ಅಂಗಭಾವದಿಂದ ಲಿಂಗಮುಖವನು ಅಂಗಮುಖವನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗಭಾವದಿಂದ
ಲಿಂಗಮುಖವನು
ಅಂಗಮುಖವನು
ಅರಿದು
ಜಂಗಮ
ಮುಖವನು
ಅರಿದಡೆ
ಸಂಸಾರವೆಂಬ
ಬಂಧನವಿಲ್ಲವಯ್ಯ.
ಜಂಗಮವೆಂದರೆ
ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಪರವಸ್ತು
ತಾನೆ
ನೋಡಾ.
ಅದೇನು
ಕಾರಣವೆಂದಡೆ:
ಅಂಗವಾರಕ್ಕೆ
ಲಿಂಗವಾರಕ್ಕೆ
ಮೇಲಾಗಿ

ಅಂಗವನು
ಲಿಂಗವನು
ತನ್ನಲ್ಲಿ
ಏಕೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು
ತಾನು
ಪರಮ
ಚೈತನ್ಯನಾದ
ಕಾರಣ.

ಪರವಸ್ತುವಿನ
ಪ್ರಸನ್ನ
ಪ್ರಸಾದಮುಖವನರಿದು
ಇಹ
ಪರವ
ನಿಶ್ಚೆ
ೈಸೂದಿಲ್ಲ
ನೋಡಾ.
ಅದೇನು
ಕಾರಣವೆಂದಡೆ:
ಇಹ
ಪರಕ್ಕೆ
ಹೊರಗಾಗಿ
ಪರಮ
ಪದದಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮಿಯಾದನಾಗಿ

ತ್ರಿವಿಧವು
ಒಂದೆಯೆಂದರಿದಾತನೆ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭು
ತಾನೆ
ಕಾಣಿರೋ.