ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕಾಚು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ಮೂಲದೊಡನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಕಾಚು

ಕೆಲವು eತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಂz ದೊರೆಯುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ರಾಳzಂx (ರೆಸಿóನ್) ವಸ್ತು. ¨sgvz ಇvg sUಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು Pv, Pv, PZ ಮುಂತಾz ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕಾಶೂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಿಚೂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದಲೂ Pರೆವುದುಂಟ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದ ಕಾಚು ಪದದಿಂದಲೇ ಬಂದುದು. ಇzg ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕøv ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಸಂಸ್ಕøvದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖರಸಾg ಎಂದು ಕgಯುವರು. ಕಾಚಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ PZ ಮತ್ತು Pv ಎಂ ಎgಡು ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕಗ್ಗಲಿ ಮರದಿಂದ (ಅಕೇಸಿಯ ಕ್ಯಾಟಿಚೂ) ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳz Pಚು ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾz Pಚನ್ನು ಗ್ಯಾಂಬಿಯರ್ ಗಿಡದಿಂz (ಆಂಕೇರಿಯ ಗ್ಯಾಂಬಿಯರ್) ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಂiÀig Pಚು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಡಕೆಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಚನ್ನು vಂiiರಿಸುವುದುಂಟ. ಇದನ್ನು ಬಾಂಬೆ Pಚು ಎಂದು ಕgಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

 Pಚನ್ನು Pಗ್ಗಲಿ ಮgz ಎಲೆ, ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಾಂqಗಳಿಂದ vUಯಬಹುದಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಡz ಚೇಗುಭಾಗದಿಂz (ಹಾರ್ಟ್‍ವುಡ್) ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು vಂiiರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೇಗು¨sಗವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಣ ಚೂರುಗಳಾಗಿ Pತ್ತರಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸುತ್ತಾg. ಚೇಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಚೆಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ವರ್ಗಾವuಂiiಗುತ್ತz. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕುದಿಸಿದರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಆಂiiಗಿ ದ್ರಾವಣ ಕ್ರಮೇಣ UಟಿಂiiUತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದನ್ನು ಬಾಣಲೆಗಳಿಗೆ ಸುರಿದು ಕೆಲವು ದಿನ ಹಾಗೇ ಡುತ್ತಾg. ಧಾನವಾಗಿ Pಚೆಲ್ಲ Uಟಿಂiiಗಿ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ತಿಳಿನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ತಳದಲ್ಲಿನ Pಚನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶೇಖರಿಸಿz Pಚು ಹಪ್ಪಳದ ರೀತಿ ಇರುತ್ತz. ಸಣ್ಣ ಸಣ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಂಡನೆಯ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ Pತ್ತರಿಸಿ ಇದನ್ನು ವiರುಕಟ್ಟೆU ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಚಿಗೆ Pಂಪು, ನಸುUಂಪು, Pಂದು, ಬೂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳುಂಟ. Pಚನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಟ್ಟೆಗಳಿU ಣ Pಟ್ಟುವುzಕ್ಕೂ ಚರ್ಮ ಹದ ವiಡುವುzಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲಿಕೊ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂz Pಕಿ ಣ್ಣವನ್ನೂ vಂiiರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಂಬೂಲದೊಂU Pಚನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ರೂಢಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧೀಯ ಮಹತ್ತ್ವವೂ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ (ಆಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂm) ಎಂದು ಹೆಸgಗಿz. ಇದನ್ನು ಕೆಮ್ಮು, ಅತಿಸಾರ ಮುಂvz ರೋUಗಳ ನಿವಾguಗೂ ವಸಡುಗಳ ಪುಷ್ಟಿಗೂ ಬಳಸುತ್ತಾg. ಹುಣ್ಣು, ಬೊಬ್ಬೆ ಮುಂvದವುಗಳಿU ಹಚ್ಚಲೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದುಂಟ.

 ವಯಸ್ಸಾz Pಗ್ಗಲಿ ಮgಗಳಿಂದ ರುವ ಕಾಚು ಹರಳುರೂಪದಲ್ಲಿz. ಇದನ್ನು ಕಿರಸಾಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾg. ಇದು ಬಹಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲಿನ ಹುಣ್ಣು ಮುಂvದವುಗಳಿU ಔಷಧಿಂiÀiಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.   

 

(ಎಂ..ಆg.)