ಐದೂರ ಹೊಲದಲಿ ಕೆಟ್ಟ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಐದೂರ
ಹೊಲದಲಿ
ಕೆಟ್ಟ
ಪಶುವನು
ಆರೂರ
ಹೊಕ್ಕು
ಅರಿಸಿಹೆನೆಂದು
ಹೋದರೆ
ಮೂರೇ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಈರುಗಾರಾಗಲಾಗಿ
ಅರಸಬಂದಯ್ಯಗಳು
ಆಸತ್ತು
ಹೋದರಲ್ಲ.
ಅರಸುವ
ಅರುಹೆ
ತಾನೆಂದು
ತಿಳಿಯಲು
ಮೂರಾರಕ್ಷರವಾಗಿ
ತೋರುವ
ಮೂಲಾಕ್ಷರಾತ್ಮಕ
ತಾನೆ
ತಪ್ಪದೆಂಬೆನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು
ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ
ಪ್ರಭುವೇ.