ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೧೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆನೂಭವ ಫೃಧಾನವಾದ ಜೀವಿ ಲೌಕಿಕಪರಿಸರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಬೆಚು. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಾಂಶವೂ ಉರಿಟು. ಆಸ್ಥಿರಾರಿಶವೊ ಉರಿಟು. ಜೀವಿ ತನ್ನ ಆನನ್ಯೆತೆಯೆನೊಟ್ಸ್ಮ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೆಚೆಲ್ಲರೆ ತೆನೃ ಆಂಗಗಳ ಪ್ರಿಂಟಾಸಾವತಃಶ್ಯ:ವನೂ.1 ಹದದಲ್ಲಿಟ್ಟರಬೇಕು. ಆದಕಾರಣ ಒರಿದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಅನನೈತೆಯನೊಗ್ಸ್ ಬೆಳೆವೆಣಿಗೆಕ್ಕೊ ಹುಷ್ಟಿಯನೊಲ್ಫ್ ನಂಶಸಾತಶ್ಯವನುತ್ನಿ೬ ಊ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೊಊಮಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಕ್ವಿಂಣಾಗುತ್ಲಂ. ದೇಹದತ್ರಿನ ಜೀವಾರಿಗಾರಿಶೆಗಳು ಪರಿಸರದಭೂ ವಸ್ತುಗಳ ದೌತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ವಿಂಹಿಯನ್ನು ರೊರುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಹಾರೆಸ್ಥಿರಿಕರೆಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಶಿಪ್ತ ಆಂಗಾರಿಶಗಳನಾಕ್ರಸ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ರ್ಭಾ=ರಾಉಂ ಕ್ರಿಯೆ. ಉಂಡವ ಪೋದನೆಗಳನ್ನುಗ್ರಒಂ ಅವಕ್ಷೆ ಹೈಂತೆ ತೆನ್ನ ಲಂಗುಂನ್ನು ಕೆಲಸೆದಲ್ಲಿ ತು'ಎಡಗಿಉಂಆ ಇವೇ ಮೋದಲಾದು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಒರಿದು ಸೆ೦ಕೀಣಾ೯ವಟೊ :ಕಾಮಾನ್ಯೆವಾಗಿ ತೆನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿರಿದಲೇ ದೌತ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೀವದ್ರೆವ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಧಾನದಿರಿದ ತೆನ್ನೆಮೃ ತಾನು ಕಿಸಾಂಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹೆರಚನೆಂರಂನ್ಗು1 ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಹರಚನೆ ಬೆಳೆದು ಬಲಿತು ಆಭಿದೃದ್ಧಿಯುಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ಥಿಯುಗಿ ತುಂದಿಕೇಂಡು ಬಾಳುವ ಅವಣಾಶೆವನ್ನು1 ಆಗಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೆಹುಳ್ಳುತ್ತೆದೆ. ಹೀಗೆ ತೆಮ್ಮ ವೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೊ ಅದು ಟಾಳೆಬೇಠಾರ ಬಹಿರ್ಷಿಚಕಣ್ಯ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರದೆಲ್ಲೆ ಮನುಪ್ಪಂವಿ ತೆಮ್ಮಪರಿಸೆರದ ಪ್ಪಂಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಡೆಉಂ. ಅವರು ಬಗೆಬಗೆಯ ವೆಸ್ತುಗಳ ಪರಿಜ್ಯಾಧೆನಮ್ನ ಪಡೆದು. ತಮ್ಸ್ ಪರಿಸೆರವನ್ನು ತೆಮ್ಮ ಅವೆಶೈಕತೆಗೆ ತಕ್ಕರಿತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊರಿಡು ಸುಖವಾಗಿರಲು ಡೂಕ್ರೆಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂದುವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರತ್ರಿ ಅವರು ವೆರಿಊ. ಅವರ ಅರಿವು. ಠೋದನೆ. ಬಯಕೆ. ಮುರಿತಾದವೆಲ್ಲ ಬಾಉಂ ತೆಮ್ಮೆಉಂ ಅದರೆ ತೆಮ್ಮೆತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬೌತೆವಸ್ತುಗಳ ಸುಂಸ್ತೆಗುಣಗಳಿಗೂ ಹೊರತಾದ ಯುವುರೂ. ವೊಮಾನವನ್ಸೂ ಬೆಕಾಂಥಾನಸ್ಥೆಯೆ ಅನುಭವ ಬಹುಮುಖವೂ ಸಂಕೀರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಅನುಭವದ ಸ್ಸಾಂಸೆಂಪಾದನಾಯ್ಕ ಎದ್ಘಾರಿಸರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೆಕೌಟ್ಟಿದ್ಧಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಕೀಣಾ೯ನುಭೆವೆವನ್ನು ಉಂರಿಶಗಳಾಗಿ ಎಭಜಿಸಲು ಪ್ರೆಭೂಪುದ್ದಾರೆ. ಹೈಂ ನಮಗೆ ಎಶಿಪ್ಪವಾದ ಜಿತ್ವಫೇರಿದ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಳಎನ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಗಳೆ ಅನುಭೂಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗಳು ಸ್ತೆರಗಳ ಮತ್ತು ಸೆದ್ದುಗಳ ಆನುಭೆವೆಗಳಮೃ ಕೆವಿಡುತ್ತವೆ. ನೊಆಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವೆ ವಸ್ತುಎಗೆ ಹೇಗೆ ರೂಪುಂಎ ಹಾಗಯೆಳ ಕೇಳಿಬರುವ ಸ್ಸೂಗಲಿ ರಾಗೆಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಶಿಫಾ ರೂಮುದೆ. ಹೈಂಕುಂಜನಿತೆ ಊ ಮತ್ತುಅಕಾರಗೆಂರಿಬ ಗುಣಗಳುಯಿ. ಈ ವ್ರತ್ವಕ್ಷಾಠಾರಗಳಮ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಸುವುದಾದರೆ. ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಒರಿದು ಊ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುಫುದನಗ್ನು ಆಲ್ಲೆದೆ, ಕರಣಕ್ಷೇಕ್ಷನೆಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಅನುಭವೆಕ್ನ ತಕ್ಕರಿಥ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕ. ಪ್ರಜ್ಞಾಧುಭವ ಹೆದುಳಿನ ಬೂ'ಕ್ರೈಕುಬಣ್ಣಹೆ" ಭಾಗದ ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳ ಕೇರಿಪ್ರೇಳ ಏಶಿಪ್ಟೆಂಜಕ್ಕೊ ಆವಲಂಬಿಖೆ. ಊ ಜೀಉಂ ಕೆಲವು ವೃಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳು ಪ್ರಣ್ಣಾಕ್ಷಿಯೆಯ ನಮೊನೆಗಳಮೃ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಸೂಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಹಾಗೇ ಆಸ್ತೆವ್ಯಸ್ತೆವಾಗಿ ಮವುಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಪಶೆಮಿಸೆಬಹುದು. ಅದರೆ ಛೇತವಸ್ತುಗಳನುಶ್ನಿ1 ಸಂಭೂಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಃಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿಕೆಣಂಡು ಮಿತೆಗೊಳಿಸುವೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಳ ಉರಾಂಗಳು ಪ್ರಬ್ದಾಧುಭಹುತಿಗಿಲ್ಲೆ. ದೇಶೆಕಾಲಗಳ ಚೌಕೆಟ್ಟನ ಮಿತಿಗಳವಡುವುದೇ ಕರಣಗೊರಚರ ವಿಷಯದ ಮರುಳು. ಇದೆಕ್ಕೆ ಸೆರಿಬರಿಧಪಟ್ಟಿ ಇರಿದ್ರಿಯೊನುಗುಂಯೊ ದೇಶೆಕಾಲೀಯ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ತೇಶದೀರ್ಧಬೌತೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಿಂ೯ಉಂ. ಆದರೆ ಈ ಅನುಭವದ ಉಂ ದೇಶೆಕಾಲೀಯೆ ಸೆಂಠೋಲೆಗಳನ್ಪು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬ್ಲಾದು. ಬೌಜಘಂನೆಗಳಾವುದಕ್ಕೊ ಸಲ್ಪದ ಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗೆಂಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಅಥವಾ ಹೆಳೆಗಾಲದ ಯಾವ ಆನುಬೂಯ ತಿಯೆನಾಲ್ಕಗಲಿ ಕಾಲ ಮರಿಕಾಗಿಸೆದು. ದೇಶ ತಡೆಹಿಡಿಯೆದು. ಆದರಂತೆಯು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ದೊರವೊ ಎಶಾಲವೊ ಆದ ಕ್ಷೆಆಉಂ ಅಲೆದಯುಹುದಲ್ಲರೆ ಡ್ಪುರದ ಅಥವಾ ದೂರದ ಭೂಷ್ಯಕಣ್ಣು ಒಳದಾರಿಮಾಡಿಕೊರಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಕನಸುಂಳನೊತ್ಸೆ ಕಾಣಬಲ್ಲದು. ವ್ರಜತ್ವನುಭೂತಿ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವೊರಿದಮ್ನಗ್ಸ್ಸಬೂಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಶಿಳಿಎಗೆ ಆಳವಟ್ಟ ತನಗೆ ಸುಯೊಟ್ಟ ಅಥವಾ ತಾನು ಪ್ಪಂಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿದ ಆದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆರಳಿಚ್ಚು ತೊ:ರುತ್ತದೆ. ಹೆಏರಲೊಆಕದೆಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯೆಗ್ತಾಹೈಂತದ ವಸ್ತುಎರಬಹುದು. ಉಂ ಉಂ:ಒ೦ದು ಹೆಕ್ಕಿಒಂದುಮರಅಥವಾಒಂದುಪಶುಯಿದ ಇಲ್ಲದಿದ್ಧರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಹಲ್ಲು ನೂಳೆವು. ಹೊಣ್ಣೆ ನುಲಿತೆ. ವ್ಯಾಯುಮಾನರಿತೆರದ ಉಲ್ಲಾಸೆ ಇಶ್ಯಾರಿ). "ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಧೆಕ್ನ ಎಉಂ ಸೆರಿಭವವೊರಿದುರಿಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದು ಜ್ಞಾತೃಎಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದು ಮಕೆದ್ದಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೆಣಾದರೆ. ಜ್ಞಾಫೆದೆ ಅಥವಾ ಊಊಯ ಎಉಂ ಊ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅನುಭೇಎತಿಗೆ ಕೆತ್ಯ೯ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯುವನಿದ್ಧಾನೊ ಆ ಪ್ಲೋರಿತ ಅಥವಾ ಅತ್ಮ. ಅವನಿಗಿಂತ ಅದು ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಅದರೆ ಅದು. ತಾನು ಹೆಚ್ಚುಕೆಡಿಮೆ ಆಸ್ಥೆಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನೇರವಾದ ಪ್ತಹ್ಟಜ್ಞಾಫರ ಅಂಶ. ಉಪ್ತಜ್ಞಾಥುಭೂತಿ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿಹೈ "ಯಾವುದೊಇ ಒಂದು ಅಸ್ಥೆಹ್ಪಎಷಯ ಸೊಚಿಯುದೆ ಬರಿಯ ಇರಿದ್ರಿರ್ಥ್ಯಜಿಶ್ಚಿಧನಾಗಿದ್ದೆರೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಬರಿ ಎಚ್ಚರ ಎರಿದು ಕರೆಯಬಹುದು ಎಸ್ಸೂ ಯುವುರೊ ಇದೆ ಎನ್ನುವೆಷ್ಣರ ಮಟ್ಟೆನೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಆಗುರಿಟು. ಆರೂರಿದು ವಾಸ್ತೆವಾನುಬೂಅದರೆ ನಾವುಸ್ಕೂಯೆಪ್ರೆಮಾಣವನ್ನುಕುರಿತು ಹೇಗೆರುಣಂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ನೇತಿನಾಕ್ಯಗಳಿ೦ದಲೇ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಬರಿ ಎಚ್ಚೆರ ಸ್ಥಲ್ಬಕಾಲ ಆನುಭಎತವಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಗವಾಗಿ ಈ ಎಸುಂವನ್ನು ಆಲೆಣಂಚಿಹೊ ಎಲ್ಸ ತವ್ವೈಚೂ ಗ್ರೇಳೆತೊದ ಆನುಭೆವಮುಖವೊಯುಟು. ಆದು ಊ ಏಮುಖವಾದದ್ದು, ಆರರ ಹೆಸರು ಅನುಭವದ ಅಯ್ಕತಾವಸ್ಥೆ. ಅದು ಮನಸ್ಪಿನೆ ಅಥವಾ ಗತಿಶೀಲವಾದ ಆದರ ತಿಂವಳಿಕೆಗೆ ಬಾರದ ಮನೊಳೆರಾಜ್ಯ. ಆನುಭವೆವೊಯೆರ ಅಥ೯. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನದ ನಿಲವು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಛಂಸ್ಸೂವುಗಳನು.1 ಇದರ ಕಾರ್ಚಗತಿಗಳು ಪೋಸ್ಕೂವೆ. ಎರಿದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸ್ಸಾಂ. ಸ್ಮರಣಕ್ರಿಯೆಯೆ ಸ್ಥೆಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪರ್ದುರೊಳಿಚೆಸುವಾಗ, ನಾವು ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಉಂಗ್ರಂಹುದೆರಿಉಂ ಅವು ರ್ಪುಭೂಟ್ಸ್ಮ ಹುಎಕ್ಷು ಆದರ ಕೇರಿದ್ರೆವನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲೆವೆಉಂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಝ. ಇತರ ಅನುಭವಗಳ ಉನ್ಸೂಧೆನೆಯೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಪ್ತರಿಂದ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಆನುಭವಗಳೂ ಕೆಲವುಯಿ.

ಅನುಭವ ಪೋವಾಡೆ : ಅನುಭವವೇ ಎಲ್ಲೆ ಆಧಾರವೆರಿಬ ಈ

ವಾದೆವನುಟ್ಸ್ಮ (ಅನುಭೆವೆಘವಾದ = ಎರಿರುರಿಸಿಸೆವಶ್) ಒರಿದು ಸಿದ್ಧಾರಿತೆವೆರಿದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒರಿದು ಮನೆಣಂಭಾವಷೆರಿದು ಕರೆಯುವುದು ಮೇಲು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ದರ್ಶೆನಉಂ ಈ ವಾದವನ್ನುಪಾಂಠಾತ್ತೇವೆ ಅನುಭವವೆಂದರೆ