ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


42

CAUÁA±À (¸À¸ÀåUÀ¼À°è)

1. ¥ÉÃgÉASÉåªÀÄ 2. PÁ¯ÉASÉʪÀÄ 3. ¤ÃgÁß¼À CAUÁA±À (eóÉÊ®ªÀiï)

CAUÁA±À±Á¸ÀçÛ (¸À¸åÀ UÀ¼°) À è

4. J¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀ (ºÉÆgÀªÉÄÊ ZÀªÀÄð CAUÁA±À) 5. ¸ÉÌ÷èÃgÉASÉʪÀÄ 6. ¹Ì÷èÃjqïì

7. KPÀzÀ¼À ¸À¸ÀåzÀ £Á¼ÀPÀÆZÀð 8. PÁAqÀzÀ vÀÄ¢ 9. gÀ¸À£Á¼À CAUÁA±À (¥ÉÆèÃAiÉÄA)

10. gÀ¸À£Á¼À 11. ¨ÉÃgÀÄ vÀÄ¢ 12. ¨ÉÃj£À ªÁºÀPÀ

13. ¢ézÀ¼À ¸À¸ÀåzÀ £Á¼ÀPÀÆZÀð 14. ºÁ®ÎgÉAiÀÄĪÀ CAUÁA±À