ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಜೀವಭಾವಿಯೆಂದೆನಿಸದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ಜೀವಭಾವಿಯೆಂದೆನಿಸದೆ
ಶಿವಭಾವಿಯೆಂದೆನಿಸಿದ
ಗುರುವೆ
ನಮೋ
ನಮೋ.
ಎನ್ನ
ಕಾಯಕಲ್ಪಿತವನಳಿದು
ಎನ್ನೊಳಗೆ
ಮೂಲಮಂತ್ರವ
ತೋರಿದ
ಗುರುವೇ
ನಮೋ
ನಮೋ.
ಎನ್ನ
ತನುತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ
ಮುಸುಕಿದ
ಮಲತ್ರಯಂಗಳ
ಕಳೆದು
ಲಿಂಗತ್ರಯಂಗಳ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ
ಗುರುವೇ
ನಮೋ
ನಮೋ.
ಎನ್ನ
ಭವಿಜನ್ಮವಳಿದು
ಭಕ್ತನಮಾಡಿ
ಮುಕ್ತಿಪಥವ
ತೋರಿದ
ಗುರುವೆ
ನಮೋ
ನಮೋ.
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ
ಅನಾದಿ
ಮಹಾಗುರುವೆ
ನಮೋ
ನಮೋ