ಎನ್ನ ಜಿಹ್ವಾಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಎನ್ನ
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ನೆಲೆಗೊಂಡನಯ್ಯ
ಶ್ರೀಗುರುದೇವನು.
ಎನ್ನ
ಜಿಹ್ವಾಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ನೆಲೆಗೊಂಡನಯ್ಯ
ಶ್ರೀಗುರುದೇವನು.
ಎನ್ನ
ಮನಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾನುಭಾವಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ನೆಲೆಗೊಂಡನಯ್ಯ
ಶ್ರೀಗುರುದೇವನು
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.