Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಜ್ಞಾನ ವಶೀಕೃತರಾದವರು ಷಡುದರುಶನಂಗಳಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಜ್ಞಾನ
ವಶೀಕೃತರಾದವರು
ಷಡುದರುಶನಂಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊಕ್ಕು
ಪರದೈವಂಗಳ
ಲಾಂಛನ
ಮುದ್ರೆಯಪ್ಪ
ಶಂಖ
ಚಕ್ರ
ಅಂಕುಶ
ಪಾಶ
ಗದಾದಿಯಾದವರಿಂದ
ಶ್ರೇಷೊ*ೀಪದೇಶವೆಂದು
ಕರ
ಬಾಹು
ಭುಜ
ಉರ
ಲಲಾಟ
ಮೊದಲಾದ
ಅವಯವಂಗಳಲ್ಲಿ
ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ
ದಹನಾಂಕ
ಲೇಖನವಾದವರು
ಷಡುದರ್ಶನ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ.
ಅದಂತೆಂದಡೆ:
ಯಮಸ್ಮೈತಿಯಲ್ಲಿ
:ನಾಂಕಯೇತ್ತಸ್ಯ
ದೇಹೇಷು
ದೇವತಾಯುಧಲಾಂಛನಂ
ದಹನಾಲ್ಲೇಖನಾದ್ವಿಪ್ರಃ
ಪಾತ್ಯಯಂತಿ
ಲಕ್ಷಣಾತ್_
ಎಂದುದಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೈಭವ
ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ_
ಕೇನ
ಚಿಹ್ನಾಂಕಿತೋ
ಮತ್ರ್ಯೋ

ಸಾಕ್ಷೀ
ಸರ್ವತೋ
ಭವೇತ್
ಶ್ರೌತಾರ್ಥೇಷು
ಸದಾಚಾರೇ
ನಾಧಿಕಾರೀ
ಚಲಾಂಕಿತಃ_ಎಂದುದಾಗಿ
ಇಂತಪ್ಪ
ಪಾಷಂಡಿ
ಪತಿತ
ನರಕ
ಜೀವಿಗಳಿಗೆ
ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾದಿಯಾದ
ಸದಾಚಾರಂಗಳಲ್ಲಿ
ದೈವಕರ್ಮಂಗಳಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕಾರತ್ವವಿಲ್ಲವಾಗಿ
ನರಕವನೈದುವರು
ಕಾಣಾ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.