ಆದಿ ಅನಾದಿ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಆದಿ
ಅನಾದಿ
ಅಧಿದೇವತೆಗಳು
ಮೀನಜ
ರೋಮಜ
ಚಿಟ್ಟಜ
ಚಪ್ಪಜ
ಋಷಿಯರುಗಳು
ಮೊದಲಾದನಂತ
ಬ್ರಹ್ಮರಿಲ್ಲದಂದಲ್ಲಿಂದತ್ತತ್ತ
ಏಕಲಿಂಗ
ಒಬ್ಬನೆ
ಶರಣ.
ಗುರುವೆ
ಪರಮಗುರುವೆ
ನೀನೆಯಯ್ಯಾ.
ಆದಿಕುಳಕ್ಕೆ
ಮೂಲಿಗನಾಗಿ
ಸುಳುಹುದೋರಿ
ಪಾವನವ
ಮಾಡಬಂದೆಯಯ್ಯಾ.
ಬಹುಮುಖ
ಜೀವಿಗಳಿಗೆ
ಬಹುಮುಖದಾಹಾರವ
ತೋರಿದೆಯಯ್ಯಾ.
ಭುವನವ
ಸಲಹಲೆಂದು
ಆದಿಯ
ಲಿಂಗವ
ಅನಾದಿಯ
ಶರಣನ
ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಕೊಟ್ಟಿರಿ.

ಲಿಂಗವ
ನೀವು
ಸಂಘಟಿಸಿದ
ಘಟಕ್ಕೆ
ಕಾರುಣ್ಯವ
ಮಾಡಿ
ಸಲಹಯ್ಯಾ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ.