ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಾಗಗಳು, ಅಂಗರಾಗವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂzsU¼£್ನು ಪಿಂಡವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆ¼ªಣU, ಪ್ರಾಣಯ; ತಳಿವಿಜ್ಞಾ£, ಮಾನªನ À À À À É À Â É Â À À ಲೇಖನಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹಳೆಯ, ಹೊಸ ವಿಧಾನU¼£್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಉಳಿದಿದೆ. À À À ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಳೆವ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಲದ (ಫೀಲ್ಡ್) ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 1200 ವ್ಯಾಸಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೂರ ಬಿಡುವ, ಆಚೆಗಾಣಿಕ (ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಪೇರೆಂಟ್) ವಸ್ತುಗಳು. ಅವುಗ¼ಲಿgುವ ಪಾರzರ್±ಕ ಹೆಚಿಸಿ ಕಣಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನP್ಕÉ ಸರಿಹಂತ À ್ಲ À À À ್ಚ ್ಣ ಭೇದಗಾಣಿಕ (ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್) ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ವಕೀ¨sª£(ಡಬಲ್ ರಿಫಾPನ್) ವ£್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕಣಗೆ ಕಾಣದµ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ್ರ À À À ್ರ ್ಷÀ À ್ಣ À ಕೋಶUಳ ನಿಲುವೋರೆಯನ್ನು(ಓರಿಯಂಟೇಷನ್) ತೋರಿಸುವ ನಿಕೊಲ್ ಅಶUUಳ À ್ರ À À (ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್) ಬಳಕೆಗೆ ಧ್ರುವೀಕರಣ (ಪೋಲರೈಸೇಷನ್) ಎಂದಿದೆ. ಅತಿನೇರಳೆ (ಅಲ್ಟ್ರಾªಯಲೆಟ್) ವಿಕಿರಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಸುಮಿರುಗಣೆ (¥sೂgೂಸೆನ್ಸ್) ಆಗಬಹುದು. À À ್ಲ É ಆಗ ವ¸ುU¼ು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣUಳ ಮತ್ತು ಗುಣಗ¼,À ಕಾಣಿ¸ುವ ಬೆ¼P£್ನು ಸೂಸಿಬಿಡುತª.É À್ತ À À À À ÀÀ À ್ತ ಕvಲ ಬೆಲದ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕzಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಓರೆಯಾದ ಬೆ¼Uಣೆ (ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್) ್ತÀ ್ಷ À À À À À ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು. ವಸ್ತುಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಗುವ ಬೆಳಕು ಮರುಬಿಂಬವಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ, ಹೊಳೆವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕೋಶಗಳು ಇರುವುದನ್ನೂ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ವಿಕಿರಣತೆಯ ಬಳಕೆಯೂ ಕೈಗೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಡಾಗಿಸಿದ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದgಂತೆ ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣಗ¼ು, ಬೆಣಕಲಿನ ಮಸೂರU¼ು ಸಾಮಾನ್ಯ À À ್ಲ À À ಕಣಗೆ ಕಾಣುವ ಬೆ¼ಕಿನ ಎರqgµ್ಟು (0.0001 ಮಿಮೀ) ಬಿಡಿಸಿ ತೋರುತª.É ವಿದ್ಯುzಂಶ ್ಣ À À À À ್ತ À (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್) ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕzಲ್ಲಿ ಬೆ¼ಕಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯುzಂಶಕಿರಣಗಳ ಸg¼ುಗಳಿವೆ. ್ಷ À À À À À À À ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತದ (ಎಲೆP್ರ್ಟೂªiÁ್ಯU್ನÉ ಟಿಕ್) ಬೆಲಗ¼ು ಮಸೂರUಳ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಕೊನೆಯ É À À À ಬಿಂಬ ಸೂಸುಮಿರುಗುವ ಪgzಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. À É ಈ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬಳಸಬಹುದಾದ 50,000 ದಷ್ಟರ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಗಳ ಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು; ಬಿಡಿದೋರುವ ಬಲವನ್ನು 0.000001 ಮಿಮೀ ವgUೂ ತ¼ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ£ಯವgಗೆ ಒಳºೂಗಲಾಗzು ಎಂದಿದ್ದ ವಿವgU¼£್ನೂ É À ್ಳÀ À É É À À À À À ತೋರಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಂತ. ್ರ ಬದುಕಿರುವ ಅಂಗಾಂಶ ಕಣ್ಣರಿಕೆ : ಗೊದªೂಟೆಯ (ಟ್ಯಾಡ್‍ಪೋಲ್) ಬಾಲದಂಥ É ್ಟ ಕೆಲವು ಇದ್ದಂತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಕಣ್ಣರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಜಗೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ತಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಿಡಲು ಬೆಣಕಲ್ಲು ಕಂಬಿ(ಕ್ವಾರ್‍ಟ್ಸ್ ರಾಡ್) ಬೆಳಗಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕುಂದಿಲಿಯ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಗಾಜಿನ ಕಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲವಾದgೂ ಅಲೇ ಬಿಟ್ಟಿgಬಹುದು. ಜೀವPೂೀಶU¼£್ನು ಬೇರ್ದೆಗೆಯಲು, À ್ಲ À É À À À ಕತ್ತರಿಸಲು, ಹರಿಯಲು, ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಕೀಳಲೂ ತೀರ ತೆಳುವಾದ ಸೂಜಿಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಚುಚ್ಚಿ ಹೊಗಿಸಲು, ಜೀವPೂೀಶದ ಒಳ ವ¸ುª£್ನು ಹೀರಲು ಲೋಮನಾಳ ಕೊಳªU¼£್ನೂ É À್ತ À À É À À À ಮಿಣಿPೈÉ ವಾಡಿಕೆ (ಮೈಕೊªiÁ್ಯನಿಪ್ಯು¯ೀಷನ್) (ನೋಡಿ) ಬಳ¸ುತz.É ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲzಂತೆ ್ರ À É À ್ತ À ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ರPg¸zಲ್ಲಿ ತಳಿಯೆಬ್ಬಿ¸ಬಹುದು. ನಿಧಾನ ಚಲನೆಯಲೋ ಹೊತ್ತು À À À ್ತÀ À À À À ್ಲ ಕಳೆದೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಗೊತೇ ಆಗದಿರುವಂಥ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಬಲ್ಲುªÅÀ . ಬದುಕಿರುವ ಜೀವPೂೀಶU¼ು ್ತ É À À ವಿಷPgªಲದ ಬಣ್ಣU¼£್ನು ತೆUzುಕೊಂಡು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜೀವಾಳದ ಬಣ್ಣ ಏರುವುದು À À À ್ಲ À À À É À ಕಂಡುಬರುತz. ್ತ É ಸತ್ತ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕಣ್ಣರಿಕೆ : ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬದಲಾಗದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಕರಗದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಬಣ್ಣವೇರಿಸಲು ಆಸಗವನ್ನು (ಅಫಿನಿಟಿ) ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜೀವರಸವನ್ನು ಕೆqzಂತಿರಿಸುವ ಕªುಗತಿಯೇ ಊರಿಗೆ(ಫಿPೀಷನ್). ಊರಿಸುವ ಕಾರPUಳಾಗಿ(ಫಿಕಿಂಗ್ À À ್ರ À ್ಸÉ À À ್ಸ ಏಜೆಂಟ್ಸ್) ಬಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಐಸೊಪೆಂಟೇನಿನಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಲ್ಲಾಗಿಸಿ, 170 ಸೆಲ್ಸಿಯಸಿಗೆ. ತಣಗೆ ಕೊರೆಯಿಸಿ, ನಿರ್ವಾತzಲ್ಲಿ (ವ್ಯಾP್ಯೂªiï) ನೀರ್ಗಳೆಯುವ ನೀರ್ಗಲ್ಲಾಗಿಸಿ ಒಣಗಿಸುವ ್ಣ À À À ತಂತದಿಂದ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬದಲಾಗªÅÀ . ್ರ À À ಹುಗಿತಕ್ಕಾಗಿ (ಎಂಬೆಡಿಂಗ್) ಊರಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶª£್ನು ಮದ್ಯಸಾರzಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗಳೆzು, À À À À ಗಡಸುಗಟ್ಟಿಸಿ, ಮದ್ಯಸಾರ ಹುಗಿವ ನಡುವರ್ತಿಗಳು (ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕರಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಇಲ್ಲವೆ ನೈಟ್ರೊ ಸೆಲ್ಯು¯ೂೀಸಿನ ಗಟ್ಟಿ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶª£್ನು ಹುದುಗಿಡ¨ೀಕು. ಯಂತzಲಿನ É À À É ್ರ À ್ಲ ಕೊಯ್ತ (ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್)ದಿಂದ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶದ ತೆಳುವಾದ ಚೂರುಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.003-0.01 ಮಿ.ಮೀ) ಬರುತ್ತª. ಇವ£್ನು ಜಾರುಗಾಜಿಗೆ (ಗ್ಲಾಸ್ É À ಸ್ಲೈಡ್) ಅಂಟಿಸಿ, ಹುಗಿವ ನಡುವರ್ತಿಯನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಹಲತೆರ ಬಣ್ಣªೀರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆ¨ೀರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಭಾಗU¼ು ಕಂಡುಬರುತ್ತª. É É À À É

31

ವಿವಿಧ ತಂತU¼ು: ಅಂಗಾಂಶದ ಚೂರುಗ¼£್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ಹgqುವುದರಿಂದ ್ರ À À À À À À ಅವ£್ನು ಹಸಿಯದg¯್ಲೂ ಮೇಲಿನ ಜೀವಾಳದ ಬಣ್ಣªೀರಿಸಿದ ಮೇಲೋ ಪರೀಕ್ಷಿ¸ಲು À À É É À ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆತುವೂರಿಗೆಯಿಂದ (ಮ್ಯಾಸಿರೇಷನ್) ಹಿಡಿದಿರುವ ವಸ್ತು ಮೆತುವಾಗುವುದರಿಂದ, ಜೀವPೂೀಶU¼ು, ಗಂಥಿ ತಂಡU¼ೀ ಮೊದಲಾದುವ£್ನು ಬೇರೆ É À À ್ರ À É À ತೆUಯಲು ಅನುಕೂಲ. ಅಂಗಾಂಶದ ಚೂರುಗಳ ಮಿಣಿ ಬೂದಿಯುರಿಸುವುದರಿಂದ É (ಮೈಕ್ರೊ ಇನ್ಸಿ£gೀಷನ್) ತೀರ ನªÅÀ ರಾದ, ರZ£ಯ ವಿವgU¼£್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ À É À É À À À À ಬೂದಿಯನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಖನಿಜಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಗಿರಿಗಿರಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್) ಸುತ್ತಿಸುವುದರಿಂದ, ಎಡೆ ತಪ್ಪಿದ ಜೀವಕೋಶ ಭಾಗಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯ ತೂಕಗಳೂ ಗಾತ್ರವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಕಿರಣ ಚಿತಣ (ರೇಡಿಯೊ ಆಟೊಗಪಿ)ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶzಲ್ಲಿ ಸುಳುವಿಡಿಕ ್ರ ್ರ ü À ಸªುತಾವಿಗ¼ು (ಐಸೊಟೋಪ್) ಒಂದೆಡೆ ಕೂಡಿರುವುದ£್ನು ತೋರಿಸುವುದಲz, ಅಲ್ಲಿ À À À ್ಲ É ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಾಲದ ವಿಚಾರª£್ನೂ ತಿಳಿಸುತz.É ಇದP್ಕÉ ತಾಕಿಸಿ ಇಟ್ಟಾಗ ¥sೂೀಟೋಗಪಿಕ್ À À ್ತ É ್ರ ü ಎಮಲ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿಕಿರಣಶೀಲಧಾತುಗ¼ು (ರೇಡಿಯೊ-ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್) ವರ್ತಿಸು À ವುದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಅವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದ£್ನು À À ಗುರುತಿಸುತª.É ಗೊತ್ತಾದ ಎಡೆU¼ಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬಿಡಿಪರೀಕಕ ವಿಧಾನUಳಿಂದ ಆಗುವ ್ತ À À ್ಷ À ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ (ಮೈಕ್ರೊ ಕೆಮಿಕಲ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕU¼ೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಜೈವಿಕzªÇ ಬೇಕಾದµ್ಟು ಎನ್‍ಜೈಮ್ಸ್U¼ೂ ್ತ À À À À À À À ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿ. ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕೆUಳಿಂದ ಅವಿರುವ ಎಡೆಯನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ್ಷ À ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿನ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವಾದ ಅಂಗಾಂಶ ್ಚ ರಸಾಯನಶಾಸ್ರªೀ (ಹಿಸೊPಮಿಸ್ಟ್ರಿ) ಹುಟ್ಟಿPೂಂಡು ಬೆ¼ಯುತ್ತಿz.É ್ತ É ್ಟÉ É É (ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.)

ಅಂಗರಾಗU¼ು, ಅಂಗರಾಗವಿಜ್ಞಾನ : ಗªುನ ಸೆ¼ªಂತೆ ಮೈಕಾಂತಿಯನ್ನು À À À É À

ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು (ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್). ಇದರ ಆನ್ವಯಿಕ ಮುಖವೇ ಅಂಗರಾಗವಿಜ್ಞಾನ. ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎರq£್ನೂ ವರ್ದಿಸುತ್ತಾz್ದÀ ರಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ À À ü ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದೇ ಅಂಗರಾಗವಿಜ್ಞಾ£್ರ್ತÀದ ಉದ್ದೇಶ. ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಅಂಗರಾಗಗಳು ಮೊದಲು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ತೀರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗರಾಗವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲೆUಳಿಗಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗ¯ೀಬೇಕು. ಪ.ಶ.ಪೂ. 3000ರ ಸುಮಾರಿನಲಿ, À É ್ರ ್ಲ ಸv್ತÀ ದೊರೆU¼ೂಡನೆ ಸುಖಸಂಪತಿನ ವ¸ುU¼£್ನೂ ಹೂಳುತ್ತಿz್ದÀ gು. ಇವುಗ¼ೂಂದಿಗೆ À É ್ತ À್ತ À À À À É ಅಲಂಕಾರ ವ¸ುU¼ೂ ಮುಲಾಮುಗ¼ೂ ಇದ್ದುzು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸುವಾಸನಾವ¸ುU¼ೂ À್ತ À À À À À್ತ À À ಇದ್ದುªಂದು ಅವ£್ನು ತೆUದಾಗ ಕಂಡªgು ಹೇಳುತ್ತಾg. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಇತರ ಸ್ಮಾgPU¼ು É À É À À É À À À À ಗೋರಿಗ¼ು ಪುರಾತನ ಈಜಿಪ್ಟಿ£ªgು ಅಂಗರಾಗª¸ುU¼ಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿz್ದÀ ಆಸಕಿಯನ್ನು À À À À À À್ತ À À ್ತ ತೋರುತ್ತª. É ಸ್ನಾನದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದªgು ಪುರಾತನ ಈಜಿಪ್ಟಿUರಿರಬಹುದು. À À À ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀಕgೂ ರೋಮನ್ನರೂ ಇದ£್ನÉ ೀ ರೂಢಿಗೆ ತಂದgು. ಮೈತೊಳೆzುಕೊಂಡªುೀಲೆ À À À É ಸುವಾಸನೆಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು, ಚರ್ಮ ತಂಪಾಗಿ ನುಣುಪಾಗಿ ಬಣ್ಣªೀರುವಂತೆ ಹZುತಿz್ದÀ gು. ಕಚ್ಚಾ ಬಣ್ಣU¼£್ನು ಪೂಸಿಕೊಂಡು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹೆಂಗ¸gು É À್ಚ ್ತ À À À À À À ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳುತಿz್ದÀ gು. ಕ್ಲಿಯೊಪಾತಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಪರೀತವಾಗಿತು.್ತ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ್ಳ ್ತ À ್ರ ಗೋರಿಗ¼ಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ, ಕಣನ ಅಲಂಕಾರP್ಕÉ ಹೆZ್ಚು ಗªುನ ಕೊಡುತ್ತಿz್ದÀ gು. À ್ಣ À À À ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ (ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ) ಹಸುರನ್ನೂ ರೆಪ್ಪೆ, ಎವೆಗಳು, ಹುಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಆಂಟಿಮನಿ ಸ¯್ಫೈಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಡಿಗೆ ಕ¥£್ನೂ ದಂತದ ಕಡಿUಳಿಂದ ಹZುತಿz್ದÀ gು. É ್ಪÀ À ್ಡ À À್ಚ ್ತ À ಬೆgಳಿನ ಉಗುರುಗಳಿಗೂ ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲುಗಳಿಗೂ ಗೋರಂಟಿ ಬಣ್ಣ ಹZುತ್ತಿz್ದÀ gು. À À್ಚ À ಅಂದಿನ ಬಾಚಣU, ಲೋಹU£್ನÀ ಡಿಗ¼ು ಈಗಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ¸ು¸ಂಗಹಾಲಯದಲಿª.É Â É À À À್ತ À ್ರ ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಹೆಂಗ¸gು ಅಂಗರಾಗU¼£್ನೂ ಬಳ¸ುತ್ತಿz್ದÀ gಂದು ಬೈಬಲ್ಲಿ£ಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. À À À À À À É À ಕುರಾನಿನಲ್ಲೂ ಸುವಾಸನಾದª್ಯÀ Uಳ ವಿಚಾರವಿದೆ. ್ರ À ಮೊದಮೊದಲು ರೋಮನ್ನರು ತಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆವೆಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿgಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀಕgೂಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಅಲಂಕಾರzಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ À É À ಹುಟ್ಟಿತು. ನೀರೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ (ಪ್ರ.ಶ. 54) ಅಂಗರಾಗಗಳೂ ಪರಿಮಳU¼ೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗªುನ ಸೆ¼ದಿದ್ದುªÅÀ . ನೀರೊ ಕೂಡ ಬೇಕಾದµ್ಟು ಲೇಪ£U¼£್ನು À À À É À À À À À ಹಚಿPೂಳುತಿz್ದÀ . ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೂ ಕೃತಕ ಅಲಂಕಾರU¼£್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿಡುತ್ತಿgಲಿಲ್ಲ. ್ಚ É ್ಳ ್ತ À À À À ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಳಿಬಣ್ಣ ಬರಲು ವೈಟ್‍ಲೆಡ್, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ; ಕಣ್ಣಿಗೂ ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲಿಗೂ ಕಾಡಿಗೆ ಕಪ್ಪು; ಕೆನ್ನೆ, ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ತೆರನ ರೋಮನಾಶಕ; ಮೊಡಮೆಗಳು ದದ್ದುಗಳಿಗೆ ಜವೆಗೋದಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೆಣ್ಣೆ; ಹಲ್ಲನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಬೆಳಗಿಸಲು ಪ್ಯೂಮಿಸ್ ಕಲ್ಲು-ಮುಂತಾದುವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದುವು. ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಲಂಕಾರ