ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗಾಂಶಕೃಷಿ ಬೆ ¼ É ಂ iÀ ು ಲಾರ ª À Å ಎಂದ ು ತಿಳಿದ ು ಬಂದಿದೆ . 3. ತೆ ೂ ಗ m É ಂ iÀ ು ಪ್ಯಾರೆ ಂ ಕಿವ ು ಭ್ರೂಣಾಹಾರಂಗಾಂಶ ಭ್ರೂಣಾವರಣಕೋಶಜಾಲ (ನ್ಯೂಸೆಲಸ್) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. 4. ಸ¸್ಯÀ gೂೀಮಗ¼ು, ಆಹಾರ¸ಂಗºಣ ಸ್ಕೀರೆಂಕಿಮ ಇತ್ಯಾದಿಗ¼ು ಈ ಅಂಗಾಂಶUಳ É À À ್ರ À ್ಲ À À ಸಂವರ್zನೆ ಕµವಾಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. Às ್ಟÀ ಕೃತಕವರ್ಧನಮಾಧ್ಯಮಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್, ಗಾತg, ಟೋರಿ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಅನೇಕ ್ಹ É À ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶU¼ು ಕೆಲವು ಮಾನU¼ಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲqುವುವು. ಮೂಲಮಾzs್ಯÀ ªುಗಳಿಗೆ À À À À ್ಪ À À ಅನ್ನಾಂಗU¼£್ನು (ವೈಟಮಿನ್ಸ್), ಚೋದಕ ವ¸ುU¼£್ನು, (ಸ್ಟಿªು್ಯೂ¯ಂಟ್ಸ್) ಸ¸್ಯÀ ಸಾರU¼ು, À À À À್ತ À À À À É À À ಈಸ್ಟ್‍ಸಾರ, ಎಳನೀರು, ಕ್ಷೀರಸಾರ, ಕೇಸಿಯಿನ್ ಹೈಡೋಲಿಸೇಟ್ ಮುಂತಾದುವುಗ¼£್ನು ್ರ À À ನಿಯಮಿತ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸುಧಾರಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವರೂಪ ಮತ್ತು ಘನರೂಪ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಸಕ್ಕರೆ (ಸುಕೋಸ್) ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶU¼ು ್ರ À À ಅಜೈವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪqುವುವು. ಚೋದಕ ವ¸್ತುU¼ು ಅಂಗಾಂಶUಳ À À À À À À ಪೂರ್ಣ ಬೆ¼ªಣUUೂ ಮತ್ತು ಅಂಗ¥¨ೀದ£Uಳಿಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುವು. ಸ¸್ಯÀZೂೀದಕ É À Â É À ್ರÀ És À À É ವ¸ುU¼ಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್‍ಗ¼ು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರಿನ್‍ಗ¼ು ಮತ್ತು ಜಿಬ್ಬೆgಲಿನ್‍ಗ¼ು ಮುಖ್ಯ À್ತ À À À À É À ಪವದರ್sಕವಸ್ತುಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ್ರ ವರ್zನನಿರೋzsಕ ವ¸ುU¼ು ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತªಹಿಸುತª.É ಚೋದಕ Às À À್ತ À À ್ರ À ್ತ ವ¸ುUಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶUಳ ಸªುನ್ವಯದಿಂದ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಪೂರ್ಣ À್ತ À À À À ಬೆ¼ªಣಗೆ ಮತ್ತು ಪ¨ೀದ£U¼ು ಉಂಟಾಗುವುವೆಂದು ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿ ಪಯೋಗUಳಿಂದ É À  ್ರ És À À À ್ರ À ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೃತಕ ಮಾzs್ಯÀ ªುಗ¼ಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಆಕ್ಸಿನ್‍ಗಳ ಉಪಯೋಗ À À ದಿಂದ ಬೇರುಗಳ ಮತ್ತು ಕೋಶUಳ ಬೆ¼ªಣUಯನ್ನು ಕೈನೆಟಿನ್ ಉಪಯೋಗದಿಂದ À É À Â É ಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೃತಕ ಚೋದPU¼ು ಅನೇಕವಿದ್ದು ನ್ಯಾ¥ಲೀನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 2,4-ಡೈಕೊgೂಫಿನಾಕ್ಸಿ À À À ್ತÀs ್ಲ É ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಜಿಬ್ಬೆರೆಲಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ¸್ಯÀ zೀಹzಲ್ಲಿ ಉತತಿಯಾಗುವ ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಂಬ É À ್ಪ ್ತ ಚೋದಕ ಆಕ್ಸಿನ್ನನ್ನು ಕೃತಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶUಳ ಬೆ¼ªಣಗೆ ಸಾzs್ಯÀ ವಾಗುವುದು. À É À  ಕೃತPªರ್zನ ಮಾzs್ಯÀ ªುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪªುುಖ ಸಂಯೋಜನೆUಳಿವೆ. À À Às À ್ರ À À ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪªುುಖ ಮತ್ತು ಗೌಣ ಖನಿಜಮೂಲಾಂಶU¼£್ನು ಲವಣರೂಪzಲ್ಲಿ À ್ರ À À À À À ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ(ಪಟ್ಟಿ 1) ಈ ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. (ಪಟ್ಟಿ 2) À

ಪಟ್ಟಿ 1

9. ಸೋಡಿಯಂ ಡೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಓಚಿ2ಊ2Pಔ4.ಊ2ಔ 10. ಫೆರಿಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈe2(Sಔ4)3 11. ¥sರಿಕ್ ಕೋರೈಡ್‍ಈeಅಟ3.6ಊ2ಔ É ್ಲ 12. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಒಟಿSಔ4.4ಊ2ಔ 13. ಜಿóಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ZಟಿSಔ4.7ಊ2ಔ 14. ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಊ3ಃಔ3 15. ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಐಯೊಡೈಡ್ ಏI 16. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅuSಔ4.5ಊ2ಔ 17. ಮೊಲಿಬ್ಡಿನಂ ಟೈಆಕ್ಸೈಡ್ ್ರ ಒo ಔ3 18. ಸೋಡಿಯಂ ಮೊಲಿಬ್ಡೇಟ್ ಓಚಿ2ಒoಔ2. 2ಊ2ಔ 19. ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಕೋರೈಡ್ ್ಲ ಂಟ ಅಟ3 20. ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಓiSಔ4 21. ನಿಕ್ಕಲ್ ಕೋರೈಡ್ ್ಲ ಓiಅಟ2.6ಊ2ಔ 22. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕೋರೈಡ್ ್ಲ ಅo ಅಟ3 23. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಃeSಔ4 24. ಟೈಟೇನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಖಿi (Sಔ4)3 25. ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಊ2Sಔ4

1. ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಕೋರೈಡ್ ್ಲ 2. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೋರೈಡ್ ್ಲ 3. ಪೊಟಾಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ 4. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ 5. ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ 6. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 7. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ 8. ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್

1942 1953 ಹೆಲರ್ ್ಲ

ಟೋರಿ

ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ _ ಗ್ರಾಂಗಳು 65

. . .

750

60

. . .

. . .

75

. . .

80

125 . . .

85

ಅಚಿ(ಓಔ3)2.4ಊ2ಔ

300

500 . . .

240

ಓಚಿಓಔ3

. . .

. . .

600

. . .

ಒgSಔ4.7ಊ2ಔ

720

125

250

40

ಓಚಿSಔ4 ಡೈ

200

. . . . . .

. . .

ಏಊ2Pಔ4

. . .

125 . . .

20

ಏಅಟ ಅಚಿಅಟ2.2ಊ2ಔ ಏಓಔ3

. . . 125 50 . . . . . . 1

. . . . . . 2.5

7 3

3 0.18

0.1 1

4.5 1.5

1.5

0.05

1

1.5

0.75

0.50.01. . .

0,001

0.05 0.03

0.04

0.0001

. . . . . .

. . .

. . .

. . . . . .

0.25

. . .

. . . 0.03

. . .

. . .

0.05 . . .

. . .

. . .

. . . 0.03

. . .

. . .

0.05 . . .

. . .

. . .

0.1 . . .

. . .

. . .

0.2 . . .

. . .

. . .

1 . . .

. . .

ವೈಟರ ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂಯೋಜನೆ

1957

ಗಾತರೆ

ವೈಟ್ ್ಹ

1943

16.5 2.5 . . .

ಪಟ್ಟಿ 2

ಅಜೈವಿಕ ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಖನಿಜಮೂಲಾಂಶU¼ು À À

35

ಖನಿಜಮೂಲಾಂಶUಳ ಲವಣಗ¼ು À À 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14

ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ನೈಟೇಟ್ ್ಸ ್ರ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ನೈಟೇಟ್ ್ರ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟೈಟ್ ್ರ ಜಿóಂಕ್ ಸ¯್ಫÉ ೀಟ್ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಸ¯್ಫÉ ೀಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸ¯್ಫÉೀಟ್ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಐಯೊಡೈಡ್ ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪೋ.ಡೈ.ಹೈಡೋಜನ್ ್ರ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಯಮಿನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಪಿರಾಡಾಕ್ಸಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್

... ... ... ... ... ... ... ... ...

ಗ್ರಾಂಗ¼ು À 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಚಿ(ಓಔ3).ಊ2ಔ 20.122 ಏಓಔ3 16.00 ಓಊ4ಓಔ3 80.00 ZಟಿSಔ4.7ಊ2ಔ 0.54 ಒgSಔ4.7ಊ2ಔ 14.40 ಒಟಿSಔ4ಊ2ಔ 0.985 ಏI 0.15 ಊ3ಃo3 0.32 ಏಅಟ 13.00

... ... ...

ಏಊ2Pಔ4 7.5 ಓiಛಿoಣiಟಿiಛಿ ಚಿಛಿiಜ100 (ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂಗ¼ು) À ಖಿhiಚಿmiಟಿe ಊಅಟ20 (ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂಗ¼ು) À

... ...

ಉಟಥಿಛಿiಟಿe 400 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗ¼ು À Pಥಿಡಿoಜoxiಟಿe ಊಅಟ100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂಗ¼ು À