ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ
by ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ

ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ, ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಂ |
ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ, ಮಥುರಾಧಿಪತೆರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ || ೧ ||

ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ, ವಸನಂ ಮಧುರಂ ವಲಿತಂ ಮಧುರಂ |
ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ಮಧುರಂ, ಮಥುರಾಧಿಪತೆರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ || ೨ ||

ವೇಣುರ್ಮಧುರೋ ರೇಣುರ್ಮಧುರಃ, ಪಾಣಿರ್ಮಧುರಃ ಪಾದೌ ವಧುರೌ |
ನೃತ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಸಖ್ಯಂ ಮಧುರಂ, ಮಥುರಾಧಿಪತೆರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ || ೩ ||

ಗೀತಂ ಮಧುರಂ ಪೀತಂ ಮಧುರಂ, ಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಸುಪ್ತಂ ಮಧುರಂ |
ರೂಪಂ ಮಧುರಂ ತಿಲಕಂ ಮಧುರಂ, ಮಥುರಾಧಿಪತೆರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ || ೪ ||

ಕರಣಂ ಮಧುರಂ ತರಣಂ ಮಧುರಂ, ಹರಣಂ ಮಧುರಂ ರಮಣಂ ಮಧುರಂ |
ಪಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಶಮಿತಂ ಮಧುರಂ, ಮಥುರಾಧಿಪತೆರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ || ೫ ||

ಗುಂಜಾ ಮಧುರಾ ಬಾಲಾ ಮಧುರಾ, ಯಮುನಾ ಮಧುರಾ ವೀಚೀ ಮಧುರಾ |
ಸಲಿಲಂ ಮಧುರಂ ಕಮಲಂ ಮಧುರಂ, ಮಥುರಾಧಿಪತೆರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ || ೬ ||

ಗೋಪೀ ಮಥುರಾ ಲೀಲಾ ಮಧುರಾ, ಯುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಮುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ |
ದೃಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ ಶಿಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ, ಮಥುರಾಧಿಪತೆರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ || ೭ ||

ಗೋಪಾ ಮಧುರಾ ಗಾವೋ ಮಧುರಾ, ಯಷ್ಟಿರ್ಮಧುರಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ಮಧುರಾ |
ದಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಫಲಿತಂ ಮಧುರಂ, ಮಥುರಾಧಿಪತೆರಖಿಲಂ ಮಧುರಂ || ೮ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಮಧುರಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||
|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||


ಆಲಾಪನ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]