Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಯ್ಯ ! ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಯ್ಯ ! ಸದ್ಭಕ್ತ_ಮಹೇಶ್ವರ_ಪ್ರಸಾದಿ_ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ_ಶರಣ_ಐಕ್ಯ_ನಿರಾಲಂಬಸ್ಥಲ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತಸ್ಥಲಂಗಳನರಿದು ಮರದು
ಮೇಲಾದ ನಿರವಯಶೂನ್ಯಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಮೂರ್ತಿಯ ಇರವೆಂತೆಂದಡೆ_ ಅಜ್ಞಾನಮಾಯಾಸಂಸಾರ ಪ್ರಪಂಚೆಂಬ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತೊಳಲುವ ಜಡಜೀವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ
ಕಣ್ಣುಮನ ಭಾವಂಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾಶ_ಜ್ಞಾನಾಕಾಶ_ಭಾವಾಕಾಶ_ಪಿಂಡಾಕಾಶ_ಬಿಂದ್ವಾಕಾಶ_ ಚಿದಾಕಾಶ_ಮಹದಾಕಾಶಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲುಮಿಂಚು ಅಭ್ರಚ್ಛಾಯೆಯಂತೆ
ಇಕ್ಷು_ಲವಣ_ಸರ್ಪಿ_ದಧಿ_ಕ್ಷೀರ_ಘೃತ_ಸ್ವಾದೋದಕ ಮೊದಲಾದ [ಸಪ್ತ] ಸಮುದ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದರಾಗ್ನಿ_ಮುಂದಾಗ್ನಿ_ಕಾಮಾಗ್ನಿ_ಶೋಕಾಗ್ನಿ_ ವಡವಾಗ್ನಿ_ಕಾಲಾಗ್ನಿ_ಚಿದಗ್ನಿ_[ಯೆಂಬ ಸಪ್ತಾಗ್ನಿ] ಇರ್ದು ಆ ಸಮುದ್ರಂಗಳ ಸಂಸಾರ_ಪಾಶ_ಜನ್ಮ_ಜರೆ_ಮರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಾಗಿ ಇರ್ಪಂತೆ
ಶಿವಶರಣರ್ಗೆ ರೂಪಾಗಿ ಜಡಜೀವರಿಗೆ ನಿರೂಪವಾಗಿರ್ಪುದು ನೋಡ ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ.