ಇಂದು ಮಹಾದೇವನ ನಾಳೆಯೆಂಬ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಇಂದು
ನಾಳೆಯೆಂಬ
ಮಂದಬುದ್ಧಿಗೆ
ಸಂದುಗೊಡದಿರಣ್ಣಾ.
ಅನಿತ್ಯಕಾಲವನರಿದು
ಶ್ರೀ
ಮಹಾದೇವನ
ಪೂಜಿಸಿರಣ್ಣಾ.
ನೀರುಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ
ತೋರಿ
ಅಡಗುವ
ಅನಿತ್ಯಶರೀರದ
ಭೋಗವು
ನಿತ್ಯವೆಂದು
ನಚ್ಚಿ
ಹೊತ್ತುಗಳೆದು
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ
ಸತ್ತುಹೋಗದಿರಣ್ಣಾ.
ಕರ್ತೃ
ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥಪ್ರಾಣಾಭಿಮಾನಂಗಳ
ಸವೆಸಿ
ನಿತ್ಯಪದವ
ಸಾಧಿಸಿರಣ್ಣ
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ.