ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


46

ಅಂಗಾರ - ಅಂಗಿರಸ

ಮರದ ಅಂಗಾಂಶª£್ನು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಪಾತU¼ುಳ್ಳ ನಾಳU¼£್ನೂ ನಾರುಗ¼ುಳ್ಳ À À À À À À À À ಮರದ ಅಂಗಾಂಶª£್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ, ಕªುವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ವ¸ಂತ ಋತುವಿನ À À ್ರ À À ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಶgತ್ ಋತುವಿನ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದು ಕgಯುತ್ತಾg. ಈ ಮರದ À É É ಅಂಗಾಂಶUಳ ಒಟ್ಟುUೂಡುವಿಕೆಯಿಂದಾದ ವರ್vುಲ ಅಂಗಾಂಶP್ಕÉ ಋತುಚP್ರÀ ಅಂಗಾಂಶ À À À ಅಥವಾ ವರ್µಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಉತ್ಪಾz£ಯಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕಉಂಗುರ (ಆನ್ಯುಯಲ್ À À É ರಿಂಗ್ಸ್) ಎಂಬ ಹೆ¸gುಗಳಿವೆ. ಋತುಮಾನUಳ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕಉಂಗುರU¼ಲ್ಲಿ À À À À À À À ವ್ಯತ್ಯಾ¸ªÅÀ ಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಂಗುರUಳ ಒಳUಣ ಅಂಗಾಂಶಬಾಗU¼ು ಟ್ಯಾನಿನ್ À À À s À À ವ¸ುವಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಗಟಿªುರದ (ಹಾರ್ಡ್ ವುಡ್) ಅಥವಾ ಡ್ಯೂgªುನ್ ಭಾಗUಳಾಗಿ À್ತ ್ಟ À À É À ಹೊರ¥zೀಶದ ಭಾಗU¼ು ಹೆZ್ಚು ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ತೆ¼ಗಿರುವ ಸ್ಯಾಪ್ ವುಡ್ ಅಥವಾ ಆಲ್‍ಬರ್ನಂ ್ರÀ É À À À ್ಳÀ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್vನೆUೂಳುªÅÀ ವು. ಅಲ್ಲದೆ ಕªುವಾಗಿ ಆಹಾರ, ನೀರು, ಖನಿಜಾಂಶÀ É ್ಳ ್ರ À ಇವುಗಳ ಸಾಗuಯ ಕಾರ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸುವುವು. É À À 11. ಕಾರ್ಕ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶ : ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶದ Às Às ಬೆ¼ªಣಿUUಳಿಂದ ಮೂಡುವ ಒತ್ತಡ ಸ¸್ಯÀ ದೇಹದ ಹೊರªುೈಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು É À É À É À À À ಹಿಗ್ಗಿ¸ುವುದರಿಂದ ಹೊರZರ್ªುಪzರ ಸೀಳಿಹೋಗುವುದು. ಹೊರ¥zೀಶU¼ಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ À À À À ್ರÀ É À À ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಗಾಂಶ, ಈ ರೀತಿಯ ಒತqU¼£್ನು ಸಹಿಸಿ, ಸ¸್ಯÀ ದ ಹೊರªುೈಭಾಗU¼£್ನು ್ತ À À À À É À À À ರಕಿ¸ುವುದು. ಆನುಷಂಗಿಕ ವಿ¨sಜನಅಂಗಾಂಶದ ಕೆಲವು ಕೋಶಜಾಲಗ¼ು ಈ ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ್ಷ À À À À À ಉದ್ಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ತೊಗಟೆಯ ವರ್ಧನ ಹೊರಪದರಗಳು ವರ್ಧಿಸಿ, ತೊಗmಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಈ ಅಂಗಾಂಶದ ಒಳ¥zೀಶU¼ಲ್ಲಿ É À À À ್ರÀ É À À ಸೆಲ್ಯೂ¯ೂೀಸ್ ಪೊರೆUಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಹಾರೋತ್ಪಾzಕ ಪgಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ É À À É À ¥s¯ೂಡªiರ್ï ಎಂಬ ಹೊರ¥zೀಶU¼ಲ್ಲಿ ದ¥¥ೂರೆUಳಿಂದಾವೃತವಾದ ಅಜೈವಿಕ ತೊಗಟೆ É É À ್ರÀ É À À ್ಪÀ É À ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪೆರಿಡªiರ್ï ಎಂಬ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಉದ್ಭವಿಸುವುವು. À À À À À À ಕಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಗಂಟು ಮತ್ತು ಹg¼ುಗಳಿಂದ À À À À ಕೂಡಿದ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್‍ಗ¼ಂಬ ವಾಯುದ್ವಾgU¼ು ಇರುವುವು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿಲಗಳ É À À À ವಿನಿಮಯ ನqಯುತz.É ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆU¼ು ಉದುರುವ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲಿ,್ಲ ಎಲೆvೂಟ್ಟುUಳ É ್ತ À À À À É À ಕೆ¼ಬಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಅ್ಯಬ್‍ಸಿಷನ್ ಪzgU¼ು ಕಂಡುಬರುವುವು. ಈ ಅಂಗಾಂಶ ತೊಗmಅಂಗಾಂಶದ À s À À À À À À É ಹೊರ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್vನೆUೂಳುªÅÀ ದರಿಂದ, ಬೇರೆಯಾಗುವ ಕೋಶU¼£್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲೆUಳ À É ್ಳ À À À À ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವ£್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. À ಸ¸್ಯÀ zೀಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಉತತಿ, ರZ£, ರೂಪ, ಪ¨ೀದನ ಮತ್ತು É À ್ಪ ್ತ À É ್ರ És ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹuU¼ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶU¼ು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದgೂ ಅಂಗಾಂಶ ವ್ಯªಸಾಯ, É À À À À À À ಜೀವPೂೀಶಶಾಸ್ರ್ತ, ಅಂಗUಳ ಸ್ಥಳಾಂತೀಕgಣ-ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹv್ವದ ಅನೇಕ É À À À ಅಂಶU¼ು ಇನ್ನೂ ಬೆ¼ಕಿಗೆ ಬರ¨ೀಕಾಗಿದೆ. À À À É (ವೈ.ಆರ್.ಎಂ.) ಅಂಗಾರ : ದಕಿಣ ಮzs್ಯÀ ಏಷ್ಯzಲ್ಲಿ (ಸೈಬೀರಿಯದಲಿ) ಇರುವ ಒಂದು ಪzೀಶ. ್ಷ À ್ಲ ್ರ É ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರ ಹೆ¸ರಿನ ನದಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಪzೀಶP್ಕÉ ಈ ಹೆ¸gು ಬಂದಿದೆ. À ್ರ É À À ¨sೂಮಿಯ ಪªುುಖ ಸ್ಥಿg¥zೀಶUಳ ಪೈಕಿ ಇದೂ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ. ಹೆ¸ರಿದೆ.ಆಲ್ರೆಡ್‍ಫಿªU£ರ್‍ನು À ್ರ À À ್ರÀ É À À ್ಟ ್ರ É À À ತ£್ನÀ ¨sೂಖಂಡUಳ ಚಲನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತzಲಿ,್ಲ ಪ್ಯಾಂಜಿಯ ಸªುಗ್ರ ¨sೂಭಾಗªÅÀ ವಿಭಾಗUೂಂಡ À À À À À É ಉತgದ ಭಾಗª£್ನು ಅಂಗಾರ ಅಥವಾ ಲಾರೇಷಿಯ ¨sೂ ¥sಲಕªಂದು ಹೆ¸ರಿಸಿರುವ£ು. ್ತ À À À À À É À À ಪೃಥ್ವಿಯ ಸ್ಥಿರ ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಪªುುಖವಾದುದು; À À ್ರ À ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪುರಾತನಯುಗಕ್ಕೆ (ಆರ್ಕೇಯನ್) ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಚೀನಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಪರ್ವತಗಳೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದುವು. ಅನಂತರ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂಚಯನಕಾರ್ಯದಿಂದ ಈ ಭಾಗUಳ À ಪ್ರಾಚೀನಶಿಲೆU¼ು ಒಳಬಾಗzಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂಗಾರ ¨sೂಮಿಯ ದಕಿಣ ಮತ್ತು À À s À À ್ಷ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಪರ್ವತಶೇಣಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್‍ಟಿಕ್ ಸಾಗರವಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರ್ªತ±ೀಣಿU¼ಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಯೂರಲ್ ಪರ್ªತವಿದೆ. ಪ್ರಿPೀಂಬ್ರಿಯನ್ ಕಾಲದಿಂದ À ್ರÉ À À À É ಈ ಭಾಗzಲ್ಲಿ ನಗ್ನೀಕgಣಕಾರ್ಯ ನqzು ಸೈಬೀರಿಯದ ತಗ್ಗಾದ ಮೈದಾನ ಪzೀಶ À À É À ್ರ É ಏರ್ಪಟ್ಟಿz.É (ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.) ಅಂಗಾರಕ : ದೂರಾನುಸಾರ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾಲ್ಕ£ಯ ಗಹ (ಮಾರ್ಸ್). É ್ರ ಮೂರನೆಯದು ಭೂಮಿ. ಮಂಗಳ, ಕುಜ ಎಂಬುವು ಪರ್ಯಾಯ ನಾಮಗಳು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಇದರ ದೂರ ಸರಾಸರಿ 227.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಮೀ. 15 ಅಥವಾ 17 ವರ್µಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (1939, 1956, 1971, ಇತ್ಯಾದಿ) ಇದು ¨sೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪzಲಿ,್ಲ À À À ಎಂದರೆ 55,706,000 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸ 6810 ಕಿಮೀ. ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂಗಾರಕದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 687 ದಿವಸಗಳಿದ್ದು, ಅಂಗಾರಕದ ದಿವಸದ ಅವಧಿ ಭೂಮಿಯದಕ್ಕಿಂತ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು. ಕಕ್ಷಾ ತಳಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷದ

ಬಾಗು 24º. ¨sೂಕP್ಷÀ ಬಾಗುವೂ ಸು. 23º-28º. ಗುರುತ್ವಾPರ್µಣಬಲ ¨sೂಮಿಯದರ À À À À 0.38ರµ್ಟು ಮಾತವಿದೆ. ಗºª£್ನು ಸುತ್ತುªರಿದು ತೆ¼ು ವಾಯುಮಂಡಲವಿದೆ. ಆದರೆ À ್ರ ್ರ À À À À À ¨sೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಶೇ.5 ರµ್ಟು ಮಾತ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅತ್ಯಲ್ಪವಿದೆ. ನೀರಿನ À À ್ರ ಹಬೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೇರುಪ್ರದೇಶದ ಶಿಖರಗಳು ಹಿಮದಿಂದ ಹಿಮಾವೃತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರ ಮೇಘಾವೃತವಾಗಿದೆ. ಕುಜನಿಗೆ ಇಂಥ ಮಸುಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರ್ವತಗಳಿಲ್ಲ. ತೆಳುಗೆರೆಗಳ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಪ್ಪಾದ ಗುರುತುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ವಸಂತಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಬೇಸUಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುvª.É ಇವು ಸ¸್ಯÀ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ನೀರಾವರಿ É ್ಳ ್ತÀ ಕಾಲುವೆUಳಿರಬಹುದೆಂಬ ಭಾವ£ಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತª. ಇವ£್ನು ಇಟಲಿ ದೇಶದ À É É À ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿ ಷಿಯಾಪರೆಲ್ಲಿ (1835-1910) 1877ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿದ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪರ್ಸಿವಲ್ ಲೊವೆಲ್ (1855-1916) ಈ ಗುರುತುಗ¼£್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ À À ಅ¨s್ಯÀ ಸಿಸಿ ಗºದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಜನರಿರುವgಂಬ ಊಹೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟ. ಇದು ್ರ À É ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ತgುವಾಯದ ಕುಜ ಪರೀಕuUಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. À ್ಷ É À ಗºದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಎಂದೇ ಇದP್ಕÉ ಗ್ರೀಕರ ಯುದ್ಧzೀವvಯಾದ ಮಾರ್ಸ್‍ನ ್ರ À É É ಹೆ¸gು ಬಂದಿದೆ.ಡೀಮೋಸ್ ಮತ್ತು ¥sೂೀಬೋಸ್ ಎಂಬ ಎರqು ಉಪUºUಳಿವೆ. À À É À ್ರÀ À À ಇವು ಯುದ್ಧದೇವತೆಯ ಸೇವಕರ ನಾಮಗಳು. ಡೀಮೋಸ್‍ನ ವ್ಯಾಸ ಕೇವಲ 16 ಕಿಮೀ. ಇದು ಅಂಗಾರPದ ಸುತ್ತ 30 ಗಂ. 18 ಮಿ.ಗ¼ಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪzಕಿಣೆ ಮುಗಿಸುತz.É À À ್ರ À ್ಷ ್ತ ಫೋಬೋಸ್‍ನ ವ್ಯಾಸ 58 ಕಿಮೀ. ಪರಿಭಮಣಕಾಲ ಕೇವಲ 7 ಗಂ 39 ಮಿ. ಇದು ್ರ ಅಂಗಾರPದ ದಿವ¸ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ¥sೂೀಬೋಸ್ ಪಶಿªುದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ À À É ್ಚ À ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂತುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತz.É ಇದೊಂದು ಏಕೈಕ ವಿರಳ ವಿದ್ಯªiÁನ. ಈ ್ತ À ಉಪUºª£್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಸಪ್ ಹಾಲ್ (1829-1907) 1877ರಲ್ಲಿ ್ರÀ À À À s ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ. ಈಚೆಗೆ ಆಕಾಶನೌಕೆಗಳು ಅಂಗಾರಕಗ್ರಹದ ಸಮೀಪ ಹಾದುಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯª£್ನು ¨sೂಮಿಗೆ ಪ¸ರಿಸಿವೆ. 1964ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿನರ್- 4 ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕೆ À À À ್ರ À 8ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 5393500000 ಕಿಮೀ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳವನ್ನು 5,700 ಕಿಮೀ ದೂರದಿಂದ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಆಗ ಭೂಮಿ ಅಂಗಾರಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 2150960000 ಕಿಮೀ. ಈ ಯಾನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವಿವgU¼ು À À À ಹೀಗಿವೆ- ಅಂಗಾರಕಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಬ¯ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ವಾನ್ ಅಲನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪಟಿಯಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವgಣ ¨sೂಮಿಯದಕ್ಕಿಂತ ್ಟ À À ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರ. ದಟ್ಟ ದೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಗ್ರಹದ ತಳದ ಬಲು ಭಾಗ ಬಹುತೇಕ ಮರು¨sೂಮಿ. ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅತ್ಯಲ್ಪ. 4-126 ಕಿಮಿ.ಗ¼µ್ಟು ಅಗಲ ಬಾಯಿಗಳಿರುವ À À À ಮಹಾಕೂಪU¼ು ಅಲ್ಲಿª. ಅಂಗಾರಕ ಬಲುಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ££್ನು ಹೋಲುವುದು. À À É ್ರ À À ಅಂಟಾರ್ಟಿಕzಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಂಐಊ84001 ಎಂಬ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಅಂಗಾರPದಿಂದ À À ಬಂದಿದ್ದು ಅದgಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಮಜೀವಿಗ¼£್ನು ಹೋಲುವ ಪ¼ಯುಳಿಕೆ ದೊರಕಿದೆ. ಅಂಗಾರPದ À ್ಷ À À É À ಮೇಲೆ 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್µಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಿgಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲನೆ À À ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾºª£್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. À À À ಈಚಿನ ದಿನU¼ಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನzಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. À À À 1990ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಅನೇಕ ನೌಕೆಗಳು ಹಾರಿವೆ. ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಎಂಬುದು ಅಂಗಾರPª£್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿz. ಮಾರ್ಸ್ ಪಾತ್ ¥sೈÉ ಂಡರ್ ಎಂಬ ನೌಕೆ ಸೋಜರ್ನರ್ À À À É ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗಾಡಿಯನ್ನು (1997) ಅಂಗಾರPದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿಸಿತು. ಈಚೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ À ಮತ್ತು ಆಪರ್Zುನಿಟಿ ಎಂಬೆgqು ನೌಕೆU¼ೂ ಅಂಗಾರPದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತ ಉತªು À À À À À À ್ತ À ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. (ಆರ್.ಆರ್.ಯು.) ತ¥ೂೀಬಲದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ನªUºU¼ಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ. ಇವನ ಜನ£P್ಕÉ ವಿಷ್ಣು É À ್ರÀ À À À À ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಕಾರಣರೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮವೈವಸ್ವತಪುರಾಣವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬೆವರಿನಿಂದ ಬಂದ£ಂದು ಪz್ಮ¥ುರಾಣವೂ ಶಿವನ ಬೆªರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ¨sೂದೇವಿಯ ಸಾಕುಮಗ£ಂದು É À À À À É ಶಿವ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣಗ¼ೂ ತಿಳಿಸುತ್ತª. À É ಭಾರತೀಯ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕನನ್ನು ಭ್ರಾತೃಕಾರಕನೆಂದು ಕgಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಜನ್ಮ ಜಾತPzಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಪಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾ£ೂೀ ಅಂಥªgು É À À ್ರ É À À ರಜೋಗುಣವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು. ದರ್ಪಾನ್ವಿತರೂ ಕೋಪಿಷ್ಟರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾg. ಮೇಷ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗ¼ೀ ಅಂಗಾರಕ ಸ್ವPೀತUಳಾಗಿದ್ದು ಮೇಷªೀ ಇವನ É É ್ಷÉ ್ರ À É ತ್ರಿPೂೀಣ ರಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತz. É É (ಜಿ.ಎಚ್.) ಅಂಗಿರಸ : ಮಹರ್ಷಿ. ದೇವvUಳಿಗೆ ಪುರೋಹಿತ. ಯಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಇವನ ಪಾತ್ರ É À À À ಹಿರಿದು. ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸಪುತ್ರನೆಂದೂ ಅಗ್ನಿಯ ತಂದೆಯೆಂದೂ ಅಗ್ನಿಯ ಮಗಳಾದ ಆಗ್ನೇಯಿಯ ಪುತ£ಂದೂ ಈತನ ಕುಲ ಗೋತದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ್ರ É ್ರ