ಕಾಯ ವಿಕಾರವಳಿದಲ್ಲದೆ ಮಾಯವಿಕಾರವಳಿಯದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಕಾಯ
ವಿಕಾರವಳಿದಲ್ಲದೆ
ಮಾಯವಿಕಾರವಳಿಯದು
ಮಾಯವಿಕಾರವಳಿದಲ್ಲದೆ
ಭವನಾಶವಾಗದು.
ಭವನಾಶವಾದಲ್ಲದೆ
ಲಿಂಗಸಂಬಂಧವಳವಡದು
ಲಿಂಗಸಂಬಂಧವಳವಟ್ಟಲ್ಲದೆ
ಸುಖವು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.
ಪರಮಸುಖಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ
ಮಹಾನುಭಾವಿನಗಳ
ಸಂಗವೆ
ಬೇಕು.
ಮಹಾನುಭಾವಿಗಳ
ಸಂಗದಿಂದಲ್ಲದೆ
ವಿಶ್ರಾಮವಿಲ್ಲಫ
ಮಹಾನುಭಾವಸ್ವಾಯತವಿಲ್ಲದ
ಸಮಾಧಾನಸಂಬಂಧವನೆನ್ನದೆನ್ನಬಹುದೆ
?
ಘನಮನವೇಧಿಸಿ
ಆದಿಯನಾದಿಯನೊಳಕೊಂಡು
ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ
ನಿಲವು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ತು
ನೋಡಾ.
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನಶರಣ
ಪ್ರಭುದೇವರು
ಅಜಾತನೆಂಬ
ಭೇದವೆನಗಿಂದು
ಕಾಣಬಂದಿತ್ತು.