ£ÀĵÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢s¹zÀ PÀxU¼Ä F ¸ÀA¥ÀÅlUÀ¼°zÄÝ, É À À À è À ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£À¸£Äß ¸ÀÆgÉUÆAqÀÄ w½ªÀ½PÉ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è £ÉgªÁUÀÄvÀª.É ìÀ À É À Û ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÕÁ£ÀPÌÉ ¸ÀA§A¢s¹zÀAvÉ EªÀgÄ C£ÉÃPÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ À d£À¦çAiÀÄ PÀÈwUÀ¼£Äß gÀa¹zÁÝg. ªÀzÄ«UÉ Q«ªÀiÁvÀÄ, zÁA¥ÀvåÀ ¢Ã¦PÉ -EªÀÅ À À É Às «ªÁºÀz°, zÁA¥ÀvåÀ z°è ¯ÉÊAVPÀvAiÀÄ CjªÀ£Äß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ PÀÈwUÀ¼Ä. ‘PÉüÀÄ À è À É À À Q±ÉÆÃj’ ºÀ¢ºÀgAiÀÄzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À zÉÊ»PÁgÉÆÃUÀåzÀ §UÉÎ w½ªÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀ É PÀÈw. DgÉÆÃUÀå zÀ±ð£À, ²±ÀĪÉÊzÀå¢Ã¦PÉ, DºÁgÀ¢AzÀ DgÉÆÃUÀå, ¹ÛçøÁé¸ÜÀ öå¸A»vÉ, À À PÁå£gï dUÀvÄÛ - EªÀÅ EªÀgÀ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÀÈwUÀ¼Ä. ìÀ À À ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀt ¥ÀqzªjUÁV EªÀgÄ gÀa¹zÀ PÉA¥ÀªÄä£À ªÀÄUÀÄ (1964) ë É À À À À JA§ PÀÈwAiÀÄ°è ºÀ½Ug°è UÀ©ðtÂAiÀÄgÀ DgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À AiÉÆÃUÀPªÄzÀ î À À s ëÉ À §UÉÎ ªÀiÁ»wUÀ½ªÉ. F PÀÈwUÉ ªÀAiÀĸÀÌgÀ ²PÀtzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ zÉÆgÉwzÉ ë (1965). vÁ¬Ä-ªÀÄUÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁVAiÉÄà §gÉzÀ ªÀiÁvÀȪÁvÀ®åzÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ì PÀÈw. C£ÀÄ¥ÀªiÁ CªÀjUÉ C£ÉÃPÀ UËgÀªÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgU¼Ä zÉÆgÀQªÉ. PÁ¸ÀgUÆÃqÀÄ À À À À À É ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ (1977), ¸ÉÆëAiÀÄvï ¯ÁåAqï £ÉºÀgÀÆ ¥Àç±À¹Û (1978),¨ÉAUÀ¼ÆgÀÄ f¯Áè ¸Á»vÀå ¸ÀªÄäüÀ£zÀ CzsåÀ PvÉ (1981), PÀ£ßÀ qÀ gÁeÉÆåÃvÀªÀ À É À ëÀ ì ¨É½î ºÀ§âzÀ ¥Àç±¹Û (1983), £ÀAd£ÀUÆqÀÄ wgÀĪÀįÁA§ ¥Àç±¹Û (1987) -EªÀÅ À À À EªÀjUÉ ¸ÀAzÀ PÉ®ªÀÅ UËgÀªÀUÀ¼ÀÄ. C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ C©s£ÀAzÀ£À (1988) EªÀjUÉ ¸À°è¹zÀ C©s£ÀAzÀ£À UÀçAxÀ. EªÀgÀÄ 1991 ¥sɧçªÀj 14gÀAzÀÄ ¤zsÀ£ÀgÁzÀgÀÄ. (JA.J¯ï.J£ï.)

C£ÀÄ¥À®©Þ : ¥ÀævÀåPÁë¢ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼À°è MAzÀÄ; «ÄêÀiÁA¸À ªÀÄvÀÄÛ

CzÉéöÊvÀªÉÃzÁAvÀUÀ½UÉ «²µÀÖªÁzÀzÀÄÝ. ªÀ¸ÀÄÛ«£À C¨sÁªÀeÁÕ£ÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ eÁÕ£¸Ázs£ªAzÀÄ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄvÀ. ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÉÆqÉ E®è, eÉé£À°è PÀ£ßÀ qÀP«®è À À À É À JA§ C¨sÁªÀzÀ (E®è¢gÀÄ«PÉAiÀÄ) w½ªÀÅ ºÀÄlÄÖªÅÀ zÀÄ C£ÀÄ¥À®©Þ¥ªiÁt¢AzÀ. æÀ À ªÀÄƯÉ, PÉÆqÉ, eÉçÄ, PÀ£ÀßqÀPÀ EªÀÅUÀ¼À EgÀªÀÅ EA¢æAiÀÄPÉÌUÉÆÃZÀgÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ EA¢æAiÀÄUÉÆÃZÀgÀªÀ®è. DzÀÝjAzÀ D C¨sÁªÀzÀ eÁÕ£PÌÉ ¸Ázs£ªÁV, EA¢æAiÀÄ ¥ÀªiÁt¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀ, C£ÀÄ¥À®©Þ À À À æ À JA§ ¥ÀæªÀiÁt CUÀvÀå JA§ÄzÀÄ «ÄêÀiÁA¸ÀPÀgÀ ªÁzÀ. (f.JZï.) C£ÀÄ©A§ : MAzÀÄ ªÀ¸Ä«£À ©A§ D ªÀ¸ÄÛ E®èzÁUÀ®Æ PÁt§AzÀgÉ ÀÛ À CzÀ£Äß C£ÀÄ©A§ CxÀªÁ ¥À±ÁÑvï¥ÀwPÀÈw JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛg.É ªÀÄPÀÌ¼Ä ¢Ã¥ÁªÀ½ À æ À ºÀ§âz°è ¸ÀÄgÀĸÀÄgÀħwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛ¹ CzÀ£Äß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ wgÀÄV¹zÁUÀ À À CVßAiÀÄ ªÀÈvÀÛgÉÃSÉAiÉÆAzÀÄ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÁåAiÀĪÁV §wÛ EgÀĪÀ PÀqÉ ªÀiÁvÀæ eÁé¯É PÁt¸¨ÃPÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£Äß gÀ¨¸¢AzÀ wgÀÄV¹zÁUÀ eÁé¯ÁgÉÃSÉ CxÀªÁ À É À Às À ªÀÈvÀÛ PÁt¹PÉƼÀÄîvÛÀz. EzÀ£Äß PÀÄjvÀÄ £ÀÆål£ï (1704) «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁÝ£. É À É C£ÀAvÀgÀ CªÉÄjPÀzÀ «eÁÕ¤ ªÀÄvÀÄÛ gÁd¤ÃwdÕ ¨ÉAd«Ä£ï ¥sÁåçAPï°£ï C£ÀÄ©A§UÀ¼ÀÄ GAmÁUÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæAiÉÆÃVPÀªÁV vÉÆÃj¹PÉÆlÖ (1765). MAzÀÄ zÀ¥Àà PÀ¥ÀÄàPÁUÀzÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÀÄzsÉå ©¼ÀÄ¥ÁzÀ ªÀÈvÀÛgÉÃSÉAiÀÄ£ÉÆß CxÀªÁ ZÀZËÑPÀªÀ£ÉÆß J¼ÉzÀÄ ¸Àé®àPÁ® £ÉÆÃr C£ÀAvÀgÀ ©½AiÀÄ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ CzÀÄ PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ªÀÈvÁÛPÁgÀªÁV CxÀªÁ ZÀZËÑPªÁV PÁtÄvÀz.É gÁwæªÃ¼É PÉÆoÀrAiÀÄ°ègĪÀ ¢Ã¥Àª£Äß Dj¹zÀ PÀtzÀ°è À Û É À À À ë PÀv®ªÀÄzsåÉ D ¢Ã¥ÁPÁgÀzÀ ©A§ £ÀªÄä PÀtUÉ PÁt¸ĪÀÅzÀÄ. MAzÀÄ ªÀ¸Äª£Äß ÛÀ À Ú À ÀÛ À À £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀÄ PÀt£Æ¼ÀVgÀĪÀ £ÀgU¼£Äß ¥ÀZÆâ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ D ªÀ¸Ä«£À ÚÂ É À À À À æ É ÀÛ