ಕನ್ನಡಿಯ ಆ ನೋಡುವಲ್ಲಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕನ್ನಡಿಯ
ನೋಡುವಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿರೂಪು
ಕಾಣುತಿರ್ಪುದು.

ನೋಟವನುಳಿದಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿರೂಪು
ನಿಜರೂಪಿನಲ್ಲಿ
ಅಡಗುವಂತೆ
ಅನುಪಮಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ
ನೆನಹುದೋರಿ
ಚಿತ್ತೆನಿಸಿತ್ತು.

ಚಿತ್ತಿನಿಂದೆ
ಚಿನ್ನಾದ
ಚಿದ್ಬಿಂದು
ಚಿತ್ಕಳೆಗಳೊಗೆದುವು.

ಚಿನ್ನಾದ
ಚಿದ್ಬಿಂದು
ಚಿತ್ಕಳೆಗಳು

ಮೂಲ
ಚಿತ್‍ಸ್ವರೂಪನಾದ
ಶರಣಂಗೆ
ದೇಹ
ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಂಗಳಾಗಿ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಪದಾರ್ಥಂಗಳಾಗಿರ್ಪವು.

ಪದಾರ್ಥಂಗಳು
ಲಿಂಗಮುಖಕ್ಕೆ
ಸಮವೇಧಿಸಿ

ಚಿತ್ತು
ಚಿತ್‍ಘನವ
ಬೆರೆಯಲೊಡನೆ
ಮುನ್ನಿನಂತೆ
ಏಕವಾಯಿತ್ತಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.