ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೊತ್ರಂ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

|| ಹರಿಃ ಓಂ ||

ಓಂ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ |
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೊ ಭೂಯೊ ನಮಾಮ್ಯಹಂ || ೧ ||

ಆರ್ತಾನಾಂ ಆರ್ತಿಹಂತಾರಂ ಭೀತಾನಾಂ ಭೀತನಾಶನಂ |
ದ್ವಿಷದಾಂ ಕಾಲದಂಡಂ ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ | ೨ ||

ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೌ |
ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನೌ ರಕ್ಷೆತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ || ೩ ||

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚಿ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣ ಧರೊಯುವಾ |
ಗಚ್ಚನ್ಮಮಾಗ್ರತೊನ್ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಃ ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ || ೪ ||

ನಮಃ ಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಸಂಧೀಕೃತಶರಾಯ ಚ |
ಖಂಡಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೆ || ೫ ||

ರಾಮಾಯ ರಾಮಾಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ |
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೆ ನಮಃ || ೭ ||

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೊಚ್ಚರಣ ಭೇಷಜಾತ್ |
ನಶ್ಯಂತಿ ಸಕಲಾ ರೋಗಾಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ || ೬ ||

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣೊ ನಾರಾಯಣಾಮೃತ |
ರೊಗಾನ್ಮೆ ನಾಶಯಶೇಷಾನ್ ಆಶುಧನ್ವಂತರೆ ಹರೆ || ೮ ||

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣೊ ಧನ್ವಂತರೆ ಹರೆ |
ವಾಸುದೆವಾಖಿಲಾನಸ್ಯ ರೊಗಾನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ || ೯ ||

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಾಶ್ವತ ।
ಮಚ್ಚೆತೊ ರಮತಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಚ್ಚಾರು ಚರಣಾಂಬುಜೆ || ೧೦ ||

ಯಜ್ಞೆಶಾಚ್ಯುತ ಗೊವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೆಶವ |
ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣೊ ಹೃಷೀಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣೊ ನೃಹರೆ ಮುರಾರೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೆವ |
ಅಜಾನಿರುದ್ಧಾಮಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ನಃ ಸರ್ವಭಯಾದಜಸ್ರಂ || ೧೨ ||

ಹರೆರಾಮ ಹರೆರಾಮ ರಾಮರಾಮ ಹರೆಹರೆ |
ಹರೆಕೃಷ್ಣ ಹರೆಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣ ಹರೆಹರೆ || ೧೩ ||

ಜಲೆ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಲೆ ವಿಷ್ಣುಃ ವಿಷ್ಣುರಾಕಾಶಮುಚ್ಯತೆ |
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಸರ್ವ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತ್ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೆಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ |
ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಪಾಪೆಭ್ಯೊ ಮೊಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ || ೧೫ ||

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುರಸ್ಸತ್ಯಮುದ್ಧೃತ್ಯಭುಜಮುಚ್ಯತೆ |
ವೇದಾಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಂ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ದೈವಂ ಕೇಶವಾತ್ಪರಂ || ೧೬ ||

ಶರೀರೆ ಜರ್ಜರೀಭೂತೆ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತೆ ಕಳೆಬರೆ |
ಔಷಧಂ ಜಾಹ್ನವೀತೋಯಂ ವೈದ್ಯೊ ನಾರಾಯಣೊ ಹರಿಃ || ೧೭ ||

ಆಲೊಂಗ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಧೆಯೊ ನಾರಾಯಣೊ ಹರಿಃ || ೧೮ ||

ಕಾಯೆನ ವಾಚ ಮನಸೆಂದ್ರಿಯೆರ್ವಾ
ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ |
ಕರೊಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ
ನಾರಾಯಣಾಯೆತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ೧೯ ||

ಯದಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂ ತು ಯದ್ಭವೆತ್ |
ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೆವ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ || ೨೦ ||

ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾತಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ |
ನ್ಯೂನಾನಿ ಚ ಅತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೊತ್ತಮ || ೨೧ ||

ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ಮಮೆವ ಶರಣಂ ಮಮ |
ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೆನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾರ್ದನ || ೨೨ ||