ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ತನುವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ತನುವೆ
ಭಾಜನ.
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಮನವೆ
ಭಾಜನ.
ಭಾವಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಜೀವವೆ
ಭಾಜನವೆಂದರಿಯದ
ಮರುಳು
ಮಾನವರಿಗೆ
ಭವಬಂಧನ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.