ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಮೆರಿಕದ ಡೆಮೊಪ್ರೈಟಿಕ್ ಪಕ್ಲ = ಅಮೆರಿಕದ ರಿಪಬ್ರಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ೪೧೫ ಆ ಉಂ ತೀಪ್ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಆ ಮವಿಲಕ ತೀವೊತಿಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾನಪದವನುಲ್ಕ ಸೆಂಗ್ರಹಿಸುವ. ಸೆಂಗೃಜೂ, ಆವೋ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಊ ಕಾರಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ವೇಟಾಳ್ಳಬೇಕೆಊರೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದುವು. ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯೆಯನವೆನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಳೆಯವೆನಾಪು ಸುಂದರಲ್ಲಿ ಸುಷೆತ್ತಿನ ಸ್ತೂ ಆಪಾರವಾದುದು. ಸೆಂಯಿತ್ತಂರಿಸ್ಥಾನೆಂಳು ನುತ್ತು ಕೆನಡದ ಆದ್ಯಂತೆ ಅನೇಕ ಅರಿಗಸೆರಿಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಪ್ಪಂರಿಚೆದ ನಾನಾಕಡೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೆದಸೈರಿದ್ಧಾರೆ. ಜನ೯ಲ್ ಆಫ್ ಆಮೆರಿಕೆನ್ ಫೇಎಚ್ಲೊಆದ್ ಎನ್ನುವುದು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆ. ಈಗ ಪತ್ರಿಕೆಯ 120 ನೆಯ ಸೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ (2007) ಇದರೊರಿದಿಗೆ ಸಾರಾರಿಶಗಳ ತುಂವಣಿ ಮಾಲೆಯೊರಿದನ್ನು ಪರಿಷತ್ತು ಪೊಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಷತ್ತು ತನ್ನ ವಾಷಿ೯ಕ ಅಧಿವೆಳಶಯ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾರು ದಿನ ನೆಡೆಸುತ್ತಂ. ಪರಿಡಿತ ಪ್ಪಂಝಗಳ ಮಂಡನೆ. ಚಂರ್ಕೆ. ಎನಿಮಯೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. (ಎಜ್ಗಿಂಎನ್) ಅಮೆರಿಕೊ ಡೆವೆನಿಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪಕ್ಷೆ : ಅಮೆರಿಕ ಸಯುಕೆಪ್ಪಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಕೀಯ ದಲ್ಲಿ ಉಂರಿಡ ಮೊದಲ ಪಕ್ಷ. ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶೆಶೆಮವುನದ ಕೊನೆಯ ದರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಡನ್ ಕೆಟ್ಟಿದ ಫೆಡರೆಲಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಪೂಯುಗಿ ಥಾಮಸ್ ಜೆಫದ್ಸೆನ್ ಈ ಪಕ್ಷವನತ್ರ್ಯ ಸೆಯುಸಿದೆ ಸ್ಥೆಲ್ಬಗಾಲದಲ್ಲೇ ಇದು ರಿಪಬ್ದಕನ್ ಪಕ್ಷವೆರಿಬ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. ಪೋಪೋತ್ವವಾದಿ ಎರಿಬ ನೊವೆ೯ಪ್ರತ್ಯೆಯವನುತ್ಸೆ ಜೆಫದ್ಸೆನ್ ಉಪರೂಗಿಸಲಿಲ್ವ ಈ ಪ್ಪಾ'ದ ಮಖುಹಭ್ರದುಃಧನಿಕೆರು ನುತ್ತು ವತ೯ಕರು ಲಾಭದ ಕೆಂಎಳ್ಳ ಹೇಎಡೆಯುವುದನ್ನು ಎರೂಯಿಸಿ ಕೃಷಿಕವೆರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಕೇರಿದ್ರಿಹೃತ ಆಡಳಿತದ ಬಲವಮೈ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಸ್ಥೆಳೀಯ ಸೂ೯ರದ ಆಧಿಕಾರೆಂನುಸ್ಸೂ ಹೆಚ್ಚೆಸುವುದು. ಕೆಲುಪೋರ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಯುತವಾಗಿರಚೇಕೆಣು ಸ್ತಾಂತೀಯೆ ಸೆಕಾ೯ರಗಳೊಆ ಎರಿಬ ಎಷಯೆದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನ ಕಳೆಯುವವರೆಗೂ ವಾದೆನಿವಾದಗಳು ನಡೆಯಫೋ ಇದ್ದುವು 1ಉ1ರಲ್ಲಿ ಷಂಸೆನ್ ಅಷ್ಣನಾದೆ ಆನಂತರ ಫೆಡರಲಿಸ್ಪಾ ಪಕ್ಷ ಕರಗಿಹೆಡೀಯಿತು. 1ಉ9ರವರೆಗೂ ಅವನು ಅಧ್ಯಕ್ನನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲಿ ಸರಿಯುಕ್ಸ್ ರಾಜಾಕಿರಿಗವ್ಯಎಸ್ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಕೇರಿದ್ರ ಸೆಕಾ೯ರಕ್ಕೆ ಹೆಚಶ್ಚಿ ಅಧಿಕಾರಏರಟೇಕೆಂದು ನೆಂಬಿದ್ದವರ ರಿಪಬ್ರಿಕನ್ ಪಕ್ಷ 1828ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸೆನ್ ಡೆಮೊಟ್ರೈರ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯೆಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಬಲಗೊರಿಡಿತು. ಆಗತಾನೆ ಹೊಸ ಪ್ಪಂಶ್ವೇಳೆಳು ನಿರ್ಮಣವಾಗುತ್ತಿದಶ್ಚಿವು. ಆಮೆರಿಕಕ್ಕ ಬರಿದು ನೆಲೆಸಿದ್ಧ ನಾನಾ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಾಢ ಸಾಧಿಸ್ಸೂದು. ನೀಗೆಪ್ರಿ ಗುಲಾಮರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇರಿಥ ಬೃಹತ್ ಸಮೈಂಳನ್ನು ಎದುರಿಸೆಬೇಠಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು. ಪೋರಿದು ಸಮಝಾ ಎಉಂ ತೀವ್ರ ಭಿನಾಲ್ಕಭಿಪ್ತಾಯಗಯ್ದವು. ಗುಲಹುರ ವೂ.! ಡಮೊದ್ಯಂಕ್ ಪಕ್ಷದಪ್ಲೇ ಒಡಕನುಸ್ಸೂ ತಂದಿತು. 1854ರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೆಶ್ವೇಇ ಸರಿಬರಿಧಿಸಿದ ಆರಿತಯು೯ದ್ಧ ಕಳೆದಮೇಲೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಗುಂ೯ಲಗೊ0ಡಿತು. ಆದರೂ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೆರಿಬಲ ಸಂಪಾದಿಸಿ 1885. 89ರವೆರೆಗೊ 1893.97ರವೆರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೆತ್ತು. ಎಕಸ್ಟಾಮ್ಶೆತಾ ಕೊಡುಹ್ಯಾಐವುರ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗೆ (ಮನಾಪಲಿಸ್ಪಿಕ್ ಕ್ಲಿತಿಸ್ಟ್ಸ್ಸೂ) ನಿರೆಣಂಧೆವಾಗಿ ರೂರಾಡಿ ಪ್ರಜಾಬೆಯಿಲಗಳಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಯೆಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 1913ರಲ್ಲಿ ವುದ್ರೂ ಎಲ್ಪನ್ನಮ್ನ ಆಕ್ಷುನನಾ) ಆರಿಸಿತು. ಅವನು 1921ರವರೆಗೂ ಅಧಕ್ಷನಾಗಿದ್ಧ. ನಿರುದೊರೆರಿಗವನುಟ್ಸ್ ಹೊಆಗಲಾಡಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವೂ ಉಂವೆಂಐ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು 1933ರಲ್ಲಿ ಆಥಾಹೈ ಬಯ 1953ರವರೆಗೊ ಮುರಿದುವರಿಯಿತು. 1960ರಲ್ಲೆ ಮು ಅಧಿಕಾರಗೆಳಿಸಿತು. ಈ ಕಾಲದೆಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತಂಶೆಳೆಕತಾ ರೂರಣೆ ತೆಳೆದಿದ್ದ ರಿಪಬ್ದಕನ್ ಎರೂಆಧವಾಗಿ ಏಲ್ಪಫ್. ರದುಃವೆಲ್ವೆ ಟೂನೂ ಮುರಿತಾದ ಸೆಮಥ೯ ಅಧಷ್ಠ್ರರ ನೇತೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪೊರಿಚದ ಆಗುಹೆವೀಗುಗಳು ಊ ಸಂಬಊದುವು ಎರಿಬ ಉದಾತ್ತಂಳತಿಗನುಜದು ವಾದ ಎದೇಶಾರಿಗನಿಳೆಶಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿತು. ೮ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ಪೂತಿಹಾಸಿಕೆ ಚರಿತ್ತೆ: ಘುರಾತನ ಮಾನವ ಆಮೆರಿಕಕ್ಕ ವಲಸೆ ಹೊಳದನೆಂದು ಷ್ಟಾನಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಂಠೋರ್ಧರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಪ್ರಶೆ.ಮೊ.ಸು. 30.000=10.000 ವರೆಗೆ ಸೈಬೀರಿಯದಿರಿದಯಿಸ್ತೂರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಜಾನಪದವಮ್ನ ಸೆಂಗ್ರಹಿಸುವ. ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಅಮೆರಿಕದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವನುಗ್ನು ಎರಡು ಊ ನಿರಿಗಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ಗುಂಪಿನವರು ದೇಎಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಂಗಳಾದ ಮ್ಲಾಮತ್, ಕುದುರೆ, ಕಾಡುಕೆಖಂಣ. ಸ್ಸಾಹ್ ಎರಿಬ ಕಾಡುಪೂ=ಇವುಗಳಮ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಚೆಖಮ ತುದಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಭೇರ್ಕಿಗಳಿಂದ ಚೇಟೆಲಟಾಡಿ ಜೀಏಣ್ಣುರು. ಅಮೆರಿಕದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇರಿಥ ಭೆಜಿ೯ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿನೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನೊ ಮೆಕ್ಷೆಕೊಆನ ಕುಂಸಂ ವಿಂಬ ಊರಿನ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕದ ಭೇರ್ಕಿಗಳು ಅತ್ಯೆರಿತ ವರಾಖ್ಯವಾದುವು. ಇವು ಬಹು ನಾಜಮಿ'ಎಗಿವೆ. ಉಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಿದ ನಯಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ತೂ ಕಾಡುಕೆಕಾಂಣದ ಪಕ್ಕಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಠರೊನೆ ಸಿಕ್ಲಿಕೆಬಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಬರಿದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೀನ ಮಾನವ ಜೀಎಸಿದ್ದನೆನ್ಸ್ಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಧಾರ. ಇದೇ ತರಹ ಕಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೆಪ್ಲೇಎಸ್ ಮತ್ತು ಲಿರಿಡನ್ಮಯೆಲ್ ಎಲಬಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ನವೆ. ಇರಿಗಾಲ 14ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರೇಠಿರ ಇವುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶಪಎ. 9.000=8.000. ಊಟಾ ಪ್ಪಂತ್ಯೆದ ಡೆರಿಜದ್ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಊ೯ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಪ್ರೆಶ.ಮೊ. 9.000ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಗುಹೆಯ ಜನರಿಗೆ ಬುಟ್ಟೆಯನತ್ನಿ ಹೆಣೆಯುವ ಕುಶಲತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಪಂರಾತನೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪರಿಚದಲ್ಲಿ ದೇರಾರಿಗೂ ಈ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಊಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ವರಾಡಿದ ಭೇರ್ಕಿಯ ಮೊನೆಗಳನ್ನು ಉಉಂಗಿ'ಬ್ದುದ್ದ. ಆದರೆ ಇವು ಚಿಂಗಂ ಮೊನೆಗಳಂತಿರದೆ ಬೇರೆ ತೆರಹದಲ್ಲಿವೆ. 1939ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಡಿಯ ಪವ೯ತದ ಗುಹೆಯೊರಿದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೂಶೆಊಧನೆಉಂದ ಈ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿವೆ : ಆಲ್ಲಿ ನೂರು ಮುರಗಳಿವೆ. ತುಂರನೆಯ ಪದರ ಸುಂತ್ನತ್ತಿ "ಇಂಡಿಯನ" ಸಂಸ್ಕೃತಿಯದು. ಎರಡನೆಯದು ಘುಲ್ ಸೆಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದುದು. ಇದಾದ ಅನಂತರ ಸಿಕ್ಲದ ಹಳದಿ ಕಾಪೀ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಸ್ತುವೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಪ. ಇದರ ಕೆಳಗಿನ ತುಂರನೆಯ ಪದರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಡಿಯೆ ಕಲ್ಪುಮೊನೆಯೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿಕ್ಷದುವು. ಇದರಿಂದ ಸಾರಿಡಿಯ ಸರಿಸ್ಕೃತಿ ಘುಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಹಿರಿರಿನೊರಿದು ಟೂತಝ. ಸಾಂಡಿಯೆ ಭೆಜಿ೯ಮೊನೆಯಲ್ಲಿಕೆಎಚ್ಚು (ಟ್ಬಾರಿಗ್) ಇರುವುದರಿರದ ಅದನತ್ರ್ಯ ಭಜಿ೯ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಭಂರ್ಕಿ ಎಸೆಯುವ ಯೆರತ್ತಂರದ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 1: (ಬೂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇಡನ್. ಪ್ಲೇನ್ವೊಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಮ್ಸ್ ಬ್ದಘ ಮೊದಲಾದ ಭಜಿ೯ಯ ಅನೇಕ ಕಲ್ಲಿನ ಮೊನಗಳು ಸೇರಿದ. ಮದ್ಯಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಆಬಲೀಷ್ ಎರಿಬಲ್ಲಿ ಯ್ಕರದು ಕಲ್ಲಿನ ವೆಪುನಯ ಸರಸ್ಕೃತಿ ಸಿಕ್ಲಿತು. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಲಾಯುಗದ ಟೇಟೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೆಯ ಗುಂಗ ಸೇರಿದ ಊಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸು. 10೨00 ಮುಇ" ಹಿಂದಿನದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಟೆಗಿಂತ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳ ಶೇಖರಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅವರು ಉಊಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಕಲ್ಲಂಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಯುರೆಣಂಪ್ ಮತ್ತು ಎವ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಕೃಷಿಸರಸ್ಕೃತಿ ಜನ್ನೊ ಮಂಕಾದ ಕಡೆ '1,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿರದೆ ಇತ್ತಂಬ ಅರಶೆ ಉಂಡೆ. ಆದರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ತಾಗಲೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರದಿತ್ತು ನೊರನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಲಾಸ್ಕ ಪ್ರಾರತ್ಮದ ದನ್ಬಿದ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಸೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜನ ಸ್ನೇರೀರಿಯೆದಿರದ ಬರದ ವಲಸೆಗಳ ಕಡೆಯ ಹರಿತೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಡೆನ್ಬಿದ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ