ಕಾಮಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ನಟ್ಟು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಮಿಸಿ
ದೃಷ್ಟಿ
ನಟ್ಟು
ನಿಬ್ಬೆರಗಾದವರ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ.
ಕಲ್ಪಿಸಿ
ದೃಷ್ಟಿ
ನಟ್ಟು
ನಿಬ್ಬೆರಗಾದವರ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ
ಭಾವಿಸಿ
ದೃಷ್ಟಿ
ನಟ್ಟು
ನಿಬ್ಬೆರಗಾದವರ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ
ರೂಪಿಸಿ
ದೃಷ್ಟಿ
ನಟ್ಟು
ನಿಬ್ಬೆರಗಾದವರ
ಕಂಡೆನಯ್ಯಾ
ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ
ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣನ
ಕಂಡು
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು
ಅಲ್ಲಿಯೆ
ಅನುಶ್ರುತವಯ್ಯಾ
!