ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ, ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲದವರ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲದವರ
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಜಗವೆಲ್ಲರಿಯಲು
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ಒಲ್ಲೆನಯ್ಯಾ
ನೀ ಮುನಿದಡೆ ಮುನಿ. ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ
ನಿಮ್ಮಾಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮಥರಾಣೆ.