ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


66

ಅಂತರ್ಜಲಸಂಪುಟ - ಅಂತರ್ಜೀವಿಗಳು

ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಪªiÁಣ ಒಂದೇ ಸªುನಾಗಿರದೆ ಸೇ. 1-50ರµ್ಟು ್ರ À À À ಏರುಪೇರುಗ¼£್ನು ತೋರಿಸುತz.É ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಲೆUಳ ರಂzsvª£್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. À À ್ತ À ್ರ À ್ವÀ À À ರಂzsv್ವÀ ಅಧಿPವಾಗಿರುವ ಶಿಲೆU¼ು ಉತªು ಜಲವಾಹPU¼ೂ ಹೌದು. ರಂzsUಳ ಗಾತ್ರ ್ರÀ À À À ್ತ À À À À ್ರÀ À ಮತ್ತು ಅವು ಹgಡಿರುವ ಪªiÁಣವೂ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಲೆಯ À ್ರ À ಸೀಳುಗ¼ೂ ಬಿರುಕುಗ¼ೂ ನೀರು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದP್ಕÉ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕಾರಿಗ¼ು. À À À ಮರ¼ುಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರP್ಕÉ ಹv್ತು ಹದಿನೈದgµ್ಟು ರಂzsUಳಿರುತª. À À À À ್ರÀ À ್ತ É ನೊರಜುಗಲಿ£ಲ್ಲಿ ನೂರP್ಕÉ ಮೂವತ್ತಾggµ್ಟು ರಂzsUಳಿರುತª.É ಶಿಲೆU¼¯ಲ್ಲ ಇದರ ರಂzsv್ವÀ ್ಲ À À À À ್ರÀ À ್ತ À À ್ಲÉ ್ರÀ ಬಹು ಹೆZು.್ಚ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ತqಯಿಲ್ಲದೆ ಪಸಾರವಾಗುತz.É ಆದರೆ ಜೇಡುಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ À É ್ರ ್ತ ನೂರP್ಕÉ ಐವvgqು ಭಾಗ ರಂzsUಳಿದ್ದgೂ ನೀರು ಸುಲ¨sವಾಗಿ ಪªಹಿಸಲಾರzು. ್ತÉ À À ್ರÀ À À À ್ರ À À ಅದೊಂದು ಅವ್ಯಾ¥್ಯÀ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಶಿಲೆ. ಅದು ನೀರ£್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುPೂಳಬಲ್ಲುzೀ À É ್ಳ É ಹೊರvು ಅದರ ಪಸಾರP್ಕÉ ಸಹಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. À ್ರ ¨sೂಮಿಯ ಮೇಲ್ದೊUmಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವಿರುವ ಮಟ್ಟª£್ನು ಸಂತೃಪªಲಯ À À É À À ್ತ À (ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ eóೂೀನ್) ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾUªೀ ಜಲಮಟ್ಟ (ವಾಟರ್ É À É ಟೇಬಲ್). ಇದP್ಕೂ ನೆಲಮಟ್ಟP್ಕೂ ನqುವೆ ಇರುವ ¨sೂಭಾಗªೀ ವಾಯು ಸಂಸರ್Uವಲಯ À À À À É À (eóÉೂೀನ್ ಆಫ್ ಏರೇ). ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ನೀರು ಜಿನುಗಿ ಜಲಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು. ಹೀಗೆ ಜಿನುಗುವ ನೀರನ್ನು ಜಿನುಗು ನೀರು(ವ್ಯಾqೂೀಸ್ ವಾಟರ್) ಎನ್ನುತ್ತಾg.É ಒಂದು ಪzೀಶದ ಜಲಮಟ್ಟ ವರ್µದುದ್ದP್ಕೂ É ್ರ É À À ಒಂದೇ ಸªುನಾಗಿರದೆ ಏರುಪೇರುಗ¼£್ನು ತೋರಿಸುತz.É ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲಭಾಗದ À À À ್ತ ಏರುತU್ಗುU¼£್ನು ಅನುಸರಿಸುತz.É ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪzೀಶzಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ À À À À ್ತ ್ರ É À ಪªiÁಣ ಮತ್ತು ಹವಾಗುಣವ£್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಾಡು ಪzೀಶU¼ಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ್ರ À À ್ರ É À À ಮಿ.ಗಳ ಆಳzಲ್ಲೂ ಮಳೆನಾಡು ಪzೀಶU¼ಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಆಳzಲ್ಲೂ ಸಾಧಾರಣ À ್ರ É À À À ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ 50-150 ಅಡಿಗಳ ಆಳzಲ್ಲೂ ಜಲಮಟ್ಟವಿರುತz.É À ್ತ ಅಲ್ಲz, ¨sೂ ಪzೀಶದ ಶಿಲೆUಳ ವಿನ್ಯಾಸªÇ ಗªುನಿಸ¨ೀಕಾದ ಅಂಶ. É À ್ರ É À À À É ಅಂತರ್ಜಲ ¨sೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇಕಡೆ ಶೇಖರವಾಗಿರದೆ À ಕೆ¼ªುಟ್ಟP್ಕÉ ಸದಾ ಪªಹಿಸುತ್ತಿgುತz.É ಇದP್ಕÉ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ¨sೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾPರ್µಣ À À ್ರ À À ್ತ À À À ಶಕಿ. ಮೇಯಿನ್‍ಜûರ್ ಎಂಬವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಅತಿ ಹೆಚಿನ ವೇಗªಂದರೆ ದಿನP್ಕÉ ್ತ ್ಚ É 420 ಆದರೆ ಪಯೋಗಶಾಲೆಯ ಅzs್ಯÀ ಯನUಳ ಪಕಾರ ಇದು ಬಹು ಹೆZು.್ಚ ಅಧಿPªಂದರೆ ್ರ À ್ರ À À É ದಿನP್ಕÉ 5 ಹೆಚಿgಬಾರzು: ಕನಿಷªಂದರೆ ವರ್µಕ್ಕೆ 5 ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರzು. ್ಚ À À ್ಠ É À À ¨sೂ ಪzgU¼ಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ತೋರುವ ಒತಡ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಿಂದ ಶಿಲೆU¼ಲ್ಲಿ ಸೀಳುಗ¼ೂ À À À À À ್ತ À À À À À ಬಿರುಕುಗ¼ೂ ಉಂಟಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೊರ ಚಿಮ್ಮುvz. ಇವೇ À ್ತÀ É ಚಿಲುಮೆಗ¼ು. ಒತqದ ಪªiÁಣವ£್ನÀ ನುಸರಿಸಿ ಚಿಮ್ಮುವ ನೀರಿನ ಎತರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತz.É À ್ತ À ್ರ À ್ತ ್ತ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಲುಮೆಯ ನೀರು ತಣಗಿರುತz.É ಆದರೆ ಹಲವು ಚಿಲುಮೆಗ¼ು ಬಿಸಿನೀರ£್ನು ್ಣ ್ತ À À ಚಿಮ್ಮುvª.É ಅನೇಕ ಚಿಲುಮೆಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶUಳಿದ್ದು ಉತªು ಔಷದಿಯ ್ತÀ À ್ತ À ü ಗುಣಗ¼ು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಚಿಲುಮೆಗ¼£್ನು ನª್ಮು ದೇಶದ ಪಶಿªು ಕರಾವಳಿ, ಹಿಮಾಲಯ À À À À ್ಚ À ತ¥ಲು ಪzೀಶU¼ು, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಶಿªು ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ್ಪÀ ್ರ É À À ್ಚ À ಅಂತರ್ಜಲವು ಶಿಲೆUಳ ಮೂಲಕ ಜಿನುಗುವಾಗ ಶಿಲೆU¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗ¼£್ನು À À À À À ತ£್ನÀ ಲ್ಲಿ ಕgಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕೆಲಸU¼£್ನು ಮಾಡಲು ಶPವಾಗುತz. ಅದgಲ್ಲೂ À À À À ್ತÀ ್ತ É À ಸುಣ್ಣಶಿಲೆಯ ¨sೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪªಹಿಸುವಾಗ ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಸªಸಿ ತ£್ನÀ ಲ್ಲಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು À ್ರ À É ಗವಿ ಕಂದgU¼£್ನು ಕೊರೆಯಬಲ್ಲzು. ಈ ಗವಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಚಿತವಿಚಿತ್ರಾಕಾರದ ಕಂಬಗ¼£್ನು À À À À À À ್ರ À À ಮನೋಹgವಾದ ಇಳಿಗೊಂಚಲುಗ¼£್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಲ್ಲzು. À À À À ಒಟ್ಟಿ£ಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ, ಪPೃÀ ತಿ ನªುಗಾಗಿ ¨sೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿgುವ ಗುಪನಿಧಿ. À ್ರ À À À ್ತ ಇದ£್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನªುಗಾಗುವ ಉಪಯೋಗU¼ು ಬಹು ಅಧಿP. À À À À À ಬೇಸಾಯಕ್ಕಂತೂ ಇದು ವgದಾನ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರvಯ À É ನಿವಾರuಯೂ ಸಾzs್ಯÀ . ಭಾರvದ ¨sೂ ಸಂಶೋzsನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ É À À À ü ಸರ್.ಸಿರಿಲ್ ಎಸ್.ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿಸಿರುವಂತೆ ಭಾರvzಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ದ±ಲಕ್ಷ ಎಕgU¼ಲ್ಲಿ À À À É À À ಅಂತರ್ಜಲವ£್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿz.É ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ, À ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಬೇಸಾಯ ಅಧಿPವಾಗುತ್ತಿz. À É (ಬಿ.ವಿ.ಜಿ.) ಅಂತರ್ಜಲಸಂಪುಟ : ಬಂದರಿನ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೇತುವೆUಳ À ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವP್ಕÉ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀರಿನ ಕೆ¼ಬಾಗzಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿಬಾರ ಹಾಕಲು À s À s ಒಂದು ಪೆಟಿUಯಾಕಾರzಲ್ಲಿ (ಕೆಲವು ಸಂದರ್¨ಗ¼ಲ್ಲಿ ಉರುಳೆಯಾಕಾರzಲಿ) ನಿರ್ಮಿಸುವ ್ಟ É À Às À À ್ಲ ಒಂದು ರZ£ಗೆ ಯಂತಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ರ್ತzಲ್ಲಿ ಈ ಹೆ¸ರಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂಪುಟಗ¼ಲ್ಲಿ ಮೂರು À É ್ರ À À À ವಿzsU¼ುಂಟು. À À À 1. ಪೆಟಿUಯ ಮಾದರಿ 2. ತೆgದಿರುವ ಮಾದರಿ 3. ವಾಯುಪೇರಿತ ಸಂಪುಟ. ್ಟ É É ್ರ

1. ಪೆಟಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪುಟ : ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ್ಟ ತೆgದಿದ್ದು ತ¼ಬಾಗ ಮುಚ್ಚಿgುತz. ಇಂಥ ಸಂಪುಟಗ¼£್ನು ನೆಲದªುೀಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ É À s À ್ತ É À À É ಆಮೇಲೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಾಯದ ಮೇಲಿರಿಸುತ್ತಾg.É ಇಟ್ಟು ಒಳP್ಕÉ ಅದುಮುತ್ತಾg.É ಕೂರ¨ೀಕಾದ ಸ್ಥ¼zಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಕೂತಾಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗ É À À ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುತz. ಸೇತುವೆಯ ಆಧಾರ¸ಂ¨s, ಸªುುದUೂೀಡೆ, ತಡೆ ್ತ É ್ತÀ À À ್ರ É ನೀರಿನ ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹqಗಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವುದP್ಕÉ ಕಟಿgುವ zsP್ಕÉಯಂಥ ರZ£Uಳ À ್ಟ À À À É À ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂಪುಟಗಳ ಆವ±್ಯÀ Pತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಕೆ¼ಬಾಗzಲ್ಲಿ ಪಾಯ À À s À ಹಾಕುವಾಗ ಅಂತರ್ಜಲಸಂಪುಟವ£್ನು ನೀರಿನ ತ¼ಬಾಗಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆ¼P್ಕÉ ಅದುಮುವ À À s À ಆವ±್ಯÀ ಕvಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಪುಟವ£್ನು ಬಳ¸ುತ್ತಾg. É À À É 2. ತೆರೆದ ಅಂತರ್ಜಲಸಂಪುಟ :ಈ ಬಗೆಯ ಸಂಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಎರಡೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ದುಂಡಾಗಿರುವ ಇದರ ಕೆಳಭಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊರೆzುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಿದ್ದು, ಕೆ¼ಗೆ ಇಳಿದಂತೆಲ್ಲ ಕೆ¸ರಿನ ಮಣ್ಣು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ À À À ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಸರಿನ (ಬದಿ) ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಲಸಂಪುಟ ಕೆ¼ಕ್ಕಿಳಿಯುತz. ಹೀಗೆ ಕೆ¼ಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿz್ದÀ ಂತೆಯೇ ಅದP್ಕÉ ಹೆZ್ಚು ಹೆZ್ಚು ಸಂಪುಟಗ¼£್ನು À ್ತ É À À À À À ಅಳªಡಿಸುತ್ತಾg.É ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುತz.É À ್ತ ಅಗv್ಯÀ ವಿರುವµ್ಟು ಆಳP್ಕÉ ಹೋಗುವªgUೂ ಸಂಪುಟವ£್ನು ಕೆ¼P್ಕÉ ಅದುಮಲಾಗುತz. À À É À À À ್ತ É ಕೆ¼ಗಿಳಿದ ಸಂಪುಟದೊಳUಡೆ ನುಗ್ಗುವ ನೀರ£್ನು ತqಹಿಡಿಯಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಅದರ À À À É ಒಳಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪುಟವನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಂಡನೆಯ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡ, ಸೇತುವೆಯ ಆಧಾರ¸ಂಭ ಮುಂತಾದುವುಗ¼£್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾg.É ಈ ರೀತಿಯ ್ತÀ À À ತೆರೆದ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪುಟ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ದುಂಡನೆಯ ಅಥವಾ ಆಯಾಕಾರದ ಸಂಪುಟಗ¼£್ನೂಳUೂಂಡು ಬಾವಿಯಾಕಾರzಲ್ಲಿgಬಹುದು. ಸುತ್ತಣ À É É À À ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರqೂೀ ಪzgUಳಿರಬಹುದು. É À À À 3. ವಾಯುಪ್ರೇರಿತ ಅಂತರ್ಜಲಸಂಪುಟ: ಇವು ತೆರೆದ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪುಟಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಪುಟದ ಕೊರೆಯುವ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸು.2-3ಮಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯುಬಂಧಿತ ಪ್ರಧಾನ ಶಿರ (ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್) ಇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟದ ನqುವಿನ ಜಾಗª£್ನು ಒತ್ತqP್ಕೂ¼¥ಡಿಸಿರುತ್ತಾg. ಇದರಿಂದಾಗಿ À À À À É À À É ಸ ಂ ಪ ು ಟದ ಕೆ ¼ À ¨ s Á ಗ z À ಲಿ ್ಲ ವ ು ಣ್ಣ £ À ು ್ನ ಹೆ ೂ ರ v É U É ಂ iÀ ು ುವ ಕೆ ಲ ಸ U Áರ ರಿ ಗೆ ಅನುಕೂಲವುಂಟಾಗುತ್ತz. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತqª£್ನು ಒಂದು ವಾಯುತಡೆ (ಏರ್ É À À À ಲಾಕ್) ಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿ¸ಬಹುದು. ಸಾzs್ಯÀ ವಾದg,É ತೆgದ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪುಟವ£್ನು À É À ಅದುಮುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಯುಪ್ರೇರಿತ ಸಂಪುಟವನ್ನಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಾದ ವಾಯುತಡೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಶಿರಗಳನ್ನು ಬಳ¸ುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿವರ್vನೆಯು ಸಾzs್ಯÀ ವಾಗುತz. À À ್ತ É ಅಂತರ್ಜಲಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಸನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೈಸನ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ರಚಿಸಿದಂಥ ಸೇತುವೆಯ ಸ್ತಂಭಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. (ನೋಡಿ-ಕಾಂಕ್ರೀಟ್) (ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ.) ಅಂತರ್ಜೀವಿಗ¼ು : ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ À ಜೀವಿಗ¼ು (ಎಂಡೋ¥sೈÉ ಟ್ಸ್). ಅಂತರ್ಜೀವಿಗ¼ು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗ¼ಲ್ಲಿ À À À ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಹಜೀವನವನ್ನೂ

ಅಂತರ್ಜೀವಿಗಳು 1. ಶಿಲಾವಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜೀವಿಯಾಗಿರುವ ಸೈಕಾಸ್ ಬೇರಿನ ಅಡ್ಡಸೀಳಿಕೆಯ ಸ್ಥೂಲಾಕಾರ ಸೈಟೋನಿಮಾ 1. ಕಾರ್ಟಿಕ್ಸ್ 2. ಅಂತರ್ಜೀವಿಯಾಗಿ 2. ಬೂಷ್ಟಿನ ತಂತುಗಳು ಆಲ್ಗೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶ 3. ಸ್ವೀಲ್