ಆಕಾಶವೇ ಅಂಗವಾದ ಶರಣನಲ್ಲಿಯೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆಕಾಶವೇ
ಅಂಗವಾದ
ಶರಣನಲ್ಲಿಯೆ
ಐಕ್ಯ
ಭಕ್ತ
ಮಾಹೇಶ್ವರ
ಪ್ರಸಾದಿ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಯಪ್ಪ
ಅಂಗಪಂಚಕವು
ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿ

ಶರಣಂಗೆ
ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವೆ
ಸ್ವಾಯತವಾಗಿ

ಪ್ರಸಾದಿಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೆ
ಮಹಾಲಿಂಗ
ಆಚಾರಲಿಂಗ
ಗುರುಲಿಂಗ
ಶಿವಲಿಂಗ
ಜಂಗಮಲಿಂಗವೆನಿಸುವ
ಲಿಂಗಪಂಚಕವು
ಗರ್ಭೀಕೃತವಾಗಿ
ಪ್ರಸಾದಲಿಂಗವೆ
ಆಶ್ರಯವಾಗಿ
ಇಂತೀ
ಷಡ್ವಿಧಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಬೆರಸಿ
ಬೇರಿಲ್ಲದಿರಬಲ್ಲರೆ
ಶರಣನೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.