ಉದಕದೊಳಗೊಂದು ಸೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತ್ತು. ಸೆಜ್ಜೆಯೊಳಗೊಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಉದಕದೊಳಗೊಂದು
ಸೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತ್ತು.
ಸೆಜ್ಜೆಯೊಳಗೊಂದು
ಕಿಚ್ಚು
ಹುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಇದೇನೊ
ಇದೆಂತೊ
?
ನೀನರಸಿಹೆನೆಂಬ
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
ಇದೇನೊ
ಇದೆಂತೊ
?
ನೀನರಿದಿಹೆನೆಂಬ
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
ಇದೇನೊ
ಇದೆಂತೊ
?
ನೀನೊಲಿಸಿಹೆನೆಂಬ
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
ಉದಯಮುಖದಲ್ಲಿ
ಕತ್ತಲೆಯಡಗಿತ್ತು.
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ನಾಮವಲ್ಲಿಯೆ
ನಿಂದಿತ್ತು.