ಆದುದನರಿಯೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಆದುದನರಿಯೆ, ಹೋದುದನರಿಯೆ, ಬಂದುದನರಿಯೆ, ನಿಂದುದನರಿಯೆ, ಒಳಗನರಿಯೆ, ಹೊರಗನರಿಯೆ, ಇಹವನರಿಯೆ, ಪರವನರಿಯೆ, ಭಾವವನರಿಯೆ, ನಿರ್ಭಾವವನರಿಯೆ, ಶೂನ್ಯವನರಿಯೆ, ನಿಃಶೂನ್ಯವನರಿಯೆ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದಾತ ಮಡಿವಾಳ ಬಲ್ಲನಾಗಿ, ನಾನೇನೆಂದೂ ಅರಿಯೆನಯ್ಯಾ. ಆದುದನರಿಯೆ
ಹೋದುದನರಿಯೆ
ಬಂದುದನರಿಯೆ
ನಿಂದುದನರಿಯೆ
ಒಳಗನರಿಯೆ
ಹೊರಗನರಿಯೆ
ಇಹವನರಿಯೆ
ಪರವನರಿಯೆ
ಭಾವವನರಿಯೆ
ನಿರ್ಭಾವವನರಿಯೆ
ಶೂನ್ಯವನರಿಯೆ
ನಿಃಶೂನ್ಯವನರಿಯೆ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಯ್ಯಾ
ಇವೆಲ್ಲವ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದಾತ ಮಡಿವಾಳ ಬಲ್ಲನಾಗಿ
ನಾನೇನೆಂದೂ ಅರಿಯೆನಯ್ಯಾ.