ಆಸತ್ತೆ ಅಲಸಿದೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಆಸತ್ತೆ ಅಲಸಿದೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು, ಬೇಸತ್ತೆ ಬೆಂಬಿದ್ದೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು, ಏವೆನೇವೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು, ಕಾಯದ, ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವು ! ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ಬಂದು ಹೋ ಹೋ, ಅಂಜದಿರೆಂದಡಾನು ಬದುಕುವೆನು. 19 ಆಸತ್ತೆ ಅಲಸಿದೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು
ಬೇಸತ್ತೆ ಬೆಂಬಿದ್ದೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು
ಏವೆನೇವೆನೆಂದಡೆ ಮಾಣದು
ಕಾಯದ
ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗವು ! ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ಬಂದು ಹೋ ಹೋ
ಅಂಜದಿರೆಂದಡಾನು ಬದುಕುವೆನು. 19