ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಪಸ್ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುರಿದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಂ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪೋಶ. ಬಿಹಾರ, ಆರಿಪ್ಪೂದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು. ಮಧ್ಯೆಪ್ರಧೇಶ ಮತ್ತು ಕನಾ೯ಟಿಕಗಳಲ್ಪಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 250600 ಕೆಜಿ ಉತ್ತಮ ಸೆಯ್ಕ ದೊರಕಶಿತ್ತದೆ. ಒಯ ಬಗೆಯ ಪತಂಗ. ಎಲೆ ತಿನುತ್ಸೆವ ಕೀಟಗಳು. ಕಾಯಿ ತೊರೆಯುವ ಹುಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ರೊಆಗಗಳು ಟಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಎರುದ್ಧ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾಕ್ಟಮೆ ಆವಶ್ಯ ನಾರಿಗಾಗಿ ಇದನುಲ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಕಂಎಡಲೇ ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಂಎಯ್ದಿ ಅಥವಾ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ಪು ತೊಳೆಸಿ, ಜಜ್ಜಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಕರೆಗೆ 1000 - 2000 ಕೆಜಿ ನಾರು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾರು ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹುರಿಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನಾರು ಬಳಕೆಯುಗುತ್ತಂ. ಹುರಿ ಅಥವಾ ದಾರದಿರಿದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲಿಯು ಮುರಿತಾದೆಡೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗ ಅನುಕಖುವಾದೆ ಬಲೆ. ದಪ್ತ ಹಗ್ಗ ಮುರಿತಾದುವನತ್ನಿ ತಯುರಿಸ್ಸಾಂ. ಅಷೆಪ್ಯಾರ: ಮೇಲಿರಿದ ಮೇಲೆ ಉಂ ಇಲ್ಲವೆ ಕೃಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂವುಗಳೇಳುವ ಬೇನೆ. ಮೊಲ್ದಾಗರ ಎರಿದೊ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗಾದಾಗ ಅರಿವು ತಪ್ಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಬಹಶಿಮಚ್ಛೇ ಕುರಿದಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬಿಗುಏನ, ಆದುರಿ ಎಳೆಯುವ (ಕ್ಷಾನಿಕ್) ಸಾಲ್ಕಯು ಸೆಡೆತಗಳು ಆಮೆಳಿಲೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಯುವ ವಯಸ್ತಲ್ದಾದರೊ ಮೆಎಲ್ದಾಗರ ಕಾಣೀಬಹುದಾದರೂ. ಎಳತನೆಂಲ್ಲಿ ಊ ತಲಿದೆಉಂರುವುದೇ ನೊರೆಕ್ಕೆ 20 ಮಯೆರುತಿಲ್ಲಿ 20 ದಾಟಿದ ಮೆಆಲೆ ಬರುವುದು. ಇದೆಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಗಂಡೆರಿಬ ಭೇದನಿಲ್ಲ. ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೊ ಸೆಳವುಗಳು ಮರುಕೆಳಿಸುವುವಾದರೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುರುರುಎ ಉಳಿಯದರಿತೆ ತಂತಾನೆ ವಾಸಿಯುಗುವುದೊ ಉರಿಟು. ಒರಿದು ಸಾಎರಕ್ಕೆ ಎ೦ಟು=ಹತ್ತು ನುರಿದಿ ವೆಊಗಗಿರದಿರಿದ ನರಳುವರೆರಿದು ಅರಿದಾಜಾಗಿದೆ. ಆದರ ಹಠಾತ್ತನೆಯ ಎಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಮೊಲ್ದಾಗರ ಬಹಳ ಹಿರಿದಿನ ಕಾಲದಿರಿದಲುಎ ಇದೆ. ಊ ಹುಪ್ಟೆಂರಿದ ಮಾಮು ಕಾಣಿಟೊದ್ಯಂ ತನು ಊ ಇದೊರಿದು ಸೆಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡಿದ. ಇದರ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೊಳ ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಯೆ ಸೆಳೆತವೆರಿಬರಿತೆ. ಸೆಳವು (ಸೀಷದ್) ಎರಿಬ ಆಥ೯ ಕೊಚ್ಚಿವ ಅರದ್ದೀ ವ್ಯದ್ಯ ಅಎಸೆನ್ನೆ (14ನೆಯ ಈ) ದೆವ್ವ ಪಿಶಾಚಿ ಹಿಡಿದು ರೇಂಗಿ ಕೆಳಗುರೂ ಓದ್ಧಾಡುವೆನೆಂಬ ಜನಸಾಂನ್ಯೆರ ನರಿಬಿಕೆನ್ನೂ ಹೊಆಗಲಾಡಿಸಿ, ಮೆಶೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವೆರಿಶಾನುಗತೆ ಬರುವ ರೊಆಗ ಇದೆರಿದು ಹೇಳುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಹಿಪಾಕ್ತಟೀಸ್ಗಿತ್ತು ಮುರಿದಿನ ಸು. 2,000 ರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರೆಣಂಗದ ವಿಚಾರ ಮಾಲೆ ಸೇರಿತು. ಅಯೆನ ರೆಣಂಗಶಾಸೆದ ತುಂಬ ಆರಿಗಗಳ ರಸಧಾತುಗಳೇ ತುರಿಬಿದ್ಭು ರೊಆಗಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಕಾಕೆ'ಣವೆಯೆತ್ತು ಮೊಲ್ತಾಗರಕ್ಕೂ ಚಂದ್ರೆನಿಗೂ ನಂಟು ಬಂದರು. ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವ ಚೆತ್ರೆಹಿರಿಸೆಗಳಿಗೂ ಚೆಕಿತ್ಸೆಗಳಾಗಿದ್ದುವು. ಮೊಟ್ಟ ವೆವಿದಲಾಗಿ ಇರಿಗ್ರೆರಿಡಿನ ತಾಮಸ್ ಏಲ್ಲಿಸ್  ಮಿದುಳಿಂದ ಸೆಳವು ಬರುವುದೇ ಹೊರತು ಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತಿತರ ಅರಿಗಗಳಿರಿದಲ್ಲವೆರಿದು ತೊರಿರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಡಚ್ ವೈದ್ಯ ಬೊಯೆರೇವ್ ಸೆಳವು ವಂಶಾನುಗತವಾಗಿ ಬರುವುದೆರಿದು ಖಚಿತೂಡಿಸಿ, ಇದರ ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಏವರಿಂದ. ಆದರೂ. ಕೆಲವು ರೆವೀಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾಟವೇ ಕಾರಣವೆರಿದು ಇವೆರಿಬ್ಬರುಶಿ ನರಿಬಿದ್ದರು. 18ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಗೆ. ಪೂಸ್ಸೂನ ವೈಡ್ಯ ಟೆಸೆಟ್ ಮಿದುಳಿನ ಪೆಟ್ಟು ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೊ ತೀರ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟೆಸುವ ಬಲು ಸಾಮಾವ್ಯವಾದ ಚಾಲಕಸೆಳವೆರಿದರೆ. ಮ್ಯಯೆಲ್ಪ ಆವರಿಸುವೆ ಫೋರ ಸೆಳೆವು ಅಥವಾ ಮೇಜದ್ ಎಪಿಲ್ವಾ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಉಂರ. ಆರೆಪಾಲು ರೇಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎನೊಳೆ ತುಂದೆ ಆಗುವುದರ ಸೊಚೆನೆಯಶಿಗಿ. ಕಣ್ಣಮುರಿದೆ ಮಿಂಚಿದರಿತೆ. ಮೊಗಿನಲ್ಲಿ ಟೇಡದ ವಾಸನೆ. ಕ್ಕೊತೊಳಸು. ಎಚಿತ್ರ ಕನಸು. ಹಳೆಯ ನೆನಮಗಳು. ಕೈಕಾಲು ರೂಮು ಮ್ಯಕೈಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎನೆಣಂ ಹೆರಿದೆರಿತೆ. ಎನೊಆ ದಿಗಿಲಾದಟೆ ಸೆಳವೆರಿವು (ಅರ) ಮೊದಲು ಆಗುಕ್ವೇ. ರೊಆಗಿ ಕವಿದಲೇ ಎರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೋಗು ಮಿದೊನ ಭಾಗೊಮೈ ನೈದ್ಯ ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಅನುಕುಎಲಿಸೆಬಹುದು. ಕೂಡಲೇ ರೊಆಗಿಗೆ ಅರಿವು ತಪ್ಪಿ ಸಣ್ಣಗರಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೀರುವನು. ಕೆರಳು ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಹುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡಿಕೇಂಡು. ಮ್ಯಯೆಲ್ಡ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸೆಡೆಚೆಂಬ್ಬಂ. ನಿಂತಿದ್ದ ರೊಗಿ ತೊಪ್ಪನೆ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳುವನು. ಕೈಗೆ ನಾಡಿ ಸಿಗದು. ಕಡಿವೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸೊನೆ ಸ್ಕಾದ ನಾಲಗೆ ನೀಲಿಯುಗುವುದು ಸೋಳುಗಳು ಎಮೌ ಅನಿಊ ಕಾಲುಗಳು ನೀಟಿಕೆಣುಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಲೆ ಹಿರಿಬಾಗುವುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಪಠಿಪೆಗಳು ಹಿಗ್ಗಿ, ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಗಳು ಮೇಲಕೆದ್ದೀ ಪಕ್ಕಕ್ಕೊರಿ ತುಂಳುತ್ತೆವೆ. ಮೊಗ ಬಿಳಿಚಿಕೊರಿಡು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೆದಾಗ ನೀಲಿಗಬ್ಬಂಹುದು. ಇನೆಲ್ಪ ಆರೆಮಿನಿಟಿನುಎಳಗಾಗಿ ಕಳೆದು ಅದುರು ಹಯ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಕ್ರಧುವಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದ ಮೃ ಜಗ್ಗಿಸುಂ ಸೊತಗಳು ಒರಿದೆರಡು ಮಿನಿಟುಗಳು ಚಾಡಿಸ್ತಾಂ. ಮೊಗ ಎಕಾರವಾಗಿ. ಉಸಿರಾಟ ಆಳವಾಗಿ. ಬಾರಿರುಲ್ಲಿ ಜೇಎಲ್ಲು ನೊಯುಗಿ ಉಪ್ಪಂ. ಕೆನೈ. ತುಟಿ. ನಾಲಗೆ ಗಾಯೆವಾದರೆ, ರಕ್ತವೂ ಕಾಣುವುದು. ಮೇರೆ ಸೊಚ್ಛೇಳಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಯ್ಯರುವುದಶಿ. ಸೆಳವು ಎಪರೀತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಲ. ಮಎತ್ರಗಳು ತಾವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಒತ್ತಡ ಇಳೆವುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರೊಳೆಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತರೂ ಕೆಲಕಾಲ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಅರೆನಿದ್ದೆರೂ ನಿದ್ದೆಯೆವೀ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದುದೇನೆಂದು ರೊಗಿಗೆ ಅರಿಎರದು. ವೆಖುತ್ತಿಗರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ರೊರಾಗಿರದು. ತುಸು ಇಣುಕುಹಾಕಿ ಹಾಗೇ ಅಣಗಲೂಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಸೆಳಏನ ಮೇಲೆ ಸೆಳವು ಬಿಡುಏಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತ. ಅರಿವು ತಸ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಪಂಸ್ ಎನ್ನುವುದುರಿಟು. ಕವಿದಲೇ ತಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ. ಸುಸ್ಪು ಕಟ್ಟುಸಿರು. ಜ್ಜರವೇರಿಕೆ. ಮಿದುಳೊಳಗೆ ರಕ್ತಸುರಿಕೆ. ಇಪೊಳಿಂದ ರೆರಾಂಗಿ ಅಸು ನೀಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಲೇ ಉಂರಂ ಎಲ್ಲ ರೊಗಿಗ ಳನೂತ್ಸೆ ಒರಿದೇ ತೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವರಿತಿಲ್ವ ಆಪಸ್ನಾರ ಸೆಳವು ಹಗಲಾಗಲಿ ಇರುಳಾಗಲಿ ಇದ್ದೆಕ್ಕದ್ದರಿತೆ ಯುವಾಗರೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಬರುವುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೆಹುತ್ತು ಬರುವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯೆ ಬಹುಟದುಃ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವ. ಅಷ್ಟು ಜೊಳೆರೇ ಇಲ್ಲದ. ವೇಎಲ್ಲಾಗರಕ್ಕೆ ಪೆಟಿಟ್ ಮಾಲೆ ಅರಿವು ತೆಡ್ಡುವುದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಾತ್ರೆ ಬಿರುನೊಬುದೊರಿದಿಗೆ. ರೆಪ್ತಗಳು ಆದುರಿ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳು ಮೆಳೆಲೇರುವುದು. ತಲೆ ತೊಗಾಟ. ತುಟಿ ನಡುಕ. ಅಕಳಿಕೆ. ತುಂಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲುಗುಡಿಕೆ ಇವೆನುತ್ಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಳವು ಕಾಣಶಿವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಕಂಗೆಟ್ಬಾ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಲುಗಾಡದೆ ನಿಂತಿದ್ದು. ತುಸು ಹೆವಿತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಎರಿದಿನಂತೆ ತನೃ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುರಿದುವರಿವುದು. ಕ್ಯಯೆಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆರೊ ಮಗು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಳುವೊಲ್ವ ಕೆಲವೇಳಿ. ದಿನ್ನೂ ಹೀಗಾಸ್ತಾಂಬಹುದು ಎನ್ಸೂ ವೇಳೆ ಹೀಸ್ಸೂದು ಮಗುಎಗವಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ. ರೊಳಗೆ ಹಲವಾರು ವಷ೯ಗಳು