ಅಂಗ ಅನಂಗವೆಂಬೆರಡೂ ಅಳಿದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗ
ಅನಂಗವೆಂಬೆರಡೂ
ಅಳಿದು
ನಿಜದಲ್ಲಿ
ನಿಂದ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ
ಅಂಗದಲುಳ್ಳ
ಕ್ರೀಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಲಿಂಗಕ್ರೀಗಳು
ನೋಡಾ.
ಮನೋಲಯವಾಗಿಪ್ಪ
ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ
ಅನುಭಾವವೆಲ್ಲವೂ
ಜ್ಞಾನನಷ್ಟ
ಶಬ್ದ
ನೋಡಾ.

ತನ್ನಲ್ಲಿ
ತಾನು
ತದ್ಗತವಾಗಿಪ್ಪ
ಶಿವಯೋಗಿಗೆ
ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ
ನೋಡಾ_
ಗುಹೇಶ್ವರ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ