ಕಟ್ಟಿದೆನೊರೆಯ, ಬಿಟ್ಟೆ ಜನ್ನಿಗೆಯರ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಕಟ್ಟಿದೆನೊರೆಯ
ಬಿಟ್ಟೆ ಜನ್ನಿಗೆಯರ
ಮುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರಿದಡೆ ಓಸರಿಸುವನಲ್ಲ. ಓಡದಿರು ಓಡದಿರು
ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಮನೆಯ ಬಿರಿದಿನ ಅಂಕಕಾರ. ಓಡದಿರು
ಓಡದಿರು
ಎಲೆ ಎಲೆ ದೇವಾ
ಎಲೆ ಎಲೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಎಲೆ ಎಲೆ ಹಂದೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.