ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಗಾಯವನಾರಿಗೆ ತೋರಬಹುದಯ್ಯಾ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಂಗಳಲ್ಲಿ
ನಟ್ಟಗಾಯವನಾರಿಗೆ
ತೋರಬಹುದಯ್ಯಾ?
ಮನ
ಸೋಂಕಿದ
ಸುಖವ
ಮೊಟ್ಟೆಯ
ಕಟ್ಟಬಹುದೆ?
ಆತ
ನಿಂದ
ನಿಲವಾತಂಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು.
ಆತ
ನಿಂದ
ನಿಲವನೇನೆಂಬೆ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.